استرس و مراحل پاسخ به ان از دیدگاه نظریات

آگوست 7, 2018 Off By 92


استرس از دیدگاه نظریات:

در نظریه ی اجتماعی- شناختی[1] چنین بیان می گردد که توانایی انسان برای برقراری ارتباط با محیط و ایجاد تغییر در آن، کارکرد ارتباط تعاملی بین عاطفه، شناخت و رفتار است(بندورا،1986)
بندورا اظهار می دارد که انسان از یک خودنظامی[2] برخوردار است که او را قادر می سازد تا تفکرات، احساسات و رفتارهای خود را مورد سنجش و کنترل قرار دهد
این خودنظامی، متشکل از ساختارهای شناختی و عاطفی است و توانایی هایی چون الگوسازی و یادگیری از دیگران، طرح ریزی راهبردهای رویارویی با موقعیت های مختلف، انعطاف پذیری و خودنظم دهی رفتار را دارد و علاوه بر این اجزاء ساختاری، از مکانیسم هایی برخوردار است که کارکردهایی چون دریافت، ادراک، تنظیم و ارزشیابی رفتار و موقعیت را میسر می سازد(بندورا،1978)

از دید بندورا، خودنظامی، نقش میانجی را بین اطلاعات حاصل از رویدادهای محیطی و کنش های فرد ایفا می کند و به همین دلیل، از یک سو متأثر از محیط و از سوی دیگر مؤثر بر آن است(بندورا،1989)
بنابراین، درجاتی از برانگیختگی هیجانی که هنگام رویارویی با رویدادهای ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3/ ” title=”عزت نفس”>عزت نفس یا از دست دادن فرصت شغلی یا دچار صدمه فیزیکی شدن)؟ (2) آیا با آسیب یا فقدان در آینده تهدید شده ام؟(3) آیا با چالش مواجه شده ام- آیا موقعیت پاداش ها به علاوه ریسک هایی دارد؟ زمانی که فرد با موقعیت استرس زا مواجه شود منابع رویارویی را برای حذف تهدید و ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%8c%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88%d9%81%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c/ ” title=”کاهش اضطراب”>کاهش اضطراب بکشد(رویارویی هیجان مدار) بهتر می تواند به نوشته هایش نگاه کند تا سخنرانی را بهتر ارایه کند(رویارویی مسأله مدار)
(کن،1998)

هم چنین ممکن است دو نوع رویارویی با یکدیگر تضاد داشته باشند
مثلاً اگر قرار باشد که تصمیم مهمی گرفته شود، ممکن است فرد از ناراحتی هیجانی با دوامی رنج ببرد
در چنین شرایطی فرد ممکن است وسوسه شود انتخابی عجولانه و بد انجام دهد که به رنج هیجانی خود پایان دهد
این عمل به فرد اجازه می دهد بر هیجانات خود غلبه کند اما رویارویی مسأله مدار کمی صورت گیرد
به طور کلی رویارویی مسأله مدار زمانی که فرد با یک استرس ور قابل کنترل مواجه می شود مفید است- یعنی واقعاً می تواند در این باره کاری انجام دهد
تلاش های هیجان مدار زمانی برای مدیریت استرس ور مناسب ترین هستند که قابل کنترل نباشند(لازاروس،1993؛ تیلور[18]،1990)

[1] -Social- Cognitive theory

[2] -Self- System

[3] -Miller, S
M

[4] -Fontana

[5] -Glucocorticoid

[6] -Alarm

[7] -Resistance

[8] -Exhaustion

[9] -Bourne, L
& Russo, N

[10] -Hans Selye

[11] -Coon, D

[12] -Kalat, J

[13] -Mathews, K
A, Scheier, M
F
, Brunson, B
I
, & Carducci, B

[14] -Weiten, W

[15] -Cohen, F

[16] -Zeidner, M

[17] -Endler, N

[18] -Teylor