اصول برقراری ارتباط رضایت بخش

آگوست 18, 2018 Off By 92

اصول برقراری ارتباط رضایت بخش[1]:

مهارت های ارتباطی و بین فردی وجه مشترک در همۀ نیازها است. به عبارت دیگر مهارت در برقراری ارتباط صحیح با دیگران بسیاری از نیازهای انسان را برطرف می کند (وود، ترجمة فیروز بخت، 1379).

مردم، در زمینۀ روش های ارتباطی خود، بیشتر به سرنوشت اعتقاد دارند. آنان به این فکر گرایش دارند که نحوۀ گفتگو و گوش کردن آنها، مانند رنگ چشمهایشان ارثی است. بنابراین، مدعی اند که تلاش برای تغییر شیوۀ ارتباطی امری غیر ممکن است و حتی اگر چنین باشد کاری است که به تظاهر و تقلب می انجامد ( بولتون، ترجمة سهرابي، 1381).

بولتون (1381) طبق تجربۀ خود با همکارانش در آموزش مهارتهای ارتباطی به هزاران نفر، به نتیجۀ کاملاً متضادی رسیده است: انسان متوسط دارای ذهن سالم  و ارادۀ قوی، در هر دوره از حیاتش، می تواند راههای مناسب تر برقراری ارتباط را یاد بگیرد. پژوهش های برخی از دانشمندان مشهور رفتارگرا نیز این حقیقت را تأیید می کند که افراد بالغ می توانند شیوۀ برقراری ارتباط اثر بخش را بیاموزند.

به پژوه (1375)، در برقراری یک ارتباط مؤثر اصولی را برمی شمرد، که از این قرارند:

۱-  اصل دانایی

۲-  اصل آموزش پذیری و تربیت پذیری

۳-  اصل آشناسازی با واقعیت ها

۴-  اصل اعتدال

۵-  اصل اغماض و انعطاف پذیری

۶-  اصل الگوپذیری و تقلید

۷-  اصل اهمیت بازی

۸-  اصل ایجاد امنیت روانی

۹-  اصل برخورد مثبت و مثبت فکر کردن

۱۰-  اصل برقراری ارتباط عاطفی و کلامی

۱۱-  اصل پاسخگویی به پرسش های کودک و نوجوان

۱۲-  اصل پذیرش و احترام متقابل

۱۳-  اصل پرهیز از برچسب زدن و پیش داوری

۱۴-  اصل پرهیز از خجالت دادن و سرزنش کردن

۱۵-  اصل پرهیز از دستور دادن و تهدید کردن

۱۶-  اصل پرهیز از مشاجره

۱۷-  اصل تشویق و تایید کردن

۱۸-  اصل تعدیل انتظارها باتوانایی های کودک و نوجوان

۱۹-  اصل توجه به تفاوت ها و شباهت های فردی

۲۰-  اصل توجه به نیازهای همه جانبه

۲۱-  اصل ثبات عاطفی

۲۲-  اصل خود تصمیم گیری و مشارکت

۲۳-  اصل خودشناسی

۲۴-  اصل خودنمایی مطلوب و ابراز وجود

۲۵-  اصل رازداری

۲۶-  اصل شناخت و آگاهی

۲۷-  اصل شکیبایی و بردباری

۲۸-  اصل صداقت و اعتماد

۲۹-  اصل عامل بودن و عمل گرایی

۳۰-  اصل قاطع و جدی بودن

۳۱-  اصل محبت

۳۲-  اصل مستقل سازی

۳۳-  اصل مسوولیت پذیری

۳۴-  اصل مهار احساسات

۳۵-  اصل هماهنگی عاملان تربیت

بولتون (ترجمة سهرابي،1381) پنج گروه از مهارت های لازم برای ایجاد روابط بین فردی رضایت بخش را اینگونه بر می شمرد:

مهارت های گوش کردن: این روشها که فرد را در فهم واقعی گفته های دیگران توانا می سازند شامل راههای جدیدی برای پاسخ دادن هستند. پاسخ هایی که طرف مقابل با مشاهدۀ آنها احساس می کندمشکلات و احساساتش درک شده اند. هنگامی که مهارتهای گوش کردن به نحوی مناسب به کار رود اغلب فرد دیگر می تواند بدون اتکاء به شما مشکلات خود را حل کند.

مهارت های ابراز وجود: این رفتارهای کلامی و غیر کلامی شما را قادر می سازد که احترام خود را حفظ کنید، نیازهایتان را ارضا کنید و بدون توسل به فریبکاری یا تقلب، سوء استفاده و یا کنترل دیگران از حقوق خود دفاع کنید.

مهارت های رفع تعارض: این تواناییها به شما امکان می دهد که با اغتشاش هیجانی همراه با تعارض مواجه شوید؛ اینها، تواناییهایی هستند که وقتی بحث شدت گرفته است روابط صمیمی تر و دوستانه تری را ترویج می کنند.

مهارتهای حل مشکل اشتراکی: مهارتهایی هستند که راه رفع نیازهای تعارض آمیز، راضی نگهداشتن همۀ افراد گروه و حل مشکلات و تداوم آن را نشان می دهد.

گزینش مهارت: این رهنمودها نیز در انتخاب مهارتهای ارتباطی متناسب با موقعیت به شما کمک می کنند

[1] – Satisfactory relationship