انواع تاب آوری از نظر روانشناختی

آگوست 12, 2018 Off By 92

 

انواع تاب آوری

بنا به نظر هارت و همكاران (2007 ) توصيف تاب آوري سه روند راشامل مي­شود: تاب آوري عمومي[1]،تاب آوري حقيقي[2]، تاب آوري تلقيحي[3]:

– تاب آوري عمومي؛

در زبان عامه همان غلبه بر موقعيت­هاي دشواري است كه هر كسي با آن موقعيت ها مواجه مي­شود. با اين تعريف، تاب آوري همان چيزي است كه تقريباً همه ما از آن برخورداريم و به نظر مي­رسد كه براي نژاد بشر برنامه ريزي شده است. آن دسته افرادي كه دوران كودكي خوبي را پشت سر گذاشته­اند با بسياري از چالشها و مشكلاتي كه پيش آمده درگير مي شوند، حتي اگر برخي از اين مشكلات بدون هيچگونه اغراقي بزرگ و شگفت آور به نظر آيند. البته هميشه استثناء وجود دارد و كساني هستند كه به راهنمايي، مديريت و حمايت صريح نياز دارند اما بيشتر افراد داراي يك ذهنيت تاب آوري مساعد مي­باشند. همة ما عاشق مي­شويم، زندگي مي­كنيم، كار مي­كنيم، عمق درد و اندوه را مي­آزماييم وسپس بر آن چيره مي­شويم.

– تاب آوري حقيقي؛

تاب آوري حقيقي يك مفهوم مقايسه ايست و روان شناسان را در درك اين كه چه چيزي در پس تفاوتهاي افراد و حركت در مسير زندگي شخصي شان قرار دارد، ياري مي­كند و اين همان چيزي است كه ما را براي ايجاد آينده­اي بهتر براي كودكاني كه مي­شناسيم، شگفت زده ، مصمم و اميدوارمي­سازد. تاب آوري حقيقي در جايي آشكار مي­شود كه افراد با دارائي و منابع بسيار كم و يا كودكاني با آسيب پذيري بالا، آينده­اي بهتر از آنچه ما با توجه به شرايط­شان و در مقايسه با ساير كودكان پيش بيني مي­كرديم، نشان مي دهند. توصيف روتر از تاب­آوري به عنوان مقاومت نسبي در برابر تجارب خطرناك اجتماعي، اين مطلب را به خوبي بيان مي­كند.

– تاب آوري تلقيحي؛

اين قسمت كمي پيچيده است، تاب آوري تلقيحي ما را بعنوان متخصص گيج و دستپاچه مي­كند و انتظارات ما را آشفته­تر و مغشوش­تر مي­كند. اين مقوله حتي آسيب پذيري­ها و مكانيزمهاي حفاظتي را منبع و منشاء  تاب آوري مي داند. و به عنوان يك مفهوم، ظرفيت تغيير مصيبت و بدبختي را به موفقيت ويا حداقل توان پيشگيري از اثرات بدتر مصيبت و بلا را فراهم مي­كند. دراينجا تقريباً بطور ناخودآگاه، بلا و مصيبت به نتايج و پيامدهاي بهينه در تاب آوري تبديل مي­شود. به هر حال چنين تلقي­اي به ندرت در زندگي كودكان موردنظر ما به چشم مي­خورد. اثر تلقيحي مي­تواند با توجه به تجارب فرد ادامه يابد البته ماداميكه اين تجربيات سخت و طاقت فرسا نباشند.وينيكات( 1986 ) معتقد است كه با اين توضيحات حتي مي­توانيم به بزهكاري اميدوارانه نگاه كنيم !

با توجه به كارهاي گوردون و سانگ[4](1994 )تاب­آوري نه يك سازة ساده بلكه يك ساختار پيچيده­اي از جريان­هاي مرتبطي است كه بايد بطور جداگانه بررسي شوند و به عنوان جنبه­هاي مجزا از هم در سلامتي مورد مطالعه قرار گيرند. (وونگ و لي[5]،2005 ).

لوتار در سال 1991 مطرح كرد كه تاب­آوري در افراد الزاماً نمي­تواند عاري از احساس پريشاني باشد، اما مي­توان بدون توجه به حضور چنين احساسي، نشان داد كه مي­شود با موفقيت از عهده اتفاقات پیش آمده برآمد. درواقع جواناني كه قادر به حفظ صلاحيت خود عليرغم اثرات منفي قابل ملاحظه­ هستند ممكن است بالاترين شكل تاب­آوري را به نمايش بگذارند(اولسون ،2003).

[1] – Popular resiliency

[2] – real resiliency

[3] – inoculated resiliency

[4] – Gordon & Song

[5] – Wong,K,Y & Lee,T,Y