اهمیت نگرش های کاری خشنودی شغلی

آگوست 13, 2018 Off By 92

اهمیت نگرش های کاری خشنودی شغلی:

از روزهای اولیه دانش سازمانی، محققان زمان قابل توجهی را به پژوهش در مورد ماهیت و علل و ارتباط نگرش های متنوع مربوط به کارپرداختند (اسمیت و کندال ،1969). نگرش های کاری از اهمیت برخوردار هستند، زیرا مستقیم یا غیر مستقیم بر روی رفتار کاری تأثیر دارند.این تناظربرای رفتارشناسان سازمانی و روانشناسان اجتماعی اهمیت شایانی دارد.فرض بر اینست که نگرش های مرتبط به کار باید به طریقی به رفتارهای کاری مربوط باشند. اشکال وفرم های اولیه این فرض بر این باور بودندکه سطوح بالاتر خشنودی شغلی و سطوح بالاتر عملکرد شغلی مرتبط هستند “یک کارمند با خشنودی بیشتر، کارمندی با بهره وری بالاتری است“ولی سالها پژوهش نشان داد که رابطه به این سادگی نیست .

اسمیت(1969)خاطرنشان کرد که حوزه وسیعی از فعالیت های مدیریت، درخصوص انتخاب وگمارش کارکنان،آموزش ومشاوره شغلی و… است که مبتنی بر توجه به نگرشها و رفتار کارکنان می باشد.همچنین یکی از مهمترین نگرش های کاری، خشنودی شغلی کارکنان می باشد که توجه به آن بسیار مهم می باشد. پس به طور کلی درک جامع از اینکه نگرش ها چه هستند و چه ارتباطی با رفتار دارند، اهمیت دارند.از میان نگرش های کاری، بر دو نگرش ویژه تاکید شده است: خشنودی شغلی و تعهد                (فراحی،1387 :70-65).