برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

راه حل چانه زني تدوين حقوق مالکيت

رونالد كوز[1] (1960) با نقد نظریه پیگو اد‌عا كرد، چنانچه حقوق‌ مالكيت‌ و انتفاع‌ همة‌ بهره‌برداران‌ از محيط‌ زيست‌ روشن،  همچنين‌ هزينة‌ مذاكره‌ در رسيدن‌ به‌ توافق‌ قابل‌ اغماض‌ باشد، دو طرف‌ ايجاد كنندة‌ آلودگي‌ و متضرر شونده‌ مي‌توانند با گفت‌وگو، معاملة‌ ميزان‌ بهينة‌ آلودگي‌ را تعيين‌ كنند. بر اساس‌ نظر كوز، بازار قادر است‌ در هر وضعي‌ كه‌ قانون‌ تعيين‌ كرده، ميزان‌ بهينة‌ توليد را تعيين‌ كند و اين‌ به‌ نوع‌ قانون‌ بستگي‌ ندارد. آن‌چه‌ در اثر تغيير قانون‌ عوض‌ مي‌شود، حقوق‌ طرفين‌ است‌ كه‌ كدام‌يك‌ سزاوار دريافت‌ خسارت‌ يا پرداخت‌ رشوه‌ است. پرمن[2]‌ (1997) نيز در اين‌ باره‌ مي‌گويد:

اين‌ روش‌ بر وجود و شفافيت‌ حقوق‌ دارايي‌ متکی است. دو شرط‌ ديگر نيز براي‌ مؤ‌ثر بودن‌ اين‌ راه‌‌حل‌ لازم‌ است: يكي‌ اين‌ كه‌ تعداد بخش‌هاي‌ متأثر از چانه‌زني‌ به‌ نسبت‌ كم‌ باشد. در غير اين‌ صورت، هزينه‌ و مشكلات‌ چانه‌زني‌ ممكن‌ است‌ از تحقق‌ نتيجة‌ واقعي‌ جلوگيري‌ كند. شرط‌ دوم‌ اين‌ كه‌ تمام‌ بخش‌هاي‌ درگير، معين‌ و سازماندهي‌ شده‌ باشند. اين‌ شرايط‌ به‌طور معمول‌ در عمل‌ محقق‌ نيست.

مشكل‌ ديگر اين‌ روش، نسل‌هاي‌ آينده‌ است‌ كه‌ امكان‌ چانه‌زني‌ با آن‌ها وجود ندارد با اين‌ كه‌ اغلب‌ آن‌ها نيز درگير اين‌ ماجرا می‌باشند. (صدر، 1388، ص19-24)

انتقادات‌ ديگري‌ افزون‌ بر وجود رقابت‌ ناقص و هزينة‌ بالای انجام‌ مذاكرات‌ و معاملات بر اين‌ قاعده‌ وارد شده‌ است كه‌ از جمله‌ آن، مشكلات‌ مربوط‌ به‌ شناسايي‌ فرد آلوده‌گر و فرد متضرر شونده‌ و رفتار تهديدآميز است.

 

3-4-4 ابزارهاي‌ با هدف‌ مشاركت‌ داوطلبانه‌

مهم‌ترين‌ هدف‌ از به‌كارگيري‌ اين‌ ابزارها، جلب‌ همكاري‌ و مشاركت‌ مردمي‌ براي‌ بهبود محيط‌ زيست‌ است؛ مانند تشويق‌ به‌ استفادة‌ كم‌تر از خودروهای‌ شخصي، استفاده‌ از بنزين‌ بدون‌ سرب‌ و تنظيم‌ خودروها. اين‌ ابزارها از طريق‌ تبليغات‌ و آموزش، مذاكرات و پيش‌بيني‌ ترتيبات‌ نهادي‌ براي‌ محيط‌ زيست‌ بهتر به‌ انجام‌ مي‌رسد. (صادقی، 1386، ص 72 و 73)

از جمله راه حل‌هاي ديگر براي کاهش آلودگي در بخش انرژي مي‌توان به موارد زير اشاره نمود[3]:

  • يافتن تکنولوژي‌هايي با مصرف انرژي کمتر
  • فراهم کردن انرژي با راندمان بالاتر
  • تغيير سوخت به سمتي که گازهاي گلخانه اي کمتري توليد گردد.
  • گرفتن و ذخيره کردن دي اکسيد کربن توليد شده و سوزاندن متان به عنوان سوخت

[1]Coase

[2]Perman

[3] William R.Moomaw.Climate protection and Energy policy.The Fletcher School of law and Diplomacy.Tuftszuniversity Medford, Massachusetts, UnitedStates

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط