بررسی تفهيم دلیل امر پليس در دستگيري شخص يا اشخاص -دانلود پايان نامه

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • روش تحقيق

در اين پژوهش سعي شده است تا در يك تحقيق كتابخانه اي و با استفاده از منابع ، كتب، مقالات و نشريات انتظامي به هدف خود نائل آييم .

روش گرد آوري اطلاعات نيز به صورت كتابخانه اي و با استفاده از منابع مكتوب نيروي انتظامي و ابزار گرد آوري اطلاعات نيز با استفاده از شبكه هاي رايانه اي و فيش برداري بوده است.

 

  • معرفي پلان

محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهي نموده است بخش اول شامل دو فصل مي باشد كه فصل اول داراي چهار مبحث مي باشد كه به بررسي پليس، انواع آن، سابقه آن و وظايف و اختيارات آن و نهادهاي پليس در حوزه حقوق شهروندي پرداخته شده است و فصل دوم نيز به بررسي حقوق شهروندي و نسبت آن با حقوق بشر، پيشينه و خاستگاه آن، حقوق شهروندي در حقوق ايران و بين الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نيز به نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مواجهه با بزهكاري پرداخته ايم كه اين بخش نيز شامل دو فصل مي باشد كه فصل اول آن به بررسي حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم پرداخته و فصل دوم نيز به بررسي حفظ حقوق شهروندي در مرحله مقابله با جرم ارتكابي پرداخته ايم و در پايان پژوهش هم نتيجه گيري و پيشنهادات ذكر گرديده ، اميد است كه مفيد فايده واقع گردد.

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.