بررسی فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو-دانلود پايان نامه

بررسی فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو-دانلود پايان نامه

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

۵تعاریف سنجش از راه دور

پیش از تصویب قطعنامه ۴۱۶۵ در سال ۱۹۸۶توسط مجمع عمومی سازمان ملل، تعاریف متعددی برای سنجش از راه دور وجود داشته که به طور کلی محتوای آنها بسیار شبیه به یکدیگر بود. برخی از این تعاریف عبارتند از:

الف-مجلس کمیته نمایندگان آمریکا در مبحث کیهان شناسی دریافت از راه دور را اینچنین تعریف کرده:”بدست آوردن اطلاعات در مورد اشیاء یا پدیده خاص، که دستگاه جمع آوری اطلاعات در تماس نزدیک با موضوع تحت بررسی نمی باشد”[۱]. این تعریف، یک تعریف گسترده است که حتی می تواند آزمایش پزشکی با اشعه ایکس یا حرکت کشتی ها با هدایت راهداری را نیز شامل شود.

ب-کمیته سازمان ملل در جلسه دوم خود درسال  ۱۹۷۳، در خصوص استفاده دایمی از فضا اعلام کرد که:”دریافت از راه دور یک روش شناسایی طبیعت و ویژگی ها آن، در سطح یا زیر سطح زمین به طریق مشاهده از فضا اطلاق می شود.”[۲]در حال حاضر چنین روشی با انتشار و انعکاس پرتوهای الکترومغناطیسی  انجام می شود. این تعریف، تعریفی بسیار دقیق تر است که به دنبال توصیف یک عملیات فضایی خاص است.

ج-در سال ۱۹۸۷ اس همپنیس[۳]، در دانشگاه کشاورزی وجنینگن[۴] در هلند دریافت از راه دور را اینچنین تعریف کرد: ” به اطلاعات جمع آوری شده به وسیله حس گرها از اشیاء، مواد وموقعیت قرار گرفتن آنها در زمین  و پردازش  چنین اطلاعاتی برای معرفی عناصر. این یک تعریف عملکردی است که تکیه بر کنترل و پردازش اطلاعات دارد.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق گرایش بین الملل:ایجاد شورای حقوق بشر با توجه به تحولات حقوق بین الملل

د-در سال ۱۹۸۲ دریافت از راه دور را اکتشاف و بررسی منابع زمین از طریق حس گرهای نصب شده بر روی هواپیماها و ماهواره ها تعریف کرده است. این یک تعریف مختصر است که به نظر می رسد تاکید بر استفاده از حس گرها دارد[۵].

در نهایت، در سال ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه شماره ۴۱۶۵ دریافت از راه دور را اینچنین تعریف کرده است: دریافت اطلاعات موجود در سطح زمین از فضا به وسیله استفاده از امواج الکترو مغناطیسی ساطع شده از اشیاء مورد نظر، با هدف پیشرفت مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست[۶].

صرف نظر از این تعاریف، بهتر است که دریافت از راه دور را به عنوان مشاهده اشیاء بدون تماس فیزیکی از یک موقعیتی در فضا با هدف نظارت بر مشاهدات دانست.

[۱] -Salin,p.A,proprietary Aspects of commercial Remote sensing Imagery,Northwestern Journal of International Law &Business,Northwestern University Scool of Law Press,1993,Vol.13,no 3,p.351.

[۲] -A.W Sithoff,Question of International Law,edited by Gyorgy Harszti,Hungray,1977,p.29.

[۳]. S. Hempenius

[۴] .Agricultural University of Wageningen

[۵].Patric  A .Salin, proprietary aspect  of commercial Remote –sensing Lmagery ,13 NW.J.INT’L L.&BUS.349,352.(1992).

[۶] .Principle Relating to Remote of the Earth from outer space G.A.Res.41/65,U.N.Doc.A/Res/41/65,Annex 1(a),dec.3,1986.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه مديريت:ارائه امکان پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی