بررسی نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد-دانلود پايان نامه

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 پرسش های اصلي تحقيق

در راستاي بررسي فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت، پرسش‌هايي را كه از قِبَل اين موضوع به ذهن خطور مي‌كند به عنوان پرسش اصلي و فرعی به ترتیب ذیل مطرح می نماییم :

1- در فروش وثیقه حسن انجام تعهد از طریق ثبت آیا مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نیز امکانپذیر است؟

2- چنانچه وثیقه گذار غیر از متعهد یا مدیون سند باشد، اجرائیه فروش وثیقه به طرفیت چه کسی صادر می گردد؟

3- تفاوت اقامتگاه وثیقه گذار در فروش وثیقه با محل اقامت خوانده بدهکار از دادگستری چیست؟

 

د) فرضيات تحقيق

با توجه به تعريف مسأله و بيان سؤالات تحقيق، فرضيات زير ارائه مي‌شود تا مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد :

1- مطابق ماده 39 قانون ثبت متعهدٌله «طلبکار» نمی تواند در فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت هم تقاضای فروش نماید و هم وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه نماید.

2- صدور اجرائیه فروش وثیقه از طریق ثبت به طرفیت شخص صاحب حق کافی می باشد و ابلاغ آن به مدیون صرفاً جهت اطلاع است.

3- در فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت اقامتگاهی که در سند رسمی مورد وثیقه اعلام گردیده به عنوان اقامتگاه وثیقه گذار باشد هر چند آن اقامتگاه تغییر کرده باشد در حالی که در فروش وثیقه از طریق مزایده اجرای احکام دادگستری محل اقامتی که محکومٌ له معرفی می نماید مورد توجه باشد.

 

هـ) روش تحقيق و تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش تحقيق در اين رساله روش كتابخانه‌اي و فيش‌برداري از منابع است. پس از تعيين موضوع جهت تهية فيش از متون حقوقی و فقهی به مراجع مختلفي از جمله كتاب‌شناسي‌ها، فهرست‌هاي نگارش يافته در كتب و مقالات حقوقي و كتابخانه‌هاي دانشكده‌هاي حقوق مراجعه شد كه در جهت جمع‌آوري مطلب، بسيار ارزشمند بود. نهايتاً به تجزيه و تحليل منابع پرداخته و با استفاده از روش توصيفي به يافتن پاسخ، جهت سؤالات تحقيق و نيز اثبات يا رّد فرضيه‌ها پرداختيم. به طور خلاصه مي‌توان چنين بيان كرد كه روش پژوهش در اين رساله صرفاً مطالعات كتابخانه‌اي بوده و نظرات نهائي از تجزيه و تحليل‌ كتب فقهي، حقوقي و آراي قضائي ايران كه مرتبط با موضوع اين تحقیق بوده استخراج گرديده است.

این پژوهش در دو بخش که هر یک از بخش ها شامل چند فصل و مبحث می‌باشد، تنظیم گردیده است. بخش اول مربوط است به کلیات که در دو فصل و هر فصل متشکل از دو مبحث می­باشد. فصل اول به بیان مفاهیم، اوصاف، عناصر و انواع عقد رهن و معاملات وثیقه ای         پرداخته و در فصل دوم به بررسی رابطة حقوقی طرفین مال مورد وثیقه از منظر حقوق و تکالیف طرفین در این خصوص می پردازیم.

بخش دوم شامل دو فصل که فصل اول آن مشتمل بر هفت مبحث و فصل دوم این بخش دایر بر سه مبحث می باشد. مباحثی که در فصل اول با عنوان ترتیب اجراء اسناد دارای حق وثیقه      مورد بررسی قرار می گیرد حکایت از مواردی از قبیل: مفهوم سند و انواع آن، مفهوم اجراء و اجرائیه، مراجع صدوراجرائیه ثبتی، تشکیلات اجرایی ثبت، شرایط صدور اجرائیه و نحوه صدورآن، ترتیب عملیات اجرایی نسبت به مال مورد وثیقه و طواری اجرایی در فروش وثیقه  دارند.

فصل دوم نیز مسائل مربوط به فروش مال مورد وثیقه را بررسی می نماید که سه مباحث متشکله آن عبارتند از: شروط مربوط به فروش وثیقه، مفهوم و ماهیت مزایده و حراج و بایسته های مزایده به می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، مي‌توان اهداف و فايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد :

1- تبيين نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

2- تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

3- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا