بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چكيده: 

پليس، سازماني دولتي و مسئول برقراري نظم و امنيت عمومي در جامعه است لذا جهت برقراري اين مقوله مي‌بايست داراي وظايف و اختياراتي بوده تا بتواند نسبت به ايفاي نقش اقدام نمايد از آنجا كه اولين مرحله ورود افراد به نظام عدالت كيفري سازمان پليس مي‌باشد لذا اهميت نقش آن بيشتر آشكار و مردم همواره نظام حاكم را با پليس مي‌شناسند. از آنجا كه در مرحله نخستين ورود به نظام عدالت كيفري امكان بيشترين تعرض به حقوق بنيادي و اساسي افراد مشاهده مي‌شود لذا مطالعه شرح وظايف و اختيارات پليس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراين امروزه توجه به جايگاه علمي پليس، وضع قوانين و مقرارت محدود كننده تعرض به حقوق بنيادي بشر، ‌توسل به شيوه‌ها و اقدام‌هاي پيش‌گيرانه و حمايتي با هدف كاهش ميزان جرايم و آسيب‌هاي ناشي از آن بر سياست جنايي نظام‌هاي مختلف تأثير گذاشته است.

لذا با نگاهي به وظيفه پليس در خصوص حفظ امنيت و مصالح عاليه كشور از يك طرف و احترام به حقوق شهروندي از سوي ديگر گاهي تعارض مشاهده مي‌گردد كه در تعارض ميان اين دو مهم است كه پليس به سوي رعايت حقوق شهروندي گام بردارد، عليرغم اين مهم گاهي پليس در جرايمي كه منافع عالي مملكت را به خطر مي‌اندازد (مانند تروريسم، پولشويي و …) ناگزير از ناديده گرفتن برخي از موازين حقوق شهروندي است. كه لازم است با تدوين قوانين جامع ضمن ايفاي نقش از تعرض به حقوق شهروندي جلوگيري گردد لذا در اين پژوهش ضمن بيان كاستي‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندي و وظايف و اختيارات پليس چند راهكار و پيشنهاد زيربنايي جهت حسن اجراي امور ارائه گرديده است.

واژگان كليدي: ‌پليس، حقوق شهروندي، پيشگيري، وظايف، اختيارات


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.