بررسی پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد-پايان نامه ارشد حقوق

بررسی پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد-پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: سازماندهي تحقيق

اين پايان نامه از دو بخش تشكيل گرديده است. در بخش نخست، مفهوم و قلمرو حمایت از حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، مورد بررسي قرار كرفته است كه خود، شامل دو فصل مي‌باشد. فصل نخست، به مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی اختصاص دارد و در دو مبحث، به مفهوم و پيشينه حمايت از حریم خصوصی و همچنين، مبانی حمایت از حریم خصوصی، شامل مباني عرفي و فقهي، اشاره گرديده است. فصل دوم از بخش نخست نيز كه تحت عنوان قلمرو حمایت از حریم خصوصی، مي باشد، خود، شامل دو مبحث مي‌باشد. در مبحث نخست، اصل «منع مداخله در حريم خصوصي» و در مبحث دوم، شرایط جواز مداخله در حریم خصوصی، مورد بررسي واقع گرديده است.

بخش دوم، به مصادیق حمایت از حریم خصوص در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، اختصاص دارد و در دو فصل، ارائه گرديده است. در فصل نخست، طي دو مبحث جداگانه، به تجزيه و تحليل اركان و مصاديق حمایت از حریم خصوصی فیزیکی در قانون آيين دادرسي كيفري پرداخته ايم. در فصل دوم نيز طي دو مبحث به خصوصيات و ويژگي‌هاي حمایت از حریم خصوصی غير فیزیکی، اشاره نموده ايم كه مبحث نخست آن به بررسي و مقايسه انواع حریم ارتباطات خصوصی و حمایت از آن، در قوانين كشورمان، اختصاص دارد. در مبحث دوم، حریم اطلاعات شخصی و حمایت از آن را بررسي نموده ايم.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:شناسایی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

در پايان نيز، به نتيجه گيري از مباحث مطرح در اين تحقيق پرداخته و پيشنهاداتي را در جهت حفظ حريم خصوصي افراد، ارائه نموده ايم. اميد است تا با بررسي علمي اهداف سياست كيفري قانونگذار، گامي مثبت در جهت ارتقاء سطح حقوقي كشورمان برداشته شده و مسير رسيدن به عدالت واقعي، هموارتر گردد.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.