تاثیر فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل-دانلود پايان نامه حقوق

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

موضوع دفاع مشروع

ماده‌ 51 منشور سازمان ملل به روشنی حق دفاع مشروع را تعريف نكرده است. واساسا به شرايطي كه تحت آن معيارها دفاع مشروع قانوني مي‌باشد، می پردازد.[1]اساسا اعمال اين امر مستلزم وقوع یک حمله نظامي و يك واكنش موقت است تا زماني كه شوراي امنيت تدابير لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را اتخاذ كند. ماده‌ 51 منشور سازمان ملل كشورها را به ارائه گزارش فوري به شوراي امنيت در هنگام تدابير دفاعی فرا مي‌خواند. علاوه‌ بر اين حقوق بین الملل عرفی، دو محدوديت را بر حق قانوني دفاع مشروع اعمال می کند. این محدودیت ها عبارتند از: اصل ضرورت واصل تناسب.[2]در نتيجه نيازهاي قانوني و عرفي، كاربرد اين حق را در فضاء ماوراء جو محدود نمي‌كند. اين نتيجه امروزه به صورت گسترده پذيرفته شده است.[3]

1–5– 2 –دفاع مشروع در فضاي لایتناهی خارج از زمین

بدون شك حق دفاع مشروع هنگامي كه حمله‌اي نظامي علیه دارايي‌هاي فضايي صورت بگيرد در هر جايي از فضاي تهي خارجي پا بر جا می باشد.[4]با اين وجود بحث های فراوانی مبنی بر حق دفاع مشروع در برابر ماهوارهای چند ملییتی و ماهوارهای با سکوی پرتاب از کشوری ثالث و همین طور ماهوارهای موجود که در کشوردیگری ثبت شده باشند وجود دارد. تعريف سال 1947 از تهاجم بيان مي‌كند كه در حمله ناوگان های هوایی و دریایی، همیشه وجود نیروی نظامی برابر با عمل تهاجم است.[5]اگرچه معناي تهاجم لزوما با معناي حمله‌ نظامي منطبق نمي‌باشد ديدگاه سنتی اين است كه هرچه به مرحله تهاجم می رسد به حمله نظامي نیز برمي‌گردد. بنابراين مطابق روح ماده‌ 3 زير مجموعه‌ d از تعريف تهاجم، تفسيري كه ناوگان فضايي يا سيستم‌هاي فضايي مي‌توانند به عنوان هدف حمله قرار گيرند پذيرفتني است. حمله به دارايي‌هاي مجزا كه قسمتي از يك ناوگان يا سيستم فضايي باشند سبب اعمال حق دفاع مشروع نیز می شود. باید در اینجا متذکر شد كه گرچه مفهوم دفاع مشروع براي بكارگيري در فضاء ماوراء جو پذيرفته شده است، اما بکارگیری این قانون در فضا با چالش های فراوانی روبه رو است. با اين حال هر بحث در این مورد بايد با مفهوم خاصي از عمليات فضايي در ذهن پردازش شود.

[1]– ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بیان می کند”در صورت وقوع حمله ی مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد،هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود،خواه بطور فردی و خواه دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد.اعضا باید  اقداماتی را که در اعمال حق دفاع از خود بکار می برند  را فورن به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه به اختیارات و مسوولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارا است و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد ،تأثیری نخواهد داشت.

64- Nicaragua case, § 176; ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Oil Platforms case (Islamic Republic of Iran v. United States of America), ICJ Rep. 2003, § 76.

[3]– See R.A. Morgan, pp. 307-308; N. Ronzitti, ‘Problemi Francioni & F. Pocar (eds.), Il Regime Internazional Spazio (Milano, Dott. A. Giuffer Editore, 1993), pp. 79-87; E. S. Waldrop, ‘Weaponization of Outer Space: US National Policy’,Vol. XXIX A.A.S.L. 2004, pp.18-21;L. Haeck, ‘Aspects Juridiques de Certaines Militaires de l’ Espace’, Vol. XXI A.A.S.L. 1996, pp. 92-97. for early recognition of this right in outer space, see J. cobb cooper, ‘self-Defense in Outer Space and the United Nations’, in I.A. Vlasic (ed.), Explorations in Aerospace Law: Selected Essays by John Cobb cooper 1946-1966 (Montreal, McGill University Press, 1968), pp. 412-422 and I. Brownlie, supra note the space age, see M. Chandrasekharan, ‘the space Treaty’, vol. 7 Indian JLL 1967, who denies the application of the right of self-defense to outer space.

[4]– See Definition of Aggression Article 3 sub d, annexed to UNGA Res. 3314 (XXIX) of 14 December 1974. A. V. Lowe, ‘Self-Defense at Sea’, in W.E. Butler (ed.), The Non- Use of Force in International Law (Dordrecht, Martinus Nijhoff publishers, 1989), p. 188 asserts that “the extension of  the right of self defense to cover warships is arguably necessary for the practical survival of the right to defend the State itself”. This reasoning applies undoubtedly to military space assets too.

[5]– Definition of Aggression, Article 3 sub d.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.