تاثیر وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران-دانلود پايان نامه حقوق

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول : مفاهيم حقوق شهروندي و شهروند – تابعيت – مليت

شهروند ترجمه فارسيCitizen  است و ريشه آن واژه لاتين است و به معناي شهر است كه تنها مجتمعي از ساكنين نيست ، بلكه واحدي سياسي و مستقل به شمار مي آيد .

سابقه اين واژه در كشور ما چندان زياد نيست به نحوي كه در فرهنگ هاي عمومي مثل فرهنگ معين يا فرهنگ عميد كلمه شهروند تعريف نشده است . در فرهنگ لغت دهخدا شهروند اينگونه تعريف شده است : ( اهل يك شهر يا كشور و نيز آمده كه (وند) موجود در اين واژه در گذشته نيز بوده و در واقع اين واژه (شهربند) بوده است ، به معناي كسي كه به شهري بند است . در اثر گذشت زمان ، اين (بند) تبديل به (وند) شده است . (ي)  موجود در شهروندي يعني هر چيز مربوط به شهروند .)

در فرهنگ معاصر گفته شده كه (شهروند كسي است كه اهل يك شهر يا كشور به شمار آيد و از حقوق متعلق به آن برخوردار شود.) [1]

در يكي از فرهنگ هاي علوم سياسي ، شهروند چنين تعريف شده است  : [2]

(كسي كه از حقوق مدني يا امتيازات مندرج در قانون اساسي يك كشور برخوردار است . واژه ستي زن كه ريشه رومي دارد در فارسي ، شهروند ، تبعه ، همشهري ، هم وطن ، شارمند ، شهرتاش و انسان عضو اجتماع ترجمه شده است . در زبان فرانسه كلمه شهروند از شهر مي آيد )

بتدريج ، كشور جاي دولت _ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت _ كشور وابسته شد .[3]

مفهوم شهروندي همراه مفهوم فرديت و حقوق فرد در اروپا پديد آمده است ، اساسا كسي شهروند تلقي مي شود كه تنها فرمانگذار دولت نباشد بلكه از حقوق فطري و طبيعي نيز برخوردار بوده و دولت اين حقوق رارعايت و از آنها حمايت كند . نظريه هايي كه منشا دولت را حقوق طبيعي  افراد مي دانند ، علت وجودي دولت را حمايت از حقوق طبيعي شهروندانش دانسته اند . چنانكه روسو در نظريه قرارداد اجتماعي شهروندي را كسي ميداند كه در تشكيل خواست همگاني شركت دارد ، يعني فرد آزاد و مختار و داراي حق است و شهروند را در برابر رعيت قرار مي دهد كه داراي هيچ گونه حقي نيست و تنها در لطف خداوند خود زندگي مي كند . در دنباله

1.حييم،  سليمان، فرهنگ معاصر فارسي به فارسي ، جلد دوم ، نشر معاصر ، 1383، ص 1790.

2.آقا بخشي ، علي ، فرهنگ علوم سياسي ، نشر چاپار ، چاپ نخست ، 1386، ص 97.

  1. پللو ، روبر ، ، شهروند و دولت ، مترجم ، علي، قاضي، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ نخست ، 1370 ، ص 1.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.