تحقیق رایگان درمورد
تحلیل داده، پیش آزمون، انحراف معیار، انگیزش پیشرفت

تحقیق رایگان درمورد تحلیل داده، پیش آزمون، انحراف معیار، انگیزش پیشرفت

دی ۳, ۱۳۹۷ 0 By mitra2--javid

صورت می گیرد. جامعه؛ گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث هستند که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک میباشند (دلاور، ۱۳۸۵).
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از کلیه زبان آموزان غیر ایرانی حاضر در ایران در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ که به تعداد ۲۴۰۰ می‌باشد.
۳-۵-نمونه تحقیق و روش نمونه گیری:
گروهی از اعضا و اشیا و پدیده های متعلق به گروه خاص، زمانی نمونه واقعی از یک جامعه محسوب می‌شوند که ویژگی اصلی آن جامعه را برحسب متغییرات تحقیق در خود داشته باشند (دلاور، ۱۳۹۲). هدف همۀ نمونه گیریها در پژوهش علمی تهیۀ گزاره هایی دقیق و با معنا درباره یک گروه بر پایۀ مطالعۀ زیر مجموعه ای از آن گروه است (هومن، ۱۳۸۶).
برای انجام تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. در نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس مساوی و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارند. منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضاءی جامعه تاثیری نداشته باشد. برای اجرای نمونه گیری تصادفی از روشهای مختلفی میتوان استفاده کرد. برای مثال اگر جامعه مورد نظر کوچک باشد میتوان اسامی کل اعضا را فهرست کرده و کد یا نمره‌ای به هر یک اختصاص داد. سپس تعداد مورد نظر برای نمونه پژوهش را به تصادف از بین آن کدها گزینش کرد (دلاور، ۱۳۸۷، ص۱۲۳).
در این تحقیق ۴۰ نفر نمونه به روش تصادفی هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش (۲۰نفر) و در گروه گواه (۲۰نفر) انتخاب شدند.
۳-۶-متغیرهای تحقیق
متغییر مستقل: آموزش به شیوه ترکیبی و شیوه معمول
متغییر وابسته: خلاقیت، انگیزش و یادگیری

۳-۷-روش گرد آوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره ) :
در این تحقیق از سه پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه از ابزارهای مهم تحقیق در روش زمینه یابی می باشد. بنابراین روش گردآوری اطلاعات زمینه یابی /میدانی بود.

۳-۸-ابزار تحقیق:
جمع آوری دادهها یکی از مراحل مهم و حساس در یک تحقیق میباشد و به همین دلیل، ابزاری که برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد؛ بایستی از صحت و اعتبار لازم برخوردار باشد (بیابانگرد، ۱۳۸۶). ابزار جمع آوري اطلاعات به محقق كمك مي كند تا اطلاعات مورد نياز خود را گرد آوري، ثبت و كمي نمايد .اين ابزار ها يا استاندارد مي باشند بدين معني كه تمامي جنبه هاي آن به همراه راهنماي اجرا و روش كار تعريف شده اند و روش نمره گذاري آن نيز دقيق و معلوم مي باشند (اژدری فام،۱۳۸۷، ص۴۲). و يا محقق ساخته است بدين معني كه محقق بااستفاده از توان فكري و ذهني به ساخت و توليد آن مي پردازد كه در اين صورت بايد اعتبار و روايي آن قبل از تحقيق اصلي به اثبات برسد. در این تحقیق سه نوع ابزار گردآوری اطلاعات بکار رفته است:
الف) آزمون خلاقیت تورنس: این آزمون از ۶۰ سوال تشکیل شده است که خلاقیت را در چهار بعد سیالی (سوال ۱تا ۱۵)، انعطاف (سوال ۱۶تا۳۰)، ابتکار (سوال ۳۱تا۴۵) و بسط جزئیات (سوال ۴۶تا۶۰) می سنجد. نمره گذاری این آزمون به صورت لیکرتی سه گزینه ای است که گزینه اول صفر، گزینه دوم، یک و گزینه سوم، دو نمره دارد. حداکثر نمره در این آزمون ۱۲۰ و برای هریک از ابعاد ۳۰ می باشد.
ب) آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس: این آزمون از ۲۹ سوال تشکیل شده است که نه ویژگی زیر را می سنجد:
۱٫ سطح آرزوی بالا
۲٫ انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا
۳٫ مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف یا سطح دشواری متوسط
۴٫ تمایل به تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام
۵٫ ادراک پویا از زمان، این احساس که امور به سرعت روی می دهند
۶٫ آینده نگری
۷٫ توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست، همکار و الگو
۸٫ بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار
۹٫ کاری را به خوبی انجام دادن
نمره گذاری این آزمون به صورت لیکرتی چهارگزینه ای از یک تا چهار برای هر سوال است. بنابراین دامنه تغییر نمرات هر فرد از ۲۹ تا ۱۱۶ است.
ج) آزمون محقق ساخته یادگیری: این آزمون از ۲۰ سوال تشکیل شده است. نمره گذاری این پرسشنامه به شکل دو گزینه ای است. گزینه اول نمره ۱ و گزینه دوم نمره صفر برای هر سوال است. مجموع کل نمره ۲۰ می‌باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوعلازاروس،، فولکمن، ، (فولکمن

۳-۹-روایی و پایایی آزمون
روايي و پايايي از خصايصي هستند كه براي مفيد و موثر واقع شدن روش هاي جمع آوري داده ها شرط اساسي به شمار مي روند. روايي۲ اصطلاحي است كه به هدفي كه آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است ، اشاره مي كند و آزموني داراي روايي است كه براي اندازه گيري آنچه مورد نظر است، مناسب باشد (سيف، ۱۳۸۹) پايايي۳ يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري است اين مفهوم با اين امر سرو كار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد (سرمد و همكاران، ۱۳۸۹).
روایی و پایایی پرسشنامه خلاقیت تورنس: این پرسشنامه استاندارد بوده و از روایی مناسبی برخوردار است. برای تعیین ضریب پایایی، محقق پرسشنامه را در یک گروه کوچک ۱۵ نفری شبیه نمونه آماری تحقیق اجرا کرد و با استفاده از آلفای کرانباخ ضریب پایایی ۸۷% را بدست آورد. برای هر یک از ابعاد خلاقیت ضریب پایایی به ترتیب سیالی، ۸۶%، انعطاف، ۹۳%، بسط، ۷۹% و ابتکار، ۹۰% بدست آمد.
پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس: این پرسشنامه استاندارد بوده و از روایی مناسبی برخوردار است. نامدار (۱۳۸۸) در یک بازآزمایی با استفاده از محاسبه آلفای کرانباخ ضریب پایایی ۸۴/۰برای این پرسشنامه گزارش کرده است. در این تحقیق در یک بازآزمایی ۱۵ نفره شبیه نمو
نه آماری ضریب پایایی ۸۲% بدست آمد.
روایی و پایایی آزمون محقق ساخته یادگیری: طبق نظر متخصصان و اساتید روایی این پرسشنامه بیش از ۸۰% تعیین شد. محقق برای تعیین پایایی این آزمون، آن را در یک گروه کوچک ۱۵ نفری شبیه نمونه آماری اجرا کرد و با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون ضریب پایایی این آزمون را ۸۶% محاسبه کرد.

۳-۱۰-روش تجزیه و تحلیل داده ها:
به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از شاخصه های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. تحلیل کلیه محاسبات این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss22 انجام شده است.
شاخصه های آمار توصیفی: از شاخصه های میانگین، انحراف معیار نمرات و جداول فراوانی برای توصیف داده ها استفاده شده است (و برای طبقه بندی دادهها و رسم جداول و نمودارها استفاده شد).
شاخصه های آمار استنباطی: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و مقایسه میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه از آزمون تحلیل کواریانس چند متغییره برای متغییر وابسته خلاقیت، و تحلیل کواریانس یک طرفه برای آزمون فرضیات مربوط به انگیزش و یادگیری استفاده شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های آماری

۴-۱-مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب میشود. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند. بدین منظور در این فصل در بخش آمار توصیفی شاخص هایی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نمرات ودر بخش استنباطی آزمون تحلیل کوواریانس مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده در ادامه ارائه خواهد شد.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره، كوتاه، ترين، 7-

۴-۲-روش تجزیه و تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر برای تحلیل دادههای گردآوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. هدف آمار استنباطی عبارت است از نتیجهگیری پیرامون ویژگیهای جامعهای که نمونه مورد مطالعه از آن استخراج می شود. در این پژوهش ابتدا تجزیه و تحلیل توصیفی یافتهها و سپس تجزیه و تحلیل استنباطی یافتهها (بررسی فرضیههای پژوهشی) در بخش توصیفی دادهها از میانگین و انحراف معیار و … و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره برای آزمون فرضیات مربوط به خلاقیت، و از تحلیل کواریانس یک طرفه برای آزمون فرضیات انگیزش و یادگیری استفاده شده است.

۴-۳-شاخصه های آماری
در جدول ۱ـ۴ پراکندگی آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و گواه برای مراحل پیش آزمون و پس آزمون خلاقیت، انگیزش و یادگیری نمایش داده شده است.

جدول ۴- ۱: فراوانی گروه آزمایش و گواه

شاخص های آمار توصیفی

مراحل آزمون
فراوانی
فراوانی کل

گروه آزمایش
(شیوه ترکیبی)
گروه گواه
(شیوه معمول)

پیش آزمون (خلاقیت، انگیزش و یادگیری)
۲۰
۲۰
۴۰
پس آزمون (خلاقیت، انگیزش و یادگیری)
۲۰
۲۰
۴۰

۴-۳-۱-آمار توصیفی خلاقیت
در جدول ۴-۲ توصیف آماری نمرات پیش آمون خلاقیت به تفکیک گروه ها آمده است.
جدول۴-۲: توصیف آماری نمرات مرحله پیش آزمون خلاقیت به تفکیک گروه آزمایش (شیوه ترکیبی) و گواه (شیوه معمول)
متغیرهای پژوهش
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
بیشترین
کمترین
خلاقیت (کل)
شیوه ترکیبی
۶۴٫۱۵۰
۷٫۴۱۴۶۰
۲۰
۷۷
۵۴

شیوه معمول
۶۶٫۶۵
۸٫۲۴۱۵۸
۲۰
۸۶
۵۶
۱- اصالت
شیوه ترکیبی
۱۵٫۶۵
۲٫۵۸۰۸۰
۲۰
۱۹
۱۱

شیوه معمول
۱۵٫۷۵
۲٫۶۷۲۹۶
۲۰
۲۱
۱۲
۲- بسط
شیوه ترکیبی
۱۶٫۹۰
۲٫۸۶۳۵۶
۲۰
۲۱
۱۰

شیوه معمول
۱۷٫۹۰
۲٫۹۳۶۱۶
۲۰
۲۳
۱۳
۳- سیالی
شیوه ترکیبی
۱۵٫۶۵
۳٫۲۴۸۸۹
۲۰
۲۲
۱۱

شیوه معمول
۱۶٫۳۵
۲٫۴۹۷۸۹
۲۰
۲۲
۱۲
۴- انعطاف
شیوه ترکیبی
۱۵٫۹۵
۲٫۷۸۱۰۴
۲۰
۲۱
۱۱

شیوه معمول
۱۶٫۶۵
۲٫۵۸۰۸۰
۲۰
۲۲
۱۲

مقایسه تصویری نمرات گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمون برای متغیرهای خلاقیت: اصالت، بسط، سیالی و انعطاف در نمودار ۴-۱ آمده است.

نمودار (۴-۱) : مقایسه نمرات گروه آزمایش (چپ) و گواه (راست) در مرحله پیش آزمون

در جدول ۴-۳، توصیف آماری نمرات پس آمون خلاقیت به تفکیک گروه ها آمده است.
جدول ۴-۳: توصیف آماری نمرات مرحله پس آزمون خلاقیت به تفکیک گروه ترکیبی و معمول
متغیرهای پژوهش
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
بیشترین
کمترین
خلاقیت (کل)
شیوه ترکیبی
۸۶٫۸۰
۵٫۰۵۳۴۰
۲۰
۹۴
۷۷

شیوه معمول
۶۹٫۸۰
۸٫۵۹۹۸۸
۲۰
۸۸
۵۸
۱- اصالت
شیوه ترکیبی
۲۰٫۸۵
۲٫۱۰۹۵۰
۲۰
۲۴
۱۷

شیوه معمول
۱۶٫۴۵
۲٫۲۵۸۹۰
۲۰
۲۱
۱۳
۲- بسط
شیوه ترکیبی
۲۲٫۹۰
۲٫۱۰۰۱۳
۲۰
۲۷
۱۹

شیوه معمول
۱۸٫۱۵
۳٫۴۶۸۲۸
۲۰
۲۳
۱۳
۳- سیالی
شیوه ترکیبی
۲۱٫۴۵
۱٫۴۳۱۷۸
۲۰
۲۴
۱۳
>
شیوه معمول
۱۷٫۵۰
۲٫۰۱۳۱۱
۲۰
۲۲
۱۵
۴- انعطاف
شیوه ترکیبی
۲۱٫۶۵
۱٫۶۳۱۱۱
۲۰
۲۴
۱۸

شیوه معمول
۱۷٫۷۰
۲٫۴۵۱۶۴
۲۰
۲۳
۱۵

مقایسه تصویری نمرات گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون برای متغیرهای خلاقیت: اصالت، بسط، سیالی و انعطاف در نمودار ۴-۲ آمده است.

چنانکه در نمودار شماره ۴-۲ نشان داده شده است، بر اساس نتایج مندرج، میانگین نمرات پس آزمون برای گروه آزمایش (شیوه ترکیبی) ۸۶٫۸۰ و برای گروه گواه (شیوه معمول) ۶۹٫۸۰ می باشد. بنابراین میانگین نمرات پس آزمون گروه شیوه ترکیبی از میانگین گروه شیوه معمول بیشتر است.

۴-۳-۲-آمار توصیفی انگیزش
در جدول ۴-۴ توصیف آماری نمرات پیش و