تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی-پايان نامه ارشد حقوق

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سایر ادوات جنگی

2-2-1- اژدرها

اژدرهايي كه اثر خود را از دست داده اند بايد بي خطر شوند ( ماده 1 كنوانسيون مربوط به حقوق وظايف قدرتهاي بي طرف در جنگ دريايي ) . در هنگام استفاده از اژدرها اقدام بايد مطابق با اصول جنگ دريايي و براي تضمين اين باشد كه تنها اهداف نظامي و نه ساير كشتي ها و اهداف ، خسارت ببينند . اين ماده از بند 3 ماده 1 كنوانسيون هشتم لاهه نشأت گرفته  و امروزه عموماً به عنوان بخشي از حقوق بين الملل عرفي پذيرفته شده است . [1] به طور كلي اژدرهايي كه هم اكنون از سوي نيروهاي مسلح دريايي استفاده مي شوند ، شرايط مندرج در جمله اول را دارند . مقررات جمله دوم با توجه به دقت اژدرهاي جديد  هيچ مسأله جدي را به وجود نمي آورد . در اين ارتباط هيچ تفاوتي نمي كند كه اژدرها عليه كشتي های روي دريا يا زير آن بكار گرفته شود . اما اژدرهاي هدايت شده ، در مرحله اول هدف خود را مستقل از مرحله نهايي حركت شان جستجو مي كنند . لذا مي توانند اهدافي غير از آنچه را كه در وهله اول در نظر داشتند ، منفجر كنند . هدف و مقصود جمله دوم يادآوري اين موضوع به فرماندهي دريايي است كه وظيفه خود را براي تضمين اينكه تنها اهداف نظامي را مورد حمله قرار دهد ، اعمال نمايد .

2-2-2- موشكها

در استفاده از موشكها در دريا از جمله موشكهاي كروز ، اصول كلي حقوق جنگ دريايي اعمال مي شود . درج يك ماده خاص در مورد موشكها به اين معنا است كه جنگ دريايي مدرن مورد توجه قرار گيرد . موشكهاي كوتاه برد به نحو موفقيت آميزي در جنگ اعراب – اسرائل در سال 1967 ،  در مخاصمه فالكلند – مالويناس  و در جنگهاي خليج فارس مورد استفاده قرار گرفتند . هيچ قاعده خاصي در مورد استفاده از موشكهاي كروز يا انواع ديگر آنها هنوز در حقوق جنگ دريايي پديدار نشده است ، هنگامي كه متخاصمان از موشكهاي كروز يا ساير موشكها استفاده مي كنند ، متعهد به تضمين اين امر هستند كه موشكها تنها به سوي اهداف نظامي جهت گيري شوند . به طور كلي وضعيت تكنيكي موشكهاي جديد ، متخاصمان را قادر مي سازد تا با اصول بين المللي حقوق درگيري هاي مسلحانه دريايي به ويژه اصل تفكيك خود را تطبيق دهند . اما هنوز مسائلي در مورد تشخيص و هدف گيري وجود دارد . اگر استفاده از موشكها و پرتاب شونده ها منوط به هدف گيري با دامنه وسيع باشد ، متخاصمان متعهد به اتخاذ اقدامات احتياطي براي تضمين اين هستند كه هر چيزي غير از اهداف نظامي ، از حمله مصون بماند . البته در صورت عدم امكان رعايت اين امر ، مشروعيت استفاده از موشكها را نمي توان محل ترديد قرار دهد . موشكهاي مدرن به قدرت تفكيك و انهدام هوشمند بسيار قوي مجهز هستند و معمولا اهداف خود را گم نمي كنند . بنابراين در پرتو اصول بنيادين مخاصمات مسلحانه دريايي ، تجهيز آنها با ابزارهاي خود نابودگر با امكانات شبيه آن ضروري نيست[2] .

[1] زمانی، سید قاسم ، حقوق جنگ دریایی و تحولات جدید، مجله سیاست دفاعی، پژوهشكده علوم استراتژیك دانشگاه امام حسین (ع)، شماره 17 ،1376،ص128

[2] زمانی، سید قاسم ، حقوق جنگ دریایی و تحولات جدید ،منبع پیشین ،ص129

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.