تعیین حقوق شهروندي با نحوه عملكرد پليس-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم – تامين آسايش عمومي و فردي

  1. مبارزه با جرائم : به موجب بند 8 ماده 4 قانون ناجا ، ضابطيت دادگستري و مبارزه با جرائم مختلف بر عهده نيروي انتظامي گذاشته شده و بموجب ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نيروي انتظامي به عنوان ضابط عام قوه قضائيه محسوب مي شود . هرچند كه در بند 8 فوق الاشعار به ذكر برخي از جرائم مبادرت شده است ليكن جرايم مذكور جنبه تمثيلي دارند و نيروي انتظامي به طور اعم مسئول مبارزه با جرائم و تامين آسايش فردي و عمومي است .
  2. پيشگيري از جرائم : يكي ديگر از وظايف نيروي انتظامي كه به غلط در بخش وظايف ضابطيت اين نيرو آورده شده و با اصل استقلال و دوگانگي پليس قضايي و پليس اداري يا پيشگيري تعارض دارد ، ماموريت پيشگيري از جرائم است. در انجام اين ماموريت پليس بطور مستقل از جنبه ضابطيت خود ، بايد اقدامات پيشگيرانه خود را طراحي و اجرا كند.
  3. ارائه خدمات پليسي به شهروندان : اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزين و حفظ حريم راه هاي كشور (بند 12 ماده 4 قانون ناجا) ، نظارت بر اماكن عمومي(بند 14 ماده 4 قانون ناجا) ، انجام امور امدادي و مردم ياري در مواقع ضروري (بند 19 ماده 4 قانون ناجا) ، از مصاديق خدمات پليس به جامعه بشمار مي روند

گفتار سوم – پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي

به نظر مي رسد كه اين بخش از وظايف نيروي انتظامي نيز در وظيفه تامين آسايش عمومي و فردي مستتر شده است زيرا ملاحظه مي شود كه بيشتر وظيفه حفظ امنيت كشور در برابر خرابكاري و تروريسم و شورشي و ساير اقدامات مخل امنيت به ناجا سپرده شده است .(مثلا بند هاي 22،11،10،7،6،5،4،3،2 قانون ناجا) و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي از مسير برقراري امنيت عمومي و امنيت داخلي مدنظر بوده است .

مبحث چهارم : نهاد هاي پليس در حوزه حقوق شهروندي  

تحقق اصل  شهروند مداري در تامين و حفظ امنيت عمومي و تحول در نگاه پليس به جامعه مستلزم سياستگذاري و تدوين راهبردها و اهدافي بود كه در سايه آن پليس بتواند از ظرفيت ها و پشتيبانيهاي مردم در اين راستا بهره مند گردد بر اين اساس نيروي انتظامي با هدف تحقق حقوق شهروندي نسبت به ايجاد نهادهاي پليس اقدام كه به اختصار توضيح داده ميشود:


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.