تعیین ضابطه تحقق جرم قتل عمد- پايان نامه

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

قتل عمد

در باب قتل عمدي قانون مجازات اسلامي فاقد تعريف صريح مي باشد اما تعاريف فقهي و حقوقي متعددي در دست است كه با انگيزه هاي متفاوت ارائه شده است. قبل از بررسي اين تعاريف بيان اين مسأله ضروري است كه (گاهي منظور از قتل عمدي صرفاً سلب عمدي حيات از ديگري است و تعريف منصرف از وصف مجرمانه است مانند ماده 190 قانون مجازات اسلامي كه بيان مي دارد: حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيز است (1 قتل و…) كه منظور مقنن كشتن عمدي ديگري در اجراي امر قانوني آمر قانوني مي باشد. اما گاهي منظور از اصطلاح قتل عمدي، سلب عمدي حيات از ديگري برخلاف قانون است كه درقانون مجازات اسلامي به دفعات به كار رفته است مانند ماده 257 كه قتل عمدي را موجب قصاص مي داند يا ماده 205 كه قتل عمد را برابر مواد فصل موجب قصاص مي داند.)[1]

در خصوص قتل تقسيم بندي هاي مختلفي صورت گرفته است. فقهاي شيعه با توجه به متون روايات شرعي قتل را به سه دسته تقسيم كرده‌اند: عمد، شبه عمد، خطاء. (سوالي كه مي توان مطرح كرد اين است كه آيا تقسيم  قتل به سه نوع مورد اتفاق مذاهب مختلف فقه اسلامي است يا خير؟ در مذهب مالكي فقهاي مذهب مالكي فقط قتل را به قتل عمد و غيرعمد تقسيم مي كنند). [2]

(فقهاي حنيفه قتل را به پنج نوع تقسيم كرده اند: عمد، شبه عمد، خطا، در حكم خطا، قتل به سبب. مرحوم علامه حلي در كتاب تحرير الاحكام، قتل را به شش نوع تقسيم كرده است. در قانون مجازات عمومي از مواد 170 و 171 و 177 چهار نوع قتل به دست مي آيد: عمد، در حكم عمد، شبه عمد، غيرعمدي). [3] قانون مجازات اسلامي كه برگرفته از فقه شيعه مي باشد در ماده 204 قتل را به سه دسته تقسيم كرده است: عمد و شبه عمد و خطا محض. دكتر زراعت در اين مورد بيان مي دارند: (قتل را از ابتدا نمي توان به سه نوع تقسيم كرد، بلكه اول بايد قتل را به عمدي و غيرعمدي تقسيم كرد و سپس قتل غيرعمد را به شبه عمد و خطا تقسيم كرد. ملاك تقسيم قتل به عمد و غيرعمد به دو چيز بر مي گردد، يكي قصد قاتل و ديگري وسيله‌اي كه قاتل به كار مي برد. در صورت نخست قاتل قصد كشتن مقتول را دارد و در صورت دوم، وسيله اي است كه قاتل به كار مي برد نوعاً كشنده است و در هر صورت قتل عمد به حساب مي آيد. اما اگر قاتل قصد كشتن نداشته باشد يا وسيله اي كه به كار مي برد نوعاً كشنده نباشد، قتل غيرعمدي محسوب مي شود و قتل غيرعمدي نيز خود به قتل شبه عمد و خطا تقسيم مي‌شود كه اگر قاتل قصد كشتن ندارد اماقصد زدن ياعمل ارتكابي را داردقتل واقع شده شبه عمد است ودرصورتي­كه نه تنها قصدقتل وجودنداردبلكه قصد زدن يا عمل ارتكابي نيزوجود ندارد، قتل واقع شده خطاء محض مي باشد.) [4]

همان گونه كه بيان شد فقهاي مالكي قتل را به دو نوع تقسيم كردند. مالك ابن انس مي گويد: (آنچه كه در نصوص وارد شده قتل عمد است كه در آن قاتل صرفاً قصد قتل مجني عليه را باي نحو كان دارد، اشعاري به قتل شبه عمد نيست. قتل خطائي آن است كه به سببي از اسباب يا از طرف غيرمكلف واقع شود و يا ضمن اينكه قصد قتل نداشته با وسيله اي قتل را انجام دهد كه عادتاً كشنده نيست.) [5]

(مالك با اعتقاد جازم به اين مبنا در يك مورد قائل به استثناء شده و آن قتل واقع شده بين فرزند و پدر است كه داراي روايت خاصي است كه به ثبوت آن عمر بن خطاب، علي، عثمان، ابوموسي اشعري و مغيره فتوا داده‌اند و از صحابه نيز مخالفي ديده نشده است. البته عمده دلايل آنان در افكار قتل شبه عمد اين است كه بين عمد و خطاؤ واسطه‌اي نيست و چون در قتل شبه عمد قتل از روي  قصد و غضب صورت گرفته است لذا مجازات آن قصاص است.) [6]

[1]–  آقايي نيا، حسین ،حقوق كيفري اختصاصي جرائم عليه اشخاص، نشر ميزان، چاپ دوم، بهار 1385، ص 18-17.

[2]– زراعت،عباس ،شرح قانون مجازات اسلامی ،پیشین ، ص 26.

[3]– زراعت ،عباس ،قانون مجازات اسلامي در نظم كنوني، چاپ اول، زمستان 1380، چاپ شمشاد و نشر ققنوس، ص 170.

[4]– زراعت، عباس ،شرح قانون مجازات اسلامي، ص 22.

[5]– ابن رشد،محمد ابن احمد ،بدايه المجتهد و نهايه المقتصد، ج 2، مصر مكتبه التجاريه الكبري، طبعه رابع 1975م ،ص 363.

[6]– ابن حزم ،علی ابن احمد،المحلي، جلد 7، بيروت، دارالفكر، بی تا،صص 378 و 386 و 387.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟