تعیین فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل-پايان نامه

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

استفاده از زور[1] در فضاي خارجي

هر مداخله‌اي شامل کاربرد زور علیه يك شيء فضايي ممنوع است. اين امر ريشه در قلمرو صلاحیت انحصاری در مورد اشيای فضايي دارد كه به عنوان مطلب اصلي در ماده هشتم معاهده فضاء ماوراء جو آمده است.[2]با اين وجود، مشخص نمی کند كه آيا چنين مداخله‌اي به ممنوعییت توسل به زور با هدف پیشگیری از جنگ[3]مربوط می شوديا نه؟ و یا به بيان دقيق‌تر به ممنوعیت توسل به زور در حین جنگ[4] كه در منشور سازمان ملل آمده است مربوط می شود یا نه؟ قانون اساسي کاربرد زور بين كشورها، ماده معروف بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل می باشد كه استفاده از زور در روابط بين‌المللی را منع مي‌كند.[5]بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد بیان یک قاعده عام بین المللی است[6]و در آن، دفاع مشروع حق ضروري در نظر گرفته شده است.[7]از اين‌رو رعايت اين ماده در مورد تمام كشورها و در تمام روابط بين‌الملل آنها، از جمله روابط آن‌ها در فضاء ماوراء جو الزام‌آور است.

ماده 2 معاهده فضا تخصيص در فضا را نفي كرده و از اين‌رو امكان استفاده از زور بر علیه تماميت ارضي کشورها را نفي مي‌كند.[8]حتی بدون حمله زميني به مرزهاي يك كشور نیز استقلال سياسي آن كشور می تواند در معرض تهدید باشد.[9]از آن‌جا كه بند 4 ماده 2 منشور ملل شامل منع مطلق مي‌باشد بنابراین هر گونه استفاده از زور در فضا خارجي که به نوعی در تضاد با این ماده باشد در تناقض با منشور سازمان ملل نیز خواهد بود.[10]علاوه ‌بر اين، بطور كلي اين پذيرفته شده كه «زور» به معني نيروي نظامي است. با اين وجود، براي مثال سلاح‌هاي مداخله‌ سيگنال(جنبشی)در این قانون در نظر گرفته نمی شوند[11]. برن لی برای تعمیم بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل به کاربرد تمامی سلاح ها، از جمله سلاح های قابل استفاده در فضا به بیان این مطلب می پردازد که این ماده زمانی قابل اجرا خواهد بود که آژانس های مسوول تمامی این سلاح ها را فقط بعنوان یک ابزار جنگی که قابلیت تخریب دارند در نظر بگیرند(بعنوان مثال نباید گفت سلاح های هسته ای یا بیولوژی)[12]و از سوی دیگر جهت رسیدن به غایت این هدف می باید مفهوم زور مورد تفسیر و بازنگری مجدد قرار گیرد.

بطور کلی استفاده از نیروی نظامی در منشور سازمان ملل، در روابط بین الملل منع گردیده مگر در دو حالت:

اول: بر اساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد.

دوم: در مقام استفاده از حق دفاع مشروع .

از آنجا كه در منشور محدوديتي براي اعمال اين اصل در فضاء ماوراء جو نيست، لذا كاربرد آن در فضا خارجي نبايد مورد غفلت قرار گیرد. با اين حال، پيش از استفاده از اين ابزار، شوراي امنيت بايد تعيين كند كه آیا يك وضعیت مشمول قلمرو ماده 39 سازمان ملل مي‌باشد یا خیر؟ شرايطي كه بيش از همه در دهه‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است اين است كه چه چیزی صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند. به كار بستن اين موقعيت‌ها در فضا، مي‌تواند دربردارنده تهديد علیه بشريت(مانند سلاح های کشتار جمعی، آثار زباله های  فضایی  يا به صورت تئوري حتي ساخت تسلیحات فضايي در چنين موردي)يا تهديد علیه امنيت ملي كشور ديگر (مانند تهديد يا استفاده از زور علیه دارايي‌هاي فضايي يك كشور) باشد. ماده‌41 منشور سازمان ملل به طور قابل توجهي به اقدامات غيرنظامي از جمله قطع «تلگراف، راديو و ديگر وسايل ارتباطي» می پردازد و بیان می کند که این اقدامات با کمک سایر كشورها انجام خواهد شد.[13]اين واکنش مي‌تواند شامل دارایی های فضايي آن کشور نیز باشد مانند ماهواره‌هاي ارتباطي و ماهواره‌هاي جی پی اس[14].

[1]-Use of Force.

[2].ماده 8 معاهده فضا بیان می دارد که”یک کشور عضو معاهده که شیی را به فضا پرتاب کرده،می بایست مادامی که آن شیی در فضا و یا اجرام آسمانی قرار دارد دارای اختیارات قانونی برای کنترل بر روی شیی ارسالی خود و همچنین افراد وابسته به آن را دارا باشد….

[3]-Jus ad bellum.

[4]-Jus Contra bellum.

[5]– بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل بیان می دارد که”کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا  استفاده ازآن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوریو یا از هر روش دیگری که مغایر با اهداف نلل متحد است ،خودداری خواهند نمود.

[6]– See generally, B Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary (Oxford, Oxford University Press 2002, 2 ed.), pp. 112-136.

[7]– See for example ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ Rep. 1986, 27 June 1986, p. 14, § 83 (Nicaragua case). Note that Court itself did not acknowledge this status but underlined the support for this states.

[8]-با این وجود ،این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که تمامیت ارضی علاوه بر منطقه وسیعی از زمین ،ممکن است شامل منابع طبیعی و انسانی در فضا نیز گردد.ر.ک.به:

See R.L. Bridge, p. 660.

 

[9]– I. Brownlie, “The Maintenance of International Peace and Security in Outer Spece”, Vol. 40 B.Y.I.L. 1964, p. 8. In the same sense, see R. Higgins, ‘The Legal Limits to the Use of Force by Sovereign States: United Nations Practice’, Vol. 37 B.Y.I.L. 1961, p. 283.

[10]– Support for this interoretation can be found i. a. in preambular paragraph 7 on the UN Charter and UNCA Res. 2625 (XXV) of 24 October 1970, entitled ‘Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations’.

[11]– W.von Kries, pp. 337-338.

[12]-براون لی(Brownlie) ،قانون بین المللی و استفاده از زور توسط دولت ها،p.362) ،Oxford clarendon press,1963)،علاوه بر این او اظهار می کند که “این مطابق قوانین کلی بین المللی خواهد بود که پیامدهای مستقیم و مورد نظردرمنع استفاده از زور در روابط بین المللی وارد این عرصه گردد.ر.ک.به:

I.Brownlie,p.25.

برای مثال به مانور یک ماهواره به گونه ای که یک پنل خورشیدی از ماهواره ی دیگر را مسدود نموده و به این طریق الکتریسیته را قطع نموده و بنا براین سبب آسیب (کشنده و مهلک)می گردد،توجه کنید.ر.ک.به:

 

Example mentioned in M. Benko, ‘The Problem of Space Debris: A Valid Case against the Use of Aggressive Military Systems in Outer Space?’ in M. Benko & K-U. Schrogl (esd), Space Law: Current Problems and Perspectives for Future Regulation (Utrecht, Eleven International Publishing, 2005), p. 167.

 

[14]-GPS.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.