تعیین وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران-پايان نامه

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول:مفهوم حقوق شهروندي و واژگان مشابه

ارائه يك تعريف صرف از حقوق شهروندي بدون توجه به سير تحول تاريخي حقوق بشر امكان پذير نمي باشدهمگان مي دانند كه از زمان جنگ جهاني دوم حقوق بين الملل بشري به سرعت در حال گسترش بوده است از اين رو،اعلاميه حقوق بشر ملل متحد در «سال 1948م»بدون مخالف وبوسيله مجمع عمومي سازمان ملل پذيرفته شده كه اساس قانون بشر است. از آن پس ديگر كنوانسيون ها در مورد موضوعاتي نظير غير قانوني نمودن شكنجه، تبعين عليه زنان و كودكان وافزايش حقوق مهاجرت ، حمايت بين الملي گسترده اي كسب كرده اند.

«درسال1993م»171دولت در كنفرانس جهاني حقوق بشر وين از بيانيه ايي به اين مضمون حمايت كردند كه حقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جهان شمول جدايي ناپذير بوده و داراي وابستگي متقابل وهمبسته هستند.حقوق شهروندي حقوقي است براي اتباع كشور در رابطه با مساعدت عمومي مانند حقوق اساسي ، حق استخدام ، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن ، حق گواهي دادن در مراجع رسمي ، حق داور ومصدق شدن ، بنابراين واژه مذكور اعم از حقوق سياسي است.به طور مثال مسلمان بودن شرط برخورداري از حقوق شهروندي نيست در واقع حق شهروندي به اعتبار تابعيت برقرار مي شود.البته مسلمان بودن موجب پاره اي از امتيازات است كه شهروند غير مسلمان از اين امتيازات برخوردار نيست.

لفظ شهروند اعم از حقوق شهروندي است وبه مجموعه اي از حقوق ، وظايف و تعهدات هر فرد اطلاق مي شود.زيرايكي از دلايل تعريف شهروند وضع حقوق شهروندي وحفظ آزادي هاي هر فرد ساكن در جامعه در صورتي كه به آزادي ديگران لطمه اي وارد نسازد واين مستلزم وظايف وتعهدات در كنار حقوقي اعم از حقوق شهروندي است . [1]

در واقع مجموعه حقوق وآزادي هايي را كه در يك جامعه افراد از آن بهره مند هستند اصطلاحا حقوق يا آزادي هاي فردي ويا حقوق اساسي فرد يا حقوق عمومي شهروندان وياحقوق بشر وشهروند ويا آزادي هاي عمومي وياحقوق شهروندي مي نامند. [2]

1.رضايي پور ، آرزو ، مجموعه كامل قوانين و مقررات حقوق شهروندي ، انتشارات سپهر ادب ، تهران ، چاپ سوم ، 1387 ، ص 20 .

  1. طباطبايي متمني ، منوچهر ، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، چاپ چهاردهم ، 1388 ، ص 6 .


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.