تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله اجرا-پايان نامه ارشد

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : انواع وثیقه

وثیقه نیز مانند رهن دارای انواع مختلف است؛ ذیلاً به برخی از مواردی که دارای کاربرد و شهرت بیشتری هستند اشاره می نمائیم.

بند اول : وثیقه دینی

وثیقة دینی همان وثیقة ذمّه ای است و آن تعهدی است که در قالب وثیقه بر ذمه شخص تعلق می گیرد مانند وثیقه در عقد ضمان که ذمة ضامن وثیقه است و در برابر وثیقه عینی مانند رهن به کار می رود.

 

بند دوم : وثیقه عینی

منظور از وثیقة عینی هر مالی است که وثیقه طلب قرار می گیرد و معنایی غیر از وثیقة دینی دارد که بر ذمة متعهد بار می گردد. مانند خانه و اتومبیل و اوراق قرضه و دستور پرداخت ها و تمبر. به بیان دیگر هرگاه مورد وثیقه عین و یا حق عینی باشد آن وثیقه را وثیقة عینی نامند.

 

بند سوم : وثیقه قانونی 

«وثیقة قانونی وثیقه ای است که مستند آن قانون است، مانند ابنیه و اشجار ترکه که قبل از دادن حق زوجه از قیمت آنها وثیقة قانونی به نفع زوجه است.»[1]  ماده 948 ق.م. مصداق این نوع از وثیقه است چرا که مقرر داشته است : «هرگاه در مورد مادة قبل[2] ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.» حق رجحان (در دیون) و حق حبس در معاملات و عقود از جنس وثیقة قانونی است.

 

بند چهارم : وثیقه استقراضی

وثیقه­ای که در مقابل گرفتن قرض داده می­شود در مقابل وثیقه های غیر استقراضی از قبیل وثیقة حسن انجام تعهد یا وثیقة که کفیل می دهد تا در صورت حاضر نکردن مکفولٌ عنه از محل وثیقة او میزان معینی به نفع دولت ضبط شود.

1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ش 14383.

2- ماده 947 ق.م. « زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه ی تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم گردد.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، مي‌توان اهداف و فايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد :

1- تبيين نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

2- تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

3- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا