دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک-دانلود پايان نامه ارشد

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه                             
چكيده 1
مقدمه 2
الف- اهميت موضوع 2
ب- اهداف تحقيق 4
ج- پرسش‌ها 4
د- فرضيه‌ها 5
هـ- روش تحقيق 6
و- سازماندهي تحقيق 6
بخش اول: كليّات 7
فصل نخست: مفهوم، تعريف و انواع اسناد 8
مبحث نخست: مفهوم و تعريف سند 8
مبحث دوم: انواع سند 8
گفتار نخست: اسناد رسمي 8
گفتار دوم: اسناد عادي 9
فصل دوم: جايگاه تاريخي، تعريف و انواع چك 9
مبحث نخست: جايگاه تاريخي چك 9
مبحث دوم: تعريف چك 10
گفتار نخست: معناي لغوي 10
گفتار دوم: تعريف اصطلاحي 11
مبحث سوم: انواع چك 12
گفتار نخست: انواع چكهاي تعريف شده در قانون 12
بند نخست: چك در وجه حامل 12
بند دوم: چك در وجه شخص معين 12
بند سوم: چك به حواله‌كرد 13
بند چهارم: چك عادي 13
بند پنجم: چك تأييد شده 13
بند ششم: چك تضمين شده 14
بند هفتم: چك مسافرتي 14
گفتار دوم: ساير چكها 14
بند نخست: چك بسته 14
بند دوم: چك عمومي امنيبوس 15
بند سوم: چك پستي 15
بند چهارم: چكهاي صندوقي 15
بند پنجم: حواله‌هاي بانكي 15
بند ششم: چك وعده‌دار 16
فصل سوم: مقايسه چك با ساير اسناد 16
مبحث نخست: مقايسه چك با اسناد رسمي 16
مبحث دوم: فرق چك با اسناد عادي 16
گفتار  نخست: تفاوت سند عادي تجاري با عادي غيرتجاري 17
بند نخست: از حيث شكل 17
بند دوم: از حيث تاريخ 17
بند سوم: از حيث مكان 17
بند چهارم: از حيث حجيت 17
بند پنجم: از حيث موضوع 18
بند ششم: از حيث قوه‌ي اجرايي 18
بند هفتم: از حيث نحوه و چگونگي وصول 18
بند هشتم: از حيث قابليت گردش 18
بند نهم: از حيث مرور زمان 18
گفتار دوم: مقايسه چك و برات 19
بند نخست: جهات افتراق چك و برات 19
بند دوم: جهات اشتراك چك و برات 20
گفتار سوم: مقايسه چك و سفته 20
بند نخست: جهات افتراق چك و سفته 20
بند دوم: جهات اشتراك چك و سفته 21
فصل چهارم: ماهيت حقوقي چك 21
مبحث نخست: نظريه‌ي قراردادي 21
مبحث دوم: نظريه‌ي ايجاد تعهد 22
مبحث سوم: نظريه‌ي تركيبي يا التقاطي 22
گفتار نخست: مرحله امضاء چك 22
گفتار دوم: مرحله‌ي صدور چك 23
بند نخست: نظريه‌ي انتقال طلب 23
بند دوم: نظريه‌ي انتقال دين 23
بند سوم: نظريه‌ي وكالت در پرداخت 24
بند چهارم: چك به منزله‌ي شرط به نفع ثالث 24
بند پنجم: چك به منزله‌ي وسيله‌ي پرداخت 24
فصل پنجم: صدور چك 26
مبحث نخست: مندرجات الزامي چك 26
گفتار نخست: قيد كلمه‌ي چك در روي ورقه (درج عنوان چك) 26
گفتار دوم: تاريخ صدور 27
گفتار سوم: نام محال‌عليه 27
گفتار چهارم: تعيين مبلغ 28
گفتار پنجم: مكان تأديه 28
گفتار ششم: تعيين دارنده 29
گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قيد و شرط 29
گفتار هشتم: امضاي صادركننده 29
گفتار نهم: مكان صدور 20
مبحث دوم: مندرجات اختياري چك 30
گفتار نخست: مندرجات اختياري (اضافي) مجاز 31
بند نخست: درج مطالب اضافي براي جلوگيري از تزوير در چك 31
 بند دوم: درج سبب صدور چك 30
گفتار دوم: مندرجات اختياري (اضافي) غيرمجاز 32
بند نخست: درج شرط براي پرداخت 32
بند دوم: درج وعده براي پرداخت چك 32
مبحث سوم: ضمانت اجراي فقدان شرايط صوري 33
فصل ششم: نحوه رسيدگي به شكايات چك (ضمانت اجراهاي عدم پرداخت چك) 33
مبحث نخست: طريقه‌ي اجرايي 34
مبحث دوم: طريقه‌ي كيفري 36
مبحث سوم: طريقه‌ي حقوقي 37
بخش دوم: دادرسي در دعاوي حقوقي مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چك و خسارات قانوني 38
فصل نخست: دعوا، شرايط اقامه و انواع آن 39
مبحث نخست: مفهوم دعوا 39
مبحث دوم: شرايط اقامه‌ي دعوا 39
گفتار نخست: نفع 40
گفتار دوم: سمت 41
گفتار سوم: اهليّت قانوني 42
مبحث سوم: انواع دعاوي 43
گفتار نخست: دعاوي عيني و شخصي 43
گفتار دوم: دعاوي منقول و غيرمنقول 43
گفتار سوم: دعاوي مالي و غيرمالي 44
فصل دوم: تكاليف دارنده براي طرح دعوا 44
مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانوني (مواعد) و ضمانت اجراي عدم رعايت آن 44
مبحث دوم: اعتراض يا احراز عدم پرداخت (اعتراض عدم تأديه) و ضمانت اجراي عدم رعايت آن 46
مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانوني (مرور زمان) و ضمانت اجراي عدم رعايت آن 47
گفتار نخست: مرور زمان‌هاي يك‌ساله و دوساله و ضمانت اجراي آن 47
گفتار دوم: مرور زمان پنج‌ساله و ضمانت اجراي آن 48
گفتار سوم: مرور زمان ده ساله و ضمانت اجراي آن 49
مبحث چهارم: طرح دعوا در دادگاه صالح 49
گفتار نخست: صلاحيت ذاتي 50
گفتار دوم: صلاحيت نسبي (محلّي) 51
مبحث پنجم: دادخواست، شرايط و ضمانت اجراي فقدان آنها 53
گفتار نخست: تعريف دادخواست 54
گفتار دوم: شرايط دادخواست و ضمانت اجراي آن 54
بند نخست:  تنظيم بر برگ چاپي مخصوص 54
بند دوم: تنظيم به زبان فارسي 55
بند سوم: امضاي دادخواست 55
بند چهارم: نام و اقامتگاه خواهان 56
بند پنجم: نام و مشخصات خوانده 56
1- صادركننده 57
2- ظهرنويس 59
3- ضامن 63
4- حدود مسئوليت امضاءكنندگان (مسئوليت تضامني امضاءكنندگان چك) 66
بند ششم: تعيين خواسته و بهاي آن 68
1- هزينه‌ي دادرسي و اعسار از پرداخت آن 69
2- حق‌ّالوكاله، خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات قانوني 71
3- تأمين خواسته و خسارت احتمالي در آن 75
بند هفتم: تعهدات يا جهات ديگر استحقاق خواهان 81
بند هشتم: آنچه را مدّعي از دادگاه درخواست دارد 81
بند نهم: ادّله و وسايل اثبات دعوا 82
بند دهم: پيوست‌هاي دادخواست 82
فصل سوم: جريان دادخواست تا جلسه‌ي دادرسي 83
فصل چهارم: جلسه‌ي دادرسي، تعيين و تشكيل آن 85
مبحث نخست: اوّلين جلسه‌ي دادرسي و حقوق و تكاليف اصحاب دعوا در آن 86
گفتار نخست: حقوق اصحاب دعوا در اوّلين جلسه‌ي دادرسي 86
بند نخست: ايرادات 86
بند دوم: كاهش يا افزايش خواسته، تعيير درخواست يا نحوه‌ي دعوا 87
بند سوم: جلب شخص ثالث 88
بند چهارم: استرداد دادخواست 88
بند پنجم: تعرّض به اصالت سند 88
بند ششم: طرح دعواي متقابل 89
گفتار دوم: تكاليف اصحاب دعوا در اوّلين جلسه‌ي دادرسي 89
بند نخست: تكليف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرايي آن 89
بند دوم: تكليف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعواي مرتبط 90
فصل پنجم: ايجاد خلل در دعوا به جهت طرح ايراد و دفاع از سوي خوانده 91
مبحث نخست: مفهوم ايراد به طور كلي و مفهوم آن در قانون مدني و قانون تجارت 91
مبحث دوم: ايجاد خلل در دعوا به جهت ايرادات مرتبط با آيين دادرسي مدني 93
گفتار نخست: ايراداتي كه خوانده مي‌تواند مطرح كند 93
بند نخست: ايراد عدم صلاحيّت دادگاه 93
بند دوم: ايراد امر مطروحه و مرتبط 94
بند سوم: ايراد عدم اهليّت 95
بند چهارم: ايراد عدم توجه دعوا به خوانده 95
بند پنجم: ايراد عدم احراز سمت 95
بند ششم: ايراد امر قضاوت شده (محكوم‌‌بها) 96
بند هفتم: ايراد عدم تأثير دعوا 97
بند هشتم: ايراد نامشروع بودن دعوا 97
بند نهم: ايراد جزمي نبودن دعوا 97
بند دهم: ايراد به ذينفع نبودن خواهان 98
بند يازدهم: ايراد به زمان اقامه‌ي دعوا 98
گفتار دوم: ايراداتي كه خواهان مي‌تواند به آنها متوسل شود 98
گفتار سوم: ايراداتي كه خواهان و خوانده بر حسب مورد هر دو مي‌توانند مطرح نمايند 99
مبحث سوم: طرح دعواي متقابل 99
مبحث چهارم: ايجاد خلل در دعوا به جهت ايرادات مرتبط با اسناد تجاري 101
گفتار نخست: ايجاد خلل در دعوا به جهت عدم رعايت شرايط شكلي و ماهوي در صدور چك 101
بند نخست: ايرادات مربوط به عدم رعايت شرايط شكلي (صوري) 101
1- امضاء 104
2- مبلغ و ايراد به سفيدامضاء بودن چك 107
3- دستور پرداخت بدون قيد و شرط 108
4- تاريخ 112
بند دوم: ايرادات مربوط به عدم رعايت شرايط ماهوي 116
1-  قصد و رضا 116
2- اهليت 117
3- جهت 117
گفتار دوم: ايجاد خلل در دعوي به جهت ايراد در منشأ چك (معاملات پايه) 118
گفتار سوم: ايجاد خلل در دعوي به جهت ايرادات مربوط به روابط في‌مابين مسئولين چك و دارنده 121
گفتار چهارم: ايجاد خلل در دعوا به جهت ايرادات عليه دارنده با سوء نيت 122
گفتار پنجم: جلب ثالث 126
فصل ششم: ختم دعوا 129
مبحث نخست: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسي) 129
گفتار نخست: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدامات خواهان 129
بند نخست: استرداد دادخواست 129
بند دوم: استرداد دعوا 129
گفتار دوم: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدام خوانده (پذيرش ادعاي خواهان) 120
گفتار سوم: ختم دعوا در نتيجه‌ي اقدامات مشترك اصحاب دعوا (سازش) 120
مبحث دوم: ختم دعوا در نتيجه‌ي رسيدگي دادگاه (صدور رأي) 131
گفتار نخست: حكم حضوري و غيابي (واخواهي) 131
گفتاردوم: تجديدنظرخواهي 132
بخش سوم: دادرسي در دعاوي حقوقي مربوط به ابطال چك، ظهرنويسي، ضمانت و استرداد چك 133
فصل نخست: ابطال چك، ابطال ظهرنویسي و ضمانت 134
مبحث نخست: شرايط اقامه‌ي دعوا و انواع آن 134
مبحث دوم: دادگاه صالح 135
مبحث سوم: دادخواست و شرايط آن 135
گفتار نخست: نام و مشخصات خواهان 136
گفتار دوم: نام و مشخصات خوانده 136
گفتار سوم: تعيين خواسته و بهاي آن 136
بند نخست: ابطال چك، ابطال ظهرنويسي و ضمانت 137
1- فقدان قصد و رضا 140
2- فقدان اهليّت 141
3- عدم مشروعيت جهت 142
بند دوم: توقيف عمليّات اجرايي 143
بند سوم: دستور موقّت و منع پرداخت وجه چك 144
فصل دوم: استرداد چك 146
مبحث نخست: دادگاه صالح 146
مبحث دوم: دادخواست و شرايط آن 147
گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان 148
گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده 148
گفتار سوم: تعيين خواسته و بهاي آن 148
بند نخست: استرداد چك 149
1- ابطال و بي‌اعتباري چك 150
2- ابطال و بي‌اعتباري تعهد منشأ 152
3- فسخ 153
4- انفساخ 154
الف- انفساخ ناشي از تراضي 154
ب- انفساخ ناشي از قانون 154
5- سقوط تعهدات 154
الف- وفاي به عهد 155
ب- اقاله 157
ج- ابراء 158
د- تبديل تعهد 158
هـ‌- تهاتر 159
ي- مالكيّت مافي‌الذمّه 159
بند دوم: توقيف عمليّات اجرايي 159
بند سوم: دستور موقّت و منع پرداخت وجه چك 160
نتيجه‌گيري و پیشنهادات 161
منابع و مآخذ 168

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.