دانش آموزان با ناتوانی یادگیری چه مشکلاتی در خواندن دارند؟

آگوست 18, 2018 Off By 92

دانش¬آموزان با ناتوانی یادگیری چه مشکلاتی در خواندن دارند؟
در اوایل تاریخچه ناتوانی¬های یادگیری، بعضی از صاحب نظران فکر می¬کردند که مشکلات خواندن ممکن است ناشی از مشکلات ادراکی دیداری باشد. آنها متوجه شدند که دانش¬آموزان با مشکلات خواندن بعضی مواقع حروف و اعداد را با معکوس آیینه¬ای آنها اشتباه می¬گرفتند و وقتی حتی تعداد کمی از آنها کلمات را برعکس می¬خواندند. این اشتباهات غالبا وارونه¬سازی نامیده می¬شوند و اینها نشانه¬ای نارساخوانی و ناتوانی یادگیری در نظر گرفته می¬شوند. با این حال وارونه¬سازی نمی¬¬-تواند دانش¬آموزان با و بدون مشکلات خواندن را از هم تمییز دهد.
مشکلات واج شناختی
یکی از مهمترین یافته¬ها در تحقیقات مربوط به مشکلات خواندن این بوده است که مهارت¬های واج شناختی کاملا با مهارت¬های خواندن مرتبط هستند (بلاچمن، 2001؛ برادی، 1997؛ ماتر، 1998؛ پرفتی، 1991؛ اسنایدر، 1995؛ واگنر و تورگسن، 1987).
بیشتر پیشرفت¬های اخیر نشان می¬دهد که نقص درآگاهی واج شناختی نقش عمده¬ای در مشکلات دانش¬آموزانی که مشکلات یادگیری خواندن دارند، ایفا می¬کند (بلاچمن، 2001؛ برادی، 1997؛ لیبرمن و شانک ویلر، 1991).
مشکلات روان خواندن
رمزگشایی مستلزم مهارت در جنبه¬های واج شناختی زبان است. بسیاری از مشکلات درک مطلب خواندن می¬تواند به مهارتهای رمزگشایی ضعیف ارتباط داشته باشد. اگر فردی به طور صحیح نخواند از آنچه می¬خواند، معنای اشتباهی دریافت می¬¬کند. وقتی رمزگشایی بدون زحمت صورت گیرد گفته می¬شود که خودکار شده است. نظریه خودکاری در خواندن مبتنی بر نظریه معروفی است که بوسیله لابرگ و ساموئل (1973) ارایه شده است. براساس این نظریه خوانندگان فقط تعدادی از واحدها¬ی توجه ذهنی را به خواندن اختصاص می¬دهند.
روانی معمولا به رمز گشایی آسان و خواندن بدون زحمت گفته می¬شود. روانی سه مولفه دارد: سرعت، دقت و بیان (آرم براستر، لروآسبرون، 2001؛ موسسه ملی خواندن، 2000).
روانی در رمز گشایی نه تنها درسرعت خواندن متون مربوطه، بلکه در سرعت خواندن حروف و دیگر مولفه¬های رمزگشایی نیز انعکاس می¬یابد (گود، 2003).
90 درصد افراد داراي ناتواني¬هاي يادگيري مبتلا به نارساخواني هستند (كاپلان و سادوك، ترجمه¬ي پورافكاري، 1382).
مشکلات خواندن چقدر در ناتوانی¬های یادگیری شایع هستند؟
بعضی از متخصصان معتقدند شیوع ناتوانی¬های خواندن نسبتا زیاد است و تقریبا بیش از 15 تا20 درصد از کودکان و نوجوانان به آن مبتلا هستند (لیون، 1997؛ شای ویتز، 2003). تعیین دقیق اینکه چه تعداد از دانش¬آموزان با ناتوانی¬های خواندن هستند، وابسته به همان متغیرهایی است که در ارزیابی شیوع ناتوانی¬های یادگیری تأثیر دارند. مطالعات شیوع ناتوانی¬های خواندن نشان می¬دهند که بین2/6 تا 5/7 درصد، نمرات پیشرفت خواندن کودکان به طور قابل ملاحظه¬ای پایین¬تر از سطح هوشبهرآنها است (لوئیس، هیچ و واکر، 1994؛ شایویتز، فلجر و اسکابر، 1990).
بعضی از مطالعات نشان داده¬اند که تعداد دختران و پسران با ناتوانی¬های یادگیری برابرند. با این حال، هنگام محاسبه تعداد کودکانی که خدمات دریافت می¬کنند بر خلاف نتایج حاصل از تحقیقات، تعداد پسران نسبت به دختران بیشتر است (شایویتز و همکاران، 1990).
تفاوت¬های بین موارد شناسایی شده در مدرسه با موارد شناسایی شده بوسیله تحقیق نشان می¬دهد که این تفاوت¬ها نتیجه تفاوت در ارجاع پسران و دختران برای دریافت خدمات ویژه است و احتمالا رفتار پسرها نیز این انگیزه را بیشتر می¬کند (شایویتز و همکاران، 1990). با ¬¬این ¬وجود، در بعضی از مطالعات مشخص شده که نسبت پسران به دختران در حدود 2 به1 است (لوئیس و همکاران، 1994).
عامل دیگری که میزان شیوع را تحت تاثیر قرار می¬دهد، تاثیر متقابل ناتوانی¬های خواندن با سایر ناتوانی¬های یادگیری است.