دانلود پايان نامه ارشد حقوق:عملکرد رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی

دانلود پايان نامه ارشد حقوق:عملکرد رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

قسمتی از متن پایان نامه :

 


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
   الف : ضرورت تحقیق ۲
   ب : اهداف تحقیق ۲
   ج : پرسش های تحقیق ۲
   د : فرضیه های تحقیق ۳
  ه : سازماندهی تحقیق ۳
فصل نخست :

 مفاهیم : تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

  مبحث نخست : واژه شناسی ۴
  گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود ۴
   الف : مفهوم لغوی ۴
   ب: مفهوم اصطلاحی ۶
   ج : تفاوت حد و تعزیر ۹
 گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی ۹
   الف : محاسن شکلی ۹
   ب : محاسن ماهوی ۱۳
    مبحث دوم : تحولات تاریخی ۱۵
گفتار نخست : با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) ۱۵
   الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع) ۱۵
   ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع) ۱۶
 گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران ۲۰
   الف : در دوران قبل از انقلاب ۲۰
   ب : در دوران پس از انقلاب ۲۱
    ۱ –  قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ ۲۱
   ۲ – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۲۱
   ۳ – قانون جدید  مجازات اسلامی ۲۲
مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید ۲۴
 گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ۲۵
    الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی ۲۵
    ب : نوآوری های جدید در لایحه ۲۶
  ۱ – در زمینه اثبات جرایم ۲۷
  ۲  – در اعمال قواعد تعدد و تکرار ۲۸
  ۳ –  در زمینه تاثیر توبه ۳۲
  ۴ – در زمینه تاثیر انکار ۳۴
۵ – در زمینه اعمال قاعده درأ ۳۶
گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی ۳۷
   الف : تشریح اختلاط در قانون مجازات اسلامی ۳۸
   ب : تشریح وضعیت در لایحه جدید ۳۹
 گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن ۳۹
فصل دوم : نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید
  مبحث نخست : رفع خلاءهای تقنینی گذشته ۴۲
   گفتار نخست : در زمینه مقررات ناظر بر علم قاضی ۴۲
     الف : پذیرش علم قاضی در تمامی جرایم حدی ۴۳
     ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی ۴۶
   گفتار دوم : در زمینه سرقت از مال مشاع ۴۸
     الف : دیدگاههای فقهی و حقوقی ۴۸
     ب : سکوت قانون مجازات اسلامی ۵۱
      ج : دیدگاه لایحه جدید ۵۲
گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت ۵۳
    الف : دیدگاههای فقهی ۵۳
    ب : دیدگاه قانون مجازات اسلامی ۵۴
    ج : دیدگاه لایحه جدید ۵۵
مبحث دوم : نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری ۵۵
  گفتار نخست : در زمینه شرکت ، معاونت و شروع به جرایم حدی ۵۵
    الف : شرکت در جرایم حدی ۵۵
    ب : معاونت در جرایم حدی ۵۷
    ج : شروع به جرم در جرایم حدی ۵۹
  گفتار دوم : در زمینه مقررات ناظر بر احصان ۶۰
    الف : موضوع ماده ۷ – ۲۲۱ ۶۳
    ب : موضوع ماده ۸ – ۲۲۱ ۶۴
    ج : موضوع تبصره ماده ۸ – ۲۲۱ ۶۵
    د : نقش احصان در لواط ۶۶
  گفتار سوم : در زمینه مقررات تاثیر توبه در اسقاط مجازات حدی ۶۸
     الف : رویکردهای فقهی ۶۸
    ب : تحولات تقنینی ۷۳
    ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ۷۳
مبحث سوم:  انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی ۷۵
  گفتار نخست: وجوه افتراق محاربه و بغی ۷۶
  گفتار دوم: اختلاط محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی ۷۹
  گفتار سوم: اصلاحات لایحه جدید ۸۲
مبحث چهارم : در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۸۷
  گفتار نخست : نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه ۸۷
    الف : در زمینه حذف رجم ۸۷
    ب : در زمینه حدی نمودن مجازات  ساب النبی ۸۹
  گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها ۹۱
    الف : تعیین مجازات مستوجب حد در امکنه خاص ۹
    ب : حذف عناوین کلی ۹۲
نتیجه گیری ۹۵
پیشنهادات ۹۷
منابع ۹۸
  الف : کتابها ۹۸
    ۱ – کتابهاب فارسی ۹۸
    ۲ – کتابهای عربی ۹۹
  ب : مقالات و پایان نامه ها ۱۰۰
  ج : منابع اینترنتی ۱۰۱
چکیده انگلیسی ۱۰۱

 

 

    

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف تحقیق

هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .

ج : پرسش های تحقیق

۱ . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟

۲ . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟

۳ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت