دانلود پايان نامه با عنوان بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

التزامات ماده چهارم پيمان فضا[1](1967)

ماده چهارم، معاهده فضا از اهميت بالايي در فعاليت‌هاي نظامي فضاء ماوراء جو برخوردار است این ماده بیان می کند:

1- كشورهاي  طرفدار پيمان تعهد می دهند هيچ وسيله‌ حامل سلاح‌هاي هسته‌اي يا هر نوع ديگر از سلاح‌هاي  کشتار جمعی را در اطراف مدار زمين قرار ندهند و چنين سلاح‌هايي را روي اجرام آسماني نصب نكرده و يا چنين سلاح‌هايي را در فضاي خارجي به هر نوعي مستقر نكنند.

2- ماه و ديگر اجرام آسماني بايد توسط تمام كشورهاي عضو پيمان منحصرا براي اهداف صلح‌آميز استفاد شود. از تأسيس پايگاه‌هاي نظامي، تأسيسات و استحکامات، آزمايش هر نوع سلاح و اجراي مانورهاي نظامي روي اجرام آسماني بايد جلوگيري شود. اما استفاده از کارمندان نظامی جهت تحقیقات علمی و اهداف صلح آمیز بی مانع است. استفاده از هر تجهيزات يا امكانات مورد نياز براي اكتشافات صلح‌آميز در ماه و ديگر اجرام آسماني نيز نبايد منع گردد.

1 –3– 2 –  بند اول ماده چهارم معاهده فضا:سلاح‌هاي مخرب دسته جمعی

پاراگراف اول اين ماده از قرار دادن سلاح‌هاي هسته‌اي يا هر نوع ديگري از سلاح‌هاي مخرب جمعی در مدار يا فضاي خارجي جلوگيري مي‌كند. با اين حال، اين معاهده كلمات اساسي مانند «فضاء ماوراء جو»، «مدار»را تعريف نكرده است و جاي تعجب نيست كه “سلاح‌هاي مخرب جمعی» را بدون تعريف باقي گذارده است. به طور كلي اين قابل درك است كه فضا، شامل اجرام آسماني از جمله ماه[2] و تمام فضاي ما بين، فضاي به اصطلاح تهي خارجي مي‌باشد.[3] مدار عموماً، حداقل يك مدار كامل اطراف زمين است كه قلمرو آن بالاتر از قلمرو تعیین شده در قوانین موشک های بالستیک قاره پیما می باشد.[4]علاوه ‌بر اين اشياء منع شده اشيايي هستند كه سلاح‌هاي کشتارجمعی حمل مي‌كنند نه سلاح‌ في نفسه. اين تفسير می تواند تنها به وسیله یک تفسیر هنری توجیه شود[5] با اين وجود توجه بیش از حد به چنين مطلب محدودي، مي‌تواند تعبير غلط و در تضاد با روح  معاهده فضا باشد. اگر چنين باشد سؤال همچنان باقي است .سلاح‌هاي کشتار جمعي چه هستند؟ گرچه سلاح کشتار جمعي در هيچ قراردادي تعريف نشده است، اما مجمع عمومي سازمان ملل در مصوبه‌ ابتدايي خود اين تعريف را به كار برده است: سلاح‌هاي اتمي و تمام سلاح‌هاي عظيم قابل تعمیم به سلاح های تخريب جمعي.[6] در سال بعد سازمان ملل در كميسيون خلع سلاح [7] سلاح‌هاي منفجر شونده اتمي، مواد راديواكتيو، سلاح‌هاي زیستی و شيميايي كشنده و هر سلاحي كه در آينده به وجود آيد و داراي ويژگي‌هاي قابل مقايسه با تأثير مخرب  باشد را نیز به عنوان سلاح‌هاي کشتار جمعي تعريف كرده است.[8] بنابراين بر طبق نظر گُرو يك مسئله‌ي نسبی در رابطه با سلاح‌هاي جديد و بطور خاص آن‌هايي كه براي گسترش در فضا به وجود آمده‌اند وجود خواهد داشت و آن اينكه «قابليت آن‌ها از تخريب جمعي بايد با هر پيشرفت فناوري ارزيابي گردد.[9]»

[1]-Outer Space Treaty (OST).

[2]-ماه همیشه به عنوان یک جرم آسمانی در قالب کاری سازمان ملل در نظر گرفته شده است.در مصوبات و توافق نامه های پس از مصوبه 1884(XVIII)17 اکتبر 1963،مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع روشن و واضحی به ماه و سایر اجرام آسمانی در مقایسه با بند 2 ماده 4 معاهده فضا دارد. در مورد بند 1 ماده 4 معاهده فضا این انحصار باید به طرح های ضعیف تر نسبت داده شود.ر.ک.به:

See C.Q. Christol, The Modern International Law of Outer Space (New York, pergamon Press, 1982). P. 22.

[3]-واژه ” فضای تهی خارج از جو” توسط cheng معرفی گردید.ر.ک.به:

see B. Cheng, ‘Introducing a New Term to Space Law: ‘Outer Void Space”, Vol. 11 korean Journal of Air and Space Law 1999, pp. 321-327. Outer space in the sense of Article IV(1) of OST is, thus, outer space sensu  lato.

[4]– L. Condorelli & Z. Meriboute, ‘Some Remarks on the State on International Law Concerning Military Activities in Outer Space’, Vol. 6 Italian Y.I.L. 1985, pp. 20-25.

[5]– S. Gorove, ‘Arms Control Provisions in the Outer Space Treaty: A Scrutinizing  Reapprasial ‘, Vol. 3 Georgia Journal of International and Comparative Law 1973, p. 117.

[6]– UNGA Res. 1(1), 24 January 1964, Operative paragraph 5(c) (emphasis added). See also the statement made by US Ambassador Goldberg expressly limiting the categories of WMD, quoted in R.L. Bridge, ‘International Law and Military Activities in Outer Space’, Vol. 13 Akron Law Review 1979, p. 656.

[7]-WMD

[8]– Resolution of the UN Commission for Conventional Armaments, 12 August 1948, http://www.yale.edu/lawweb/Avalon/decade/decad253.htm (last accessed at 25 February 2011; emphasis added). See also UNGA Res. 34/87A, 11 December 1979, where this definition is recalled in an arms control context, only 6 days after the adoption of UNGA Res, 34/68, 5 December 1979, which formed the basis of the Moon Agreement. Note that this definition does not define ‘mass’. Regrettably, the recent WMD Commission, consisting of renowned experts, did not attempt to define WMD either,see weapons of Mass Destruction Commission, ‘Weapons of Terror- Freeing the World from Nuclear, Biological and Chemical Arms’, 2006, http://www.wmdocmmission.org (last accessed on 24 February 2011).

[9]– S. Gorove, ‘International Space Law in Perspective- Some Major Issues, Trends and Alternaties’, Vol. 181 Receuil de Cours A.D.I. 1983-III, p. 378.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.