دانلود پايان نامه با عنوان معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 علم

در تحقق قصد مجرمانه كه در واقع نشانگر علم به موضوع مي باشد مقصود از آگاهي فاعل نسبت به افعال مجرمانه اين نيست كه فاعل قوانين كيفري را هشيارانه الگوي رفتار خود قرار دهد و دقيقاً به همان صورتي كه قانونگذار توصيف كرده است قصد خود را ابراز كند تا مقصد شناخته شود. براي آنكه قصد سوء محقق شود كافي است فعل مادي به نحوي كه فاعل درك كرده با فعلي كه قانونگذار جوهر مجرّد آن را تعيين نموده است منطبق باشد. در واقع فاعل به اين دليل مقصر شناخته مي شود كه مي‌داند دقيقاً آنچه قانونگذار منع كرده است انجام مي دهد. در جرم قتل موضوع جرم انسان زنده است. با توجه به اين كه موضوع قتل عمدي وجود انسان زنده اي است كه اعمال عمدي سلب حيات بر روي او محقق مي‌شود بنابراين لازمه‌ي جرم شناختن چنين اعمالي آگاهي مرتكب از وجود حيات طرف مقابل است و با فقدان علم بر حيات قتل عمد قابل تحقق نخواهد بود. زيرا با توجه به ضرورت علم مرتكب به اين كه طرف او بايد انسان زنده‌اي باشد اشتباهش در اين مورد منجر به حذف اين جزء و نهايتاً زوال ركن معنوي جرم قتل عمدي است. (بند ب ماده 206 قانون مجازات از جمله مواردي است كه تحقق آن نيازمند علم بوده و آن هم علم به قتاله بودن ذات عمل است چه اين كه با فقدان علم مرتكب نسبت به كشنده بودن عمل ترديد به وجود آمده و موجب سقط قصاص خواهد شد. بند ج ماده 206 علم به خصوصيت مجني عليه را شرط تحقق قتل عمدي دانسته است، يعني مرتكب بداند كه در مجني عليه خصوصيتي وجود دارد كه عمل نوعاً غيركشنده وي نسبت به آن كشنده خواهد بود. در جنايات براي احراز عمد در فعل دو شرط لازم است. در حقيقت بايد گفت پايه اصلي عمد، علم به موضوع مي باشد. شرط اول: وقوع جنايت به فعل مقصود يعني جنايت با همان فعلي كه مقصود جاني بوده است انجام شود. پس اگر كسي قصد قتل ديگري را با عمل خاصي داشته باشد ولي اتفاقاً بوسيله ديگري او را بكشد قاتل عمد شناخته نمي شود.)[1] (شرط دوم قصد شخص معين يعني فعل بر روي شخص مورد نظر انجام شود.)[2]

حال به ذكر چند نمونه در مورد علم به موضوع براي روشن شدن مفهوم بهتر آن مي پردازيم: الف: راننده‌اي عمداً با اتومبيل خود به قصد ايراد خسارت به اتومبيلي كه در كنار خيابان متوقف است و ظاهراً سرنشين ندارد مي زند. راننده اتومبيل كه روي صندلي عقب خوابيده است كشته مي شود. عمل ارتكابي به دليل جهل مرتكب به موضوع قتل عمدي نيست. ب: پزشكي به تصور اين كه مصدوم فوت كرده است اجازه دفن مي دهد. تحقيقات بعدي نشان داد كه مرگ مصدوم به علت دفن وي بوده است. اتهام قتل عمدي به پزشك وارد نيست زيرا مرتكب به وصف موضوع يعني زنده بودن جاهل بوده است.  ج: معماري در طبقه دوم ساختماني دچار سكته‌ي قلبي مي شود. كارگري كه در آن طبقه در حال كار است با توجه به سابقه درگيري با وي و از ترس اين كه مبادا مرگ معمار را به وي نسبت دهند و به تصور اين كه مرده است او را به پايين پرتاب مي كند كه در نتيجه همين عمل فوت مي‌شود، قتل ارتكابي عمدي نيست. با اين حال چنانچه ضارب پس از صدمه عمدي غيركشنده اي كه بدون قصد قتل بر مجني عليه وارد كرده به اشتباه تصور كند كه مرده است و به منظور فرار از تعقيب او را به رودخانه‌اي بيندازد و سپس معلوم شود مرگ بر اثر خفگي در آب بوده است، نمي توان به سادگي اشتباه او را موجبي براي برائت از قتل عمدي به حساب آورد. در اين موارد چون مجموعه اعمال وي سبب مرگ شده است و هر دو عمل عمدي واقع شده انتساب قتل عمدي به وي از قوت بيشتري برخوردار است.) [3]

[1]–  حجتي، مهدی ،پیشین ، ص 401.

[2]–  صادقي، محمد هادی ،پیشین ،صص 109-108.

[3]–  آقايي نيا، حسین ، پیشین ،صص 66-65.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟