دانلود پايان نامه بررسی آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت

دانلود پايان نامه بررسی آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: وضع خاص غیر رشید……………………………………………………………………………۶۴

بند سوم: اسلام…………………………………………………………………………………………………..۶۵

بند چهارم: عدم عجز ولی………………………………………………………………………………….۶۵

گفتار دوم: زمان اعتبار  شرایط نمایندگی……………………………………………………………..۶۶

مبحث دوم: حدود اختیارات و وظایف نماینده قانونی……………………………. ۶۷

گفتار اول:اختیارات نمایندگی……………………………………………………………………………… ۶۷

بند اول: نمایندگی عام………………………………………………………………………………………..۶۷

بند دوم: محدودیت های نمایندگی……………………………………………………………………….۶۹

الف- محدودیت های قانونی……………………………………………………………………………….۶۹

ب- محدودیت های قضائی…………………………………………………………………………………۷۱

گفتار دوم: تکالیف و وظایف……………………………………………………………………………….۷۲

بند اول: سرپرستی محجوران……………………………………………………………………………….۷۳

بند دوم: اداره اموال…………………………………………………………………………………………….۷۳

بند سوم: اجرای تعهدات و وصول مطالبات ………………………………………………………….۷۴

فصل دوم:موضوعات قابل نیابت و نحوه اعطای آن از سوی نمایندگان قانونی…………………………………………………………………………………………۷۴

مبحث اول: شرایط لازم برای موضوعات قابل نیابت  ……………………………….۷۴

گفتار اول: شرایط موضوعی………………………………………………………………………………….۷۶

بند اول: مشروع بودن…………………………………………………………………………………………..۷۶

بند دوم: مطلق بودن……………………………………………………………………………………………..۷۷

گفتاردوم: شرایط شخصی برای موضوعات قابل نیابت …………………………………………….۷۸

بند اول: وجود شخص نماینده ……………………………………………………………………………..۷۸

بند دوم: وجود شخص اصیل ……………….. ۷۸

بندسوم: وجود صلاحیت برای تصرف در امور دیگران ۷۹

بند چهارم: واسطه صرف بودن نماینده در تصرف.. ۷۹

بند پنجم: قائم به شخص نبودن نمایندگی……. ۸۰

بند ششم: قائم به شخص بودن نمایندگی……… ۸۰

گفتار سوم: مصادیقی مشابه از نمایندگی قانونی و تعمیم آن بر موضوعات قابل نیابت……………………. ۸۱

بند اول:تادیه دین دیگری …………………………………………………………………………………….۸۱

بند دوم:اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………۸۲

بند سوم: نمایندگی ولی قهری سابق در نکاح باکره…………………………………………………. ۸۳

بند چهارم: وضعیت طلبکاران عادی……………………………………………………………………… ۸۳

مبحث دوم:نحوه اعطاء نیابت از سوی نمایندگان قانونی…………………………… ۸۴

گفتار اول: تفویض نمایندگی ………………………………………………………………………………..۸۵

گفتار دوم: نمایندگی اجتماعی……………………………………………………………………………….۸۸

گفتار سوم : نمایندگی ترتیبی………………………………………………………………………………. .۹۰

بخش سوم: بررسی انواع روابط حقوقی ایجاد شده و تعهدات و مسئولیت های ناشی از نیابت و روش های زوال آن………………..۹۱

فصل اول: بررسی روابط حقوقی ایجاد شده در اثر نیابت …………………………………….. ..۹۲

مبحث اول: روابط حقوقی فی مابین طرفین نیابت و طرف قرارداد…………………………….. ..۹۲

گفتار اول: رابطه نماینده(نایب) با اصیل….. ..۹۲

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد :بررسی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس

بند اول: تعهدات نماینده(نایب)………….. ..۹۲

بند دوم: تعهدات اصیل…………………………………………………………………………………………..۹۶

بند سوم: تعهدات متقابل………………………………………………………………………………………… ۹۷

گفتار دوم: رابطه وکیل انتخابی با طرف قرارداد………………………………………………………….۹۸

گفتار سوم: رابطه اصیل با طرف قرارداد………………………………………………………………….۱۰۰

مبحث دوم:رابطه حقوقی فیمابین نمایندگان قانونی باطرفین نیابت و ثالث ۱۰۱

گفتار اول: رابطه نماینده با اشخاص ثالث…………………………………………………………………۱۰۱

گفتار دوم: رابطه نماینده قانونی با طرف قرارداد………………………………………………………..۱۰۲

مبحث سوم: تاثیرنقش اراده واهلیت نماینده قانونی ونحوه عملکرد اراده وکیل

………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

کفتار اول:تاثیر اراده نماینده قانونی در اراده وکیل……………………………………………………..۱۰۳

گفتار دوم: تاثیر اهلیت نماینده قانونی و وکیل انتخابی……………………………………………….۱۰۴

بند اول: اهلیت نماینده قانونی………………………………………………………………………………..۱۰۴

بند دوم: اهلیت وکیل…………………………………………………………………………………………….۱۰۶

گفتار سوم: نحوه عملکرد اراده وکیل انتخابی……………………………………………………………۱۰۷

بند اول : ماهیت نقش اراده وکیل …………………………………………………………………………..۱۰۷

بند دوم : تعدد نیابت اعتباری در اراده یک شخص……………………………………………………۱۱۱

فصل دوم : بررسی تعهدات ، صلاحیت ها و مسولیت های ناشی از نیابت………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

مبحث اول:تعهدات ناشی از نیابت…………………………………………………………………۱۱۳

گفتار اول: تعهدات طرفین……………………………………………………………………………………..۱۱۳

بند اول: تعهدات وکیل………………………………………………………………………………………….۱۱۳

الف: مفاد اجرا ……………………………………………………………………………………………………۱۱۳

ب: چگونگی اجرا………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

بند دوم :تعهدات موکل…………………………………………………………………………………………۱۱۶

الف: اجرت…………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

ب: سایر هزینه ها………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

گفتار دوم : تعهدات طرفین نسبت به ثالث………………………………………………………………۱۱۷

بند اول : تعهدات موکل نسبت به ثالث ………………………………………………………………….۱۱۸

بند دوم : تعهدات وکیل نسبت به طرف قرارداد……………………………………………………….۱۱۹

مبحث دوم: صلاحیت ها و مسولیت های ایجاد شده ناشی از نیابت ……….۱۲۰

گفتار اول:صلاحیت های ایجاد شده برای نیابت ……………………………………………………..۱۲۰

بند اول: قلمرو صلاحیت و حدود آن…………………………………………………………………….۱۲۰

بند دوم:صلاحیت در فسخ قرارداد……………………………………………………………………….. ۱۲۱

گفتار دوم : مسولیت مدنی و کیفری ناشی از نیابت………………………………………………….. ۱۲۳

فصل سوم: موجبات زوال نیابت اعطایی و نمایندگی قانونی…………۱۲۴

مبحث اول :اسباب ایجاد زوال در نیابت اعطایی…………………………………………۱۲۴

گفتار اول: زوال ارادی …………………………………………………………………………………………۱۲۵

بند اول: فسخ یا رجوع از اذن……………………………………………………………………………….۱۲۵

الف: عزل موکل………………………………………………………………………………………………….۱۲۵

ب: استعفای وکیل………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

بند دوم: انفساخ عقد بواسطه تحقق شرط فاسخ………………………………………………………۱۲۷

بند سوم: انقضای مدت…………………………………………………………………………………………۱۲۷

بند چهارم: انجام شدن موضوع نیابت……………………………………………………………………..۱۲۷

بند پنجم : توافق طرفین………………………………………………………………………………………..۱۲۸

گفتار دوم:زوال غیر ارادی…………………………………………………………………………………….۱۲۸

بند اول: موت و جنون طرفین……………………………………………………………………………….۱۲۸

مطلب مشابه :  تاثیر معاونت درجرم از بين تمام مسايل حقوقي كيفري عمومي به دليل همكاري ومساعدت درارتكاب جرم -پايان نامه حقوق

بند دوم:حجر یکی از طرفین………………………………………………………………………………….۱۳۱

بند سوم: از بین رفتن موضوع نیابت……………………………………………………………………….۱۳۲

مبحث دوم : اسباب ایجاد زوال نمایندگی قانونی……………………………………….   ۱۳۳

گفتار اول : اسباب ایجادزوال ولی قهری…………………………………………………………………۱۳۳

گفتار دوم: اسباب ایجاد زوال وصی منصوب…………………………………………………………. ۱۳۵

نتیجه گیری  و پیشنهادات   …………………………………………………………………………………۱۳۷

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………….۱۴۰

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟