دانلود پايان نامه بررسی جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله غيرخودسرانه بر تحقق یک هدف مشروع

در اين گفتار، به بررسي شرايطي كه قانونگذار، مداخله غير خودسرانه مأموران دولتي را در حريم خصوصي شهروندان، مجاز دانسته است پرداخته ايم:

بند نخست) احراز ضرورت مداخله در حریم خصوصی

اصولاً اين اجازه براي دولت وجود ندارد که حريم خصوصي را نقض کند. اين سخن بدان معنا است که هر فردي وظيفه دارد از حريم خصوصي خود، استفاده مطلوب کرده و آن را وسيله اي براي سوء استفاده قرار ندهد و دولت نيز وظيفه ي پاسداشت از اين حريم را دارد. پس مي توان گفت که تعيين قلمرو حريم خصوصي، بايد با لحاظ مفاهيمي همچون: ايده، مذهب، مکان، زمان و باورهاي صحيح فرد و جامعه صورت گيرد[1].

اما قانوگذار، مي تواند معياري روشن و دقيق، كه در موارد ضروري، مجوز نقض حريم خصوصي اشخاص توسط مقام صلاحيتدار گردد را ارائه نمايد. اين عملكرد، اصل انصاف را نيز در پي دارد که خود، مزيت ديگري محسوب مي شود؛ موارد ضروري در نظر قانونگذار كه مي تواند منجر به نقض قلمرو حريم خصوصي شهروندان گردد، منوط و مربوط به چند عامل است که به طور مختصر بدان اشاره مي شود:

الف ــ عمومي بودن و يا خصوصي بودن مکان نقض حريم خصوصي؛

ب ــ عادي يا حساس بودن موضوع مورد شنود و استراق سمع؛

ج ـ استفاده ي احتمالي از اطلاعات و يا عدم وجود چنين احتمالي؛

د ــ نوع وسايل و ابزارهاي مورد استفاده براي نقض حريم خصوصي؛

هـ ـ استمرار و يا موردي و يا موقتي بودن نقض حريم خصوصي؛

و ــ آگاهي و يا جهل فرد از نقض حريم خودش؛

ز ــ رضايت يا عدم رضايت او در خصوص نقض حريم خصوصي

وجود اين عوامل که هم معرّف عنصر انصاف و عدالت در حريم خصوصي است و هم مبيّن قلمرو و معيارهاي مد نظر براي شناخت حريم خصوصي است، باعث شده که معيار شخصي بودن حريم خصوصي به گونه اي بر ضابطه ي نوعي آن ترجيح پيدا کند؛ به گونه اي که مي توان با اولويت بخشي به ضابطه ي شخصي در تعيين قلمرو حريم خصوصي به مصاديق نقض آن نيز توجه کرد.[2]

 

1- انصاري، باقر، حقوق حريم خصوصي، انتشارات سمت، چاپ اول، 1386، ص 6

1- همان، ص 12


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.