دانلود پايان نامه بررسی حسن اجراي وظيفه پلیس در قبال رعايت حقوق شهروندي

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول : انواع پليس :

پليس به اقسام مختلف تقسيم شده است، از قبيل پليس اداري و قضائي،‌پليس عمومي و خصوصي كه در اين گفتار به شهرح هر يك از آنها خواهيم پرداخت:

الف : پليس اداري و پليس قضايي 

    پليس اداري در دو مفهوم عام و خاص استعمال ميشود . در مفهوم عام پليس اداري هر نوع نظارت و مداخله اي است كه دولت براي حفظ نظم عمومي و فعاليت افراد در جامعه بعمل مي آورد و طريق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آيين نامه ها و مقررات و اجراي آنها است . در اينصورت كليه مقامات دولتي از رئيس جمهور تا يك كارمند ساده كار پليسي انجام ميدهند و مفهوم خاص پليس اداري كليه اقداماتي است كه به منظور جلوگيري از وقوع جرائم ، بي نظمي ها و اغتشاشات بعمل مي آيد .[1]

عمده وظايف پليس ذيل اين عنوان قرار ميگيرد چنانكه بسياري از بندهاي ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 ناظر به اين وظيفه است مانند استقرار نظم وامنيت ، اقدام لازم جهت كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله ، حراست از اماكن و تجهيزات ، حفاظت از مسئولين و . . . بطور كلي 25 بند از 26 بند ماده 4  اين قانون در حيطه وظايف اداري قرار ميگيرد .

پليس اداري عمومي در برگيرنده مفاهيم امنيت عمومي ، آسايش عمومي و بهداشت عمومي است و پليس اداري اختصاصي داراي دو مفهوم سنتي و جديد است . در مفهوم سنتي پليس اختصاصي حكايت از مجموعه وظايف و فعاليت ها مي كند كه از نظر هدف با اهداف پليس عمومي تفاوت ندارد ليكن به دليل تبعيت آن از يك نظام حقوقي خاص از پليس عمومي متمايز ميشود . پليس راهنمايي و رانندگي بعنوان مثال پليس اختصاصي است كه هدف آن برقراري نظم در رفت و آمد خودروهاست . پليس راهنمايي و رانندگي تابع سازمان و مقررات خاص است كه آن را از ساير پليس هاي اختصاصي متمايز مي سازد . پليس گمرك ، پليس اتباع بيگانه ، پليس راه آهن و غيره نيز همان اهداف سنتي نظم عمومي را دنبال مي كند .

 

وظايف اين پليس متعدد و در عين حال بسيار مهم است و اين وظايف از زماني آغاز ميگردد كه جرمي به وقوع مي پيوندد . به عبارتي ديگر ميتوان گفت وظايف پليس اداري ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظايف پليس قضايي ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همين دليل گفته شده است كه وظايف دوگانه پليس مميز انفكاك آن ها از همديگر نيست بلكه وظايف مزبور نشان از پيوستگي آنها است و معرف اين است كه آن ها لازم و ملزوم و متمم و مكمل يكديگر هستند .  [2]  اين پيوستگي وظايف اثر متقابلي بر هم دارند ، بدان معنا كه هرچه ميزان عملكرد پليس اداري بهبود يابد ، ميزان جرائم كاهش يافته و در نتيجه اثر  مستقيمي بر ميزان عملكرد پليس قضايي خواهد  داشت از طرف ديگر در صورتي كه پليس اداري داراي ضعف باشد جرائم افزايش يافته [3] ، ناگفته پيداست كه در جامعه هر چه در كشف جرم و دستگيري مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زيان مي بيند و مدت ها اثر اين جرائم در اذهان باقي مي ماند . [4]

2- انصاري ، ولي الله،  منبع پيشين ، ص 27 .

  • انصاري ، ولي‌الله، منبع پيشين ، ص 25 .

1-بعنوان نمونه پس از اشغال عراق توسط آمريكا كه نماد حاكميت پليس نابود گشت ، همه يا اغلب افراد حتي كتابخانه و موزه ملي عراق را غارت كرده و آتش زدند همچنين در سال 1986 پليس اداري كانادا اعتصاب مي كند پس از مطالعه معلوم ميشود كه در آن روز آمار برخي جرايم به طور وحشتناك بالا رفته است  . ( نجفي ابراندابادي ، علي حسين ، علوم جنايي ( تقريرات ) به كوشش شهرام ابراهيمي ، جلد 2 ، 1383 ، ص 1294  .

2-مهابادي ، علي اصغر ، ضابط كيست و ضابطين دادگستري چه كساني هستند  ، نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري ، شماره 20 ، 1375 ، ص 18 .


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.