دانلود پايان نامه بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل دوم:حقوق شهروندي

شهروندي ازجمله مفاهيم نوپديدي است كه به طور ويژه اي به برابري وعدالت توجه دارد ودر نظريات اجتماعي،سياسي وحقوقي جايگاه ويژه اي پيدا كرده است.مقوله ي ))شهروندي))وقتي تحقق مي يابدكه همه افراد يك جامعه از كليه حقوق مدني وسياسي برخوردار باشدوهمچنين به فرصت هاي مورد نظر زندگي از حيثيت اقتصادي واجتماعي ودسترسي آسان داشته باشند،ضمن اينكه شهروندان به عنوان اعضاي يك جامعه در حوزه هاي مختلف مشاركت دارند و در برابر حقوقي كه دارند ، مسئوليت هايي را نيز در راستاي اداره بهتر جامعه وايجاد نظم برعهده مي گيرند ، وشناخت اين حقوق وتكاليف نقش موثري در ارتقاء شهروندي وايجاد جامعه اي بر اساس نظم وعدالت دارد.

اسلام به عنوان يك دين فراگيركه به همه ابعاد زندگي بشر توجه نموده است ، دستورات صريح وشفافي براي روابط اجتماعي انسان ها دارد ونه تنها به كمال معنوي انسان ها توجه نموده است بلكه به چگونگي ساختن جامعه اي نمونه نيز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندي در اسلام توجه به كرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات ، ارزش حيات و زندگي افراد،برابري بدون توجه به نژاد،رنگ،پوست و….هدفمند نمودن خلقت انسان ها وبيهوده نبودن زندگي انسان مي باشد.

مفهوم شهروندي را كه در سده نوزدهم رواج يافت بايد مجموعه اي از حقوق و وظايف بدانيم كه رابطه ميان دولتهاي ملي ويكايك شهروندانشان را معين ومشخص مي كند.خاستگاه هاي اين مفهوم بي گمان غربي اند،اما اصلش را بسياري از جوامع ديگر هم اكنون پذيرفته اند.

حقوق مدني،بنابر مدل معروف شهروندي ،نخست در سده هجدهم پيداشد.حقوقي كه در آن روزگار مدنظر بودند عبارت بودند از آزادي بيان،آزادي محاكمات منصفانه ودسترسي برابر به نظام قضايي ، در همان ايام بسياري از مردم به علت طبقه ، جنس ، نژاد وعوامل ديگر از 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.