دانلود پايان نامه حقوق:حقوق شهروندي با نحوه عملكرد پليس

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتارچهارم:پليس از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون

اين دوران خود  به دو فراز تاريخي متفاوت قابل تقسيم است. مرحله ي اول از زمان پيروزي انقلاب اسلامي آغاز و با ادغام نيروهاي انتظامي پايان گرفت و مرحله دوم با ادغام نيروها ي انتظامي آغاز وتا كنون ادامه دارد.

الف-ازپيروزي انقلاب تا ادغام نيروي انتظامي

ازاولين روز پيروزي انقلاب اسلامي،كميته هاي مردمي به عنوان كميته هاي انقلاب اسلامي در سراسر كشور شكل گرفت. اين كميته ها در كنار شهرباني وژاندارمري كار برقراري نظم وامنيت را عهده دار بودند.

وظايف شهرباني حفظ نظم وامنيت در مناطق شهري و وظيفه ژاندارمري حفظ ونظم امنيت در مناطق برون شهري بودوكميته ي انقلاب اسلامي نيز به جرائم خاص امنيتي ومواد مخدر رسيدگي مي كرد. به تدريج با توجه به بروز برخي از مشكلات وناهماهنگي ها وهمچنين از بين رفتن ضرورت هاي خاص دوران انقلاب فضاي عمومي جامعه براي ادغام نيروهاي انتظامي وتشكيل سازماني واحدمساعد شدو باتصويب قانون تشكيل نيروي انتظامي در مورخ 27/04/1369توسط مجلس شوراي اسلامي،فرازي جديد از دوران سازمان پليس در ايران آغاز شد.

ب-از زمان ادغام نيروي انتظامي تاكنون

عليرقم انتقادات فراواني كه به ادغام نيروهاي انتظامي در كشورمان وارد شده ومنجر به اعاده وضعيت به حالت قبل از ادغام در خصوص بخشي از واحدهاي تخصصي شهري وبرون شهري گرديده است . ليكن تمركز مديريت موجب انسجام ساختاري وحركت منسجم پليس در جامعه اعم


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.