دانلود پايان نامه حقوق:شناسایی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر

دانلود پايان نامه حقوق:شناسایی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست موضوعات

عنوان                                                                                                                                                       صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۲

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………۴

ب)اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۵

ج)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶

د)پرسشهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۶

ه)فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۶

و)پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۷

ز)سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۷

فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی……………………………………….۹

مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی……………………………………………………………………….۱۰

گفتار نخست:مفهوم شناسی…………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-طرح موضوع صلاحیت…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی………………………………………………………………………………… ۱۲

الف :تعریف صلاحیت واقعی…………………………………………………………………………………………………۱۲

ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی………………………………………………………………………..۱۴

ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………..۱۷

گفتار دوم :پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران………………………………………………………………………………………۲۱

۱- دوران قبل از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………۲۲

۱-۱٫قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹اردیبهشت ۱۳۱۰ …………………..۲۲

۲-۱ قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور…………………………………………………………………….۲۳

۳-۱٫از سال ۵۲ تا اوایل انقلاب ……………………………………………………………………………………………۲۷

۲-دوران بعد از انقلاب………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۱: بیان قوانین ومقایسه آنها………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰………………………………………۳۳

۲-۳: ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰…………………………………………………………………….۳۴

ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان…………………………………………………………………………………………۳۵

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی……………………………………………………. ۳۹

گفتار نخست :مبانی……………………………………………………………………………………………………………….۳۹

الف:مبنای نظم عمومی……………………………………………………………………………………………………………۴۰

۱-تعریف نظم عمومی……………………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-مرز نظم عمومی بین المللی………………………………………………………………………………………………..۴۴

ب:مبنای اقتدار دولت…………………………………………………………………………………………………………….۴۵

ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها…………………………………………………۴۸

د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین ……………………………………………………………………..۴۸

گفتار دوم :خصوصیات …………………………………………………………………………………………………………۵۰

الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل…………………………………………………………………………………..۵۱

ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد………………………………………………………………………………..۵۱

ج:جوازمحاکمه غیابی …………………………………………………………………………………………………………..۵۵

فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری  ایران و لبنان در قبال

صلاحیت واقعی……………………………………………………………………………………………………………………۵۷

مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی………………………………………………۵۸

مطلب مشابه :  تاثیر يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف -دانلود پايان نامه حقوق

گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور………………………………………………………………………………۵۸

گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن …………………………………………………………………………………………..۶۰

بند ۱ : وضع اتباع بیگانه ……………………………………………………………………………………………………..۶۰

بند ۲ : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی ………………………………………………………………………..۶۲

بند ۳: حقوق بیگانه……………………………………………………………………………………………………………..۶۳

بند ۴ : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن………………………………………………..۶۴

گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص……………………………………………………………………………………..۶۷

الف:جرم بودن عمل……………………………………………………………………………………………………………۶۸

ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه …………………………………………………………………….۷۰

گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور……………………………………………………………………………………..۷۱

مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان………………………………………۷۴

گفتار نخست:منافع حمایت شده…………………………………………………………………………………………..۷۴

الف: روش های تبیین منافع حمایت شده………………………………………………………………………………۷۶

۱-روش تببین جرائم…………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۲-روش ارجاع به مواد قانونی……………………………………………………………………………………………….۸۰

ب:منافع مورد حمایت………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۱-نظام سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۲- اعتبار کشور …………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۳ ـ نظام اقتصادی کشور ………………………………………………………………………………………………………۸۷

گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان ………………………………………………………….۸۹

الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی…………………………………………………۸۹

۱ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی …………………………………………………………۸۹

۲-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی …………………………………………………………….۸۹

ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان…………………………………………………………………………………………….۹۳

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………۹۵

الف :نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………۹۵

ب: پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

مطلب مشابه :  برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه