دانلود پايان نامه حقوق:شناسایی مرتفع شدن آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود

دانلود پايان نامه حقوق:شناسایی مرتفع شدن آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  صفحه                                                                                                                                مقدمه. ۱۲

فصل اول : تعاریف و مفاهیم. ۱۶

طرح بحث :. ۱۶

مبحث اول : مبیع. ۱۶

گفتار اول : مفهوم مبیع. ۱۷

گفتار دوم : اقسام مبیع. ۱۷

بند اول: عین معین و یا در حکم آن. ۱۷

بند دوم:عین کلی فی الذمه. ۱۹

بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع. ۲۰

گفتار سوم : اوصاف مبیع. ۲۲

بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.. ۲۲

بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد.. ۲۳

بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد.. ۲۴

بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد.. ۲۵

بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد. ۲۹

بند ششم:ملک بایع باشد. ۲۹

گفتار چهارم : توابع مبیع. ۳۰

بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع. ۳۱

بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع. ۳۲

مبحث دوم:تسلیم و تسلم. ۳۳

عنوان                                                                                                                                                  صفحه گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم.. ۳۳

بند اول:مفهوم تسلیم. ۳۳

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض. ۳۵

گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم. ۳۸

بند اول: ماهیت. ۳۸

بند دوم: مبنای تسلیم. ۳۹

بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع. ۴۰

گفتار سوم:کیفیت تسلیم. ۴۱

گفتار چهارم:اقسام تسلیم. ۴۳

بند اول:تسلیم عملی. ۴۳

بند دوم:تسلیم حکمی. ۴۴

مبحث سوم:موضوع تسلیم. ۴۸

گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن  ۴۸

بند اول:مبیع عین معین. ۴۹

بند دوم :مبیع کلی در معین. ۵۵

بند سوم:کلی فی الذمه. ۵۶

گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن. ۵۸

بند اول:عین معین. ۵۹

بند دوم:کلی در معین. ۶۰

بند سوم:  کلی فی الذمه. ۶۱

گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن. ۶۲

عنوان                                                                                                                                                  صفحه بند اول: عین معین.. ۶۲

بند دوم: کلی در معین. ۶۲

بند سوم: کلی فی الذمه. ۶۳

گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع. ۶۴

بند اول:اختلاف در مقدار مبیع. ۶۴

بند دوم : اختلاف در جنس مبیع. ۶۵

بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع. ۶۵

گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع. ۶۶

خلاصه  فصل اول:. ۶۷

فصل دوم : احکام تسلیم. ۶۹

طرح بحث :. ۶۹

مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم. ۶۹

گفتار اول : زمان تسلیم مبیع. ۷۰

بند اول:عوامل تعیین کننده. ۷۰

بند دوم : آثار تأجیل. ۷۲

بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن. ۷۵

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی عواملی بردن ذهن پژوهشگر به خطا

بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر. ۷۸

بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد. ۷۸

بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد. ۷۹

بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین. ۸۱

بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی. ۸۴

عنوان                                                                                                                                                  صفحه بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع.. ۸۵

گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع. ۸۶

بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم. ۸۹

بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین. ۹۰

بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی. ۹۲

بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع. ۹۳

گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع. ۹۵

بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم. ۹۵

بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی. ۹۷

بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع  ۹۸

مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن. ۱۰۰

گفتار اول : تسلم مبیع. ۱۰۰

بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم. ۱۰۰

بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی. ۱۰۲

بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع. ۱۰۴

گفتار دوم:تحمل هزینه ها. ۱۰۵

خلاصه فصل دوم. ۱۰۶

فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم. ۱۰۸

طرح بحث :. ۱۰۸

مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی. ۱۰۸

گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد. ۱۰۸

عنوان                                                                                                                                                  صفحه بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد.. ۱۰۹

بند دوم: ماهیت حقوقی. ۱۱۰

بند سوم : پرداخت کننده مبیع. ۱۱۱

بند چهارم : گیرنده مبیع. ۱۱۳

بند پنجم :موضوع وفای به عهد. ۱۱۴

بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع. ۱۱۷

گفتار دوم :اثر تسلیم در  سقوط حق حبس. ۱۱۹

بند اول : شرایط ایجاد. ۱۲۰

بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس. ۱۲۱

بند سوم : آثار حق حبس. ۱۲۲

بند چهارم : ساقط شدن حق حبس. ۱۲۴

بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد. ۱۲۵

بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی. ۱۲۶

گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی. ۱۲۷

بند اول: انتقال مالکیت مبیع. ۱۲۷

بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت. ۱۲۹

بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف. ۱۳۱

گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی. ۱۳۳

بند اول: تعریف. ۱۳۳

مطلب مشابه :  تاثیر مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران-دانلود پايان نامه حقوق

بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض. ۱۳۳

بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع. ۱۳۴

عنوان                                                                                                                                                  صفحه بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض.. ۱۳۵

بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض. ۱۳۶

بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی. ۱۳۷

بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی. ۱۳۸

بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده ۳۸۷ قانون مدنی.. ۱۳۸

بند نهم : معنای تلف در ماده ۳۸۷ قانون مدنی.. ۱۴۲

بند دهم : اتلاف مبیع. ۱۴۲

بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس. ۱۴۶

بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع. ۱۴۶

بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض. ۱۴۷

بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده ۳۸۸و ۴۲۵٫ ۱۴۸

بند پانزدهم: استثنائات. ۱۴۹

بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی  ۱۵۱

مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد. ۱۵۳

گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف. ۱۵۳

گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن. ۱۵۴

گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد. ۱۵۴

خلاصه فصل سوم. ۱۵۵

نتایج:. ۱۵۶

پیشنهادات. ۱۶۱

فهرست منابع و مآخذ  ۱۶۲

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.