دانلود پايان نامه حقوق:میزان فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ابهامات و محدوديت ها ی معاهده فضا( ost) جهت كنترل سلاح

به طور خاص ماده چهارم ost اين مطلب را بيان مي كند كه” قرار دادن هر شي اي كه حامل سلاح هاي هسته اي يا هر نوع سلاح ديگر تخريب جمعی، درمدار اطراف زمين، ماه و ديگر اجرام آسمانی، به هر روشي توسط دولت هاي عضو اين پيمان ممنوع مي باشد”. همچنين ماه و سايراجرام آسمانی مي بايست توسط تمام دولت هاي عضو اين پيمان منحصرا جهت اهداف صلح طلبانه مورد استفاده قرارگيرند. ايجاد و برقراري پايگاههاي نظامي، تأسيسات و استحكامات، آزمايش هرنوع سلاح و اجراي مانورهاي نظامي دراجرام آسمانی ممنوع مي باشد. هرچند بانگرش سرسختانه به اين ماده استفاده از پرسنل نظامي براي تحقيقات علمي يا ساير اهداف صلح آميز بايد منع شود ولي درصورتي كه  این ماده استفاده از پرسنل نظامي راجهت اكتشافات و اهداف صلح آميز منع نكرده است. با در نظرگرفتن موادي از معاهده OST از جمله ماده 4 كه به نوعي استفاده از سلاح در فضا را بطور مبهم و غيرواضح ممنوع مي كند، مي توان به راحتي تشخيص داد كه اين معاهده داراي نواقص و تضادهاي  بسياري است كه جدال هاي تفسيري متعددي را ايجاد مي كند. بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه هدف اين معاهده ارائه مطالب كلي در استفاده از فضاء ماوراء جو مي باشد. ماده چهارم اين معاهده يك ممنوعيت شفاف برعليه قراردادن و نصب هر شيء درحال گردش به دور زمين كه حامل سلاحهاي هسته اي يا هرنوع سلاح هاي تخريب جمعی ايجاد كرده است و می توان فرض کرد كه سلاح هاي چرخشي بكار رفته در سلاح هاي هسته اي، براساس عبارت بكار رفته دراين ماده “شي هاي حامل سلاح هاي هسته اي” نيزمشمول منع اين ماده شوند. اما مفاداين ماده (ماده 4) ASATs وابسته به زمين يا ASATs كه از انفجارهاي وسيع يا ساير وسايل براي تخريب هدف استفاده مي كنند رامحدود نكرده است. بايد درنظر داشت كه اين ماده خلع سلاح جزئي و نا تمام رابيان مي كند.[1]

از سوي ديگر پاراگراف دوم ماده چهارم معاهده ost بيان مي كند كه ماه و اجرام آسمانی بايد منحصرا براي “اهداف صلح آميز” مورداستفاده قرارگيرند. اين پاراگراف آزمايش هرنوع سلاح بر “اجرام آسماني” را منع مي كند. ولي دراين پاراگراف بطور واضح و مشخص اشاره اي به فضا نشده است(يا فضاي بيروني همان طور كه cheng آن راناميده است) كه همان فضاي بين اجرام آسماني است[2].آيا عدم كاربرد واژه” فضا” دراين ماده بدان معناست كه تازماني كه واژه “فضا” دريك اصطلاح دقيق تر در اين ماده بكار نرفته، آزمايش سلاح هاي ازجمله موشك هاي ASAT درفضا توسط اين ماده (ماده4) منع نشده است؟ اين تفسير بي شك تفسير نادرستي خواهد بود، زيرا در تضاد با اهداف و مقدمه معاهده OST است. به نظر مي رسد كه اينگونه تفسيركلاسيكي خطا خواهد بود زيرا در مواد سوم، نهم و سيزدهم اين پيمان از واژه” فضا” بطور گسترده و كامل استفاده شده است[3]. بنابراين با در نظر گرفتن روح معاهد و قصد نويسندگان اين معاهده، بايد در نظر گرفت كه واژه” فضا” از متن پاراگراف دوم ماده IV به راحتي استنباط شده و بايد براي اهداف صلح آميز استفاده شود[4]. متأسفانه از سوي ديگر معني اصطلاح “اهداف صلح آميز” بكار رفته در پاراگراف دوم ماده چهارم، بحث ديگری را ايجاد مي كند. ايالات متحده همواره بيان كرده است كه اصطلاح “صلح آميز” به معناي غير- تهاجمي است و بنابراين فعاليت هاي غيرتهاجمي مجوز كار دارند. ايالات متحده نيز براين عقيده است كه منشور سازمان ملل اجازه فعاليت هاي لازم نظامي را به دولت ها در2 حالت، مي دهد:

[1]-seeM.G markoff Disarmament and Peaceflul Purposes Provision in the 1967 Outer Space Treaty 4j space l 4(1976).

[2]-see bin cheng studies in international space law 518(1979).

[3]-برخی از محققین بیان داشته اند که حذف واژه ی فضای ماوراء جو اتفاقی نبوده است، طراحان پیمان قصد نداشته تا یک منع گسترده از فعالیت نظامی در فضا را وضع نمایند و از این رو با دقت ماده 4 پیمان فضا را تنظیم نموده اند.ر.ک.به:

see dana james the legality of anti satellites 3 b c intl l & comp ,l rev 467(1979-80).

[4]-see generally article 312 vienna convention of the law of treaties.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.