دانلود پایان نامه ارشد با موضوع
پرسش نامه، تشویق و تنبیه، پژوهش علمی، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پرسش نامه، تشویق و تنبیه، پژوهش علمی، قابلیت اعتماد

دی ۸, ۱۳۹۷ 0 By mitra1--javid

مديريت پاداش وعملکرد کارکنان با نقش واسطه انگيزه مورد بررسی قرار میگیرد و همچنین فرضیه دوم با پژوهش سيد مهدی الواني و همکاران(۱۳۹۰) با عنوان تبيين الگوی اثر بخش تشويق کارکنان بخش عمومي با رويکردی کل نگرانه به پاداش و همسویی آن بعد از بررسی های لازم مشخص می گردد.

فصل سوم:
روش پژوهش

۳-۱مقدمه
امروزه پژوهش علمی تأثیر چشمگیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری گذاشته است. هرچند که حصول توافق میان دانشمندان و پژوهشگران درباره تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست. اما یک تعریف قابل قبول در مورد آن چنین است: «پژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظام‌دار، کنترل‌شده، تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه فرضی در مورد روابط احتمالی میان پدیده‌های طبیعی»(هومن، ۱۳۷۴).
كشف واقعيت و نيل به امكان پيش‌بيني، همواره موتور محركه تحولات علمي بوده است. اينكه واقعيت چيست و چگونه بايد آن را كشف كرد قرن‌هاست كه مورد مجادله و بحث قرار گرفته است. تحقیق فرآیندی است که از طریق آن میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب نمود. در اين فرآيند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان روش شناسی یاد ميشود(خاكي، ۱۳۸۴). از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقتیابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها و ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است(خاکی، ۱۳۷۹).
در اين فصل به بررسي روش تحقيق بكار رفته در اين پژوهش پرداخته میشود. اين فصل شامل تشريح روش و طرح تحقيق، ابزار اندازه‌گيري، اعتبار و روايي پرسشنامه، تعريف جامعه آماري، تعيين نمونه و روش نمونه‌گيري، آزمون‌هاي آماري مورد استفاده و نرم‌افزار آماري است كه براي تحليل داده‌ها به كار رفته است. انجام هر تحقيقي در واقع يافتن راه‌حل مشكل يا مسئله خاصي است كه محقق با جستجو و جمع‌آوري اطلاعات در ارتباط با مسئله مورد نظر و تجزيه و تحليل آن در پي حل مشكل است. در اين فصل،ابتدا روش اجرای پژوهش كه از اهميت بسياری برخوردار است، بيان مي‌شود، سپس جامعه آماری،روش نمونه گيری، نمونه و حجم نمونه، ابزار گردآوری داده‌ها و روش ارزشيابی آنها و سرانجام روش تحليل داده‌های گردآوری شده توضيح داده مي‌شوند.
۳-۲ روش تحقیق
از آنجا که در این تحقیق بر اساس اهداف تحقیق، در پی بررسی تاثیر نظام تشویق و تنبیه بر کارائی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه هستیم، تحقیق بر اساس هدف، کاربردي میباشد. بدين ترتيب محقق به بيش از هر چيز به دنبال دستيابی به يک هدف عملی و توسعه دانش کاربردی در زمينه موضوع مورد نظر است. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوري اطلاعات، ميداني و از لحاظ كنترل متغيرها غير آزمايشي است. با توجه به اینکه میزان و چگونگی تاثیر هر یک از عوامل با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری صورت می گیرد، پژوهش از نوع همبستگی علی است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد، مجموعه ای ازمعادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد استفاده آزمون قرار دهد. مدلیابی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیهها درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی نامیده می شود.
همچنین با توجه به اینکه در پی شناخت رابطه هستیم، با جمعآوري دادههاي مرتبط، به توصیف جامعه آماري پرداخته میشود، بنابراین تحقیق بر اساس روش جمعآوري دادهها در رده توصیفی و پیمایشی طبقهبندي میشود. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به حال است، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشوند مورد بررسی قرار میدهد(بست، ۱۳۷۱).
تحقیقات توصیفی مشتمل بر چند نوع هستند که یکی از آن‌ها روش پیمایشی است. از نظر دسته‌بندی تحقیقات توصیفی، این پژوهش از نوع پیمایشی به‌شمار می‌رود، به دليل اينكه وارد میدان فعالیت شده و پرسش‌هایی از کارکنان، پرسیده میشود. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، چون استدلال از جزء به کل است واز نظر نوع دادهها کیفی است.

۳-۳ متغیرهای پژوهش:
جدول۳-۱متغیرهای پژوهش

نام متغير
نقش متغير در
پژوهش
نوع متغير در
پژوهش
مقياسهاي سنجش متغير
در پژوهش

مستقل
وابسته
مداخلهاي
زمينهاي
كمي
كيفي
اسمي
رتبهاي
فاصلهاي
نسبتي

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درمورداستان گلستان، ایالات متحده، ریاست جمهوری، طول فصل رشد

پيوسته
گسسته

نظام تشویق و تنبیه
*

*

*
انگیزش

*

*

*
کارائی کارکنان

*

*

*
۳-۴جامعه آماري:
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۳۷۷). جامعه پژوهش حاضرآماري کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه مي باشد.
۳-۵ روش نمونه‏گيري و حجم نمونه:

از میان واحدهاي جامعه، تعدادی به صورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در خصوص تعیین حجم نمونه، میتوان از چند روش استفاده کرد و حجم نمونه متناسب با تحقیق را به دست آورد. این روشها عبارتند از: به کارگیری تحقیقات مقدماتی، استفاده از تحقیقات پیشین و کسب شناخت از مشخصات واحدهای جامعه آماری(سرمد و همکاران،۱۳۸۶). استفاده از این روشها برای آن صورت میپذیرد که بتوان از میزان پراکندگی صفت اصلی تحقیق اطلاع حاصل کرد. نمونه ای را تصادفی گویند که نحوه انتخاب آن به گونه ای باشد که هر یک از عناصر جامعه شانس برابر برای انتخاب شدن داشته باشد. با توجه به ویژگیهای جامعه آماری، روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده است.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه می باشد که تعداد آنها مطابق با استعلام از کارگزینی اداره کل،برابر ۱۹۸ نفر می باشند. با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری در سطح بالایی است، از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر استفاده شد و تعداد نمونه برابر ۱۳۱ بدست آمد. با توجه اینکه احتمال عدم بازگشت تعدادی از پرسش نامه وجود داشت، بدین منظور تصمیم بر توزیع تعداد بیشتری پرسش نامه در بین آزمودنی ها گرفته شد. با توجه به تحقیقات گذشته که نرخ بازگشت ۷۰ تا ۸۰ درصد را در سازمانهای مشابه گزارش کرده اند، در تحقیق حاضر نیز نرخ بازگشت۸۰ درصد برای پیش بینی شد و ۱۶۵ پرسش نامه در بین آزمودنی ها توزیع گشت. در نهایت، تعداد ۱۵۱ پرسش نامه به محقق بازگردانده شد، با این حال در بررسی اولیه پرسش نامه ها مشخص شد که تعداد ۱۴۲ نفر به صورت صحیح و کامل به پرسش نامه پاسخ داده اند.

n=(Nt^2 pq)/(Nd^2+t^2 pq)=(198×۳٫۸۴×۰٫۵×۰٫۵)/(۱۹۸×۰٫۰۰۲۵+۳٫۸۴×۰٫۵×۰٫۵)=۱۳۱

جدول (۳-۲) اطلاعات مربوط به محاسبه حجم نمونه
N
حجم جامعه
۱۹۸
n
حجم نمونه
۱۳۱
t
سطح اطمینان قابل قبول
۹۶/۱
p
نسبتی از جمعیت دارای صفت معین
۵/۰
q
نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
۵/۰
d
دقت احتمالی مطلوب یا فاصله اطمینان
۰۵/۰

۳-۶ ابزار گردآوري داده‌ها:
در فرآیند گردآوری اطلاعات مورد نظر در این پژوهش، با استفاده از روش مشاهده و آزمون و منابع کتابخانهای جمعآوری شده است، همچنین از پرسشنامه، که یکی از روشهای بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی میباشد و امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکانپذیر میسازد، استفاده شده است.
۳-۶-۱ مطالعات کتابخانه ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،از منابع کتابخانه ای ،مقاله ها ، کتاب ها ، پایان نامه های معتبر با موضوع پژوهش و پایگاه اطلاعاتی معتبر استفاده شده است.
۳-۶-۲ تحقیقات میدانی
پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج پژوهش و روشي مستقيم جهت كسب داده‌هاي پژوهش است. پرسشنامه، مجموعه‌اي از سؤالات است كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه مي‌دهد(سرمد و همکاران، ۱۳۸۶). سؤالات ممكن است جواب را در ميان انتخابهايي كه براي پاسخدهنده فراهم مي‌كنند، تعيين كرده باشند(پرسشنامه بسته) يا ممكن است پاسخدهنده را در ارائه جواب آزاد بگذارند(پرسشنامه باز). در مجموع پاسخ داده شده توسط واحدهای نمونه، تشكيلدهنده داده مورد نياز پژوهشگر است. با استفاده از این دادهها، پژوهشگر می‌تواند به فرضیات یا سوالات پژوهشی، پاسخ دهد و برخی از سوالات نیز صرفا جهت شناخت شرایط موجود قابل کاربرد خواهند بود.
پرسشنامه، در تحقيقات حوزه علوم انساني، محدوديت‌هايي دارد، با اين وجود تلاش بر آن بود كه با به‌كارگيري روش‌هاي مناسب، اين محدوديت‌ها برطرف شود. اول آن كه پرسشنامه، هنگامي كه در اختيار پاسخگو قرار مي‌گيرد، ممكن است نظر او را بپرسد و واقعيات در عمل، ممكن است متفاوت با اظهار نظر شخص باشند. به عبارت ديگر، کارشناسان شرکت كه به سوالات تحقيق پاسخ داده‌اند، ممكن است نظر خود را بگويند در حالي كه اگر واقعا در شرايط مشابهي قرار گيرند، به صورت متفاوتي عمل كنند.
محدودیت دیگری که برای کاربرد پرسش‌نامه در تحقیقات علوم انسانی بیان شده آن است كه پرسشنامه غالبا به كيفيات موضوع نمي‌پردازد. براي رفع اين مشكل، تلاش بر آن بود كه با يك بررسي مقدماتي، به تمامي مؤلفه‌هايي كه ممكن است در مسئله دخيل باشند، پرداخته شود و سپس از مشتریان خواسته شد كه به ‌سوالات مذکوردر قالب طيف ليكرت پاسخ دهند. استفاده از سوالات باز و امكان اظهار نظر شخصي در پرسشنامه، احتمال از دست ‌دادن اطلاعات كيفي را كاهش می‌دهد.
در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق بهترین ابزار برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود که به همین منظور، از پرسش نامه به شرح زیر استفاده شده است:
پرسشنامه مذکور، حاوی ۱۵سوال بسته پاسخ است که ۳ مولفه اصلی را به شرح ذیل اندازه گیری می کنند.
۱- سوالات نظام تشویق و تنبیه ۱ تا ۵
واگذاری مسئولیت بر اساس توانایی ها
ارزیابی میزان پاداش در جلوگیری از تخلف و ایجاد انگیزه
میزان تشویق و تنبیه بر اساس نوع مسئولیت
تقدم تشویق بر تنبیه در سازمان
عدم سلیقه ای بودن تشویق و تنبیه

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد دربارهپرايمر، توالي، آگاروز، حاوي

۲- سوالات انگیزش ۶ تا۱۰
عدم تبعیض بین کارکنان
فراهم سازی تسهیلات رفاهی
ایجاد امنیت شغلی
شور و نشاط در محیط کار
نگرش مثبت مدیر نسبت به کارکنان

۳- سوالات کارائی کارکنان ۱۱ تا ۱۵
نظم و انظباط کاری
جلوگیری از اسراف
دقت در انجام کارها
ایجاد خلاقیت و نوآوری
کا
هش هزینه ها

۳-۷ روایی۱۲ وپایایی۱۳ پرسشنامه
۳-۷-۱روایی (اعتبار)
مفهوم روايي به اين سؤال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه‌گيري تا چه حد، ويژگي مورد نظر را مي‌سنجد. بدون آگاهي از روايي ابزار اندازه‌گيري، نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت. روشي كه براي تعيين روايي پرسشنامه اين پژوهش استفاده شده، روش روايي محتوا۱۴ است. در اين پژوهش، آن‌چه كه از نظر پژوهشگر اهميت فراواني داشت، آن بود كه پاسخ‌دهندگان دقيقاً عواملی را که تاثیرگذار هستند بتوانند درك كنند و بنابر ادراک خود از این متغیرها به سوالات پرسشنامه جواب دهند. بنابراين ترجيح داده شد كه از ميان روش‌هاي روايي آزمون‌ها، از روايي محتوا استفاده شود. براي اطمينان از روايي محتوا بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل كرد كه سؤالهاي تشكيل دهنده ابزار، معرف قسمتهاي محتواي انتخاب شده باشد. بنابراين روايي محتوا ويژگي ساختار ابزار است كه ‌هم‌زمان با تدوين‌آزمون در آن تنيده‌ مي‌‌شود. روايي محتواي يك آزمون، معمولا توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي‌شود(کاپر و شیندلر، ۲۰۰۳).
با توجه به اینکه ابزار این تحقیق پرسشنامه بود، مواردی همچون ظاهر مناسب، تایپ خوانا، تعدادسوالات، استفاده از رنگ های متنوع کاغذ و همچنین نحوه نگارش و بهره گیری از کلمات مناسب، ترجمه دقیق، نکات دستوری منطبق با فرهنگ و ساختار گرامری رعایت شد. در نهایت برای روایی صوری پرسشنامه ها را به اساتید مدیریت تقدیم شد و نظرات اساتید فوق در آنها اعمال گردید.
۳-۷-۲ پایایی (قابلیت اعتماد)
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین‌بار و به گروه‌های واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (خاکی، ۱۳۷۹).
پژوهشگر می‌تواند در ابتدا با استفاده از یک تحقیق مقدماتی، سوالات پرسشنامه را از افراد معدودی بپرسد. در صورتی که افراد در شرایط یکسان، پاسخ یکسانی به سوالات پرسشنامه بدهند، می‌توان گفت که سوالات پرسشنامه از قابلیت اعتماد خوبی برخوردارند(سرمد و همکاران، ۱۳۸۶). در اين مطالعه براي بررسي قابليت اعتماد ابزار سنجش (طيفها) مورد استفاده از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي‌رود. براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه و ورايانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه می‌شود.

که در آن:
تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون Jام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
براي اطمينان از قابلیت اعتماد سؤالات و گويههاي مورد سنجش براي مفاهيم مورد استفاده تحقيق، پرسشنامه اوليه در جمعيت تحقیق مورد آزمون قرار گرفت تا نواقص احتمالي پرسشنامه كه ميتوانست از نامفهوم بودن سؤالات، ترتيب نامناسب سؤالات و طولاني بودن پرسشنامه و… باشد، مرتفع گردد. همچنين از كارشناسان و محققين، خواسته شد تا مشكلات احتمالي پرسشنامه را در مقابل هر گويه و سؤال متذكر شوند. پس از جمعآوري پرسشنامهها و بررسي نظرات كارشناسان بانك اطلاعاتي تشكيل و پایایی شاخص‌ها مورد سنجش قرار گرفت كه در ادامه، نتايج بدست آمده براي هر شاخص بصورت مجزا ارائه ميشود. همچنين سؤالات و گويههايي كه براي سنجش متغيرها ساخته