دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
درمان شناختی رفتاری، درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، شناختی رفتاری

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی رفتاری، درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، شناختی رفتاری

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

بک(B.D.I-II) ۷۳
دماسنج خلق ۷۶
طرح درمان شناختی رفتاری به تفکیک جلسات: ۷۷
ABSTRACT ۸۴

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۴-۱ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات دماسنج خلق در درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی گروه کنترل و گروه آزمایش

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع غذا،، پوشاک،، مسکن،آموزش،، تفریح،