دانلود پایان نامه ارشد درمورد یافته های پژوهش، محدودیت ها

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

داده‏ها ۵۳
فصل چهارم ۵۴
یافته های پژوهش ۵۴
۴-۱ یافته های توصیفی: ۵۵
۴-۲ یافته های استنباطی ۵۶
فصل پنجم ۶۱
بحث و تفسیر نتایج ۶۱
۵-۱ بحث و نتیجه گیری ۶۲
۵-۲ تبیین و نتیجه گیری ۶۴
۵-۳-محدودیت های پژوهش ۶۵
۵-۴-پیشنهادها ۶۶
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی ۶۶
۵-۴-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۶۷
منابع ۶۸
ضمائم ۷۲
پیوست ۱:تست افسردگی