دانلود پایان نامه درباره تابیده، فلز،، داد.[۱]،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

متفاوتی با آنچه که در مورد آن دانسته می شد ارائه داد.[۱]
طبق مکانیک کلاسیکی فرض می شود که انرژی تابش متناظر با شدت تابش است. بنابراین در آزمایش فتوالکتریک انتظار می رفت که با افزایش شدت نور تابیده شده به سطح فلز، جریان بیشتری حاصل آید. اما در عمل با افزایش شدت نور هیچ تغییری در جریان خروجی حاصل نشد. از سوی دیگر در مکانیک کلاسیک