دانلود پایان نامه درباره خُرد، کوانتومی،کاملترین، کوآنتومی،، یونها،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

کمترین رسانایی را دارا هستند.

کلیدواژه ها: محاسبات کوآنتومی، برهمکنش یونها، نانولوله های کربنی و بور نیتریدو DFT

۱-۱ مقدمه
مدل اتمی بور که تا پیش از پیدایش مکانیک کوانتومی،کاملترین نظریه در توصیف جهان خُرد بود، نمی توانست در مورد قواعد انتخاب اتم هیدروژن اظهار نظر درستی نماید. بر طبق چنین قواعد