دانلود پایان نامه درباره مدارهای، دقیقاً، بور،، ترازهایی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

طور که در شکل ۱-۱ می‎بینید در نظری? بور، الکترون روی ترازهایی با انرژی و شعاع معین از هسته قرار دارد.
این نظریه عدم سقوط الکترون بر روی هسته اتم هیدروژن را نیز توجیه می نمود. چون الکترون تنها می تواند در مدارهای معینی باشد، در گذر از مداری به مدار دیگر، انرژی از خود نشر میکند که مقدار آن دقیقاً برابر با انرژی جدا کنندگی این دو