دانلود پایان نامه درباره می‎کنند.، فتوالکتریک، ، کمیتی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

داد. وی طی آزمایشی که به اثر فتوالکتریک معروف شد نشان داد که تنها مقادیر معینی از انرژی مجاز هستند و انرژی، کمیتی گسسته است. در این آزمایش سطح صاف فلزی مانند N_a را تحت تابش قرار می دهند و دو سر آن را به دو الکترود وصل می‎کنند. جریان الکتریکی ناشی از کنده شدن الکترونها باعث ثبت اختلاف ولتاژ میشود. در این آزمایش نور رفتار بسیار