دانلود پایان نامه درمورد بوروکراسی، جامعه مدنی، توسعه اقتصادی

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

بحث نمی شد. اما درموردمعیارهای توسعه گرای باید گفت همانطور که لفت ویچ مطرح کرده است وبرای آن معیارهای چون نخبگان توسعه گراکه این معیار مهم ترین معیار دولتهای توسعه گرا است که براین اساس همگی توسط نخبگان توسعه گرا اداره می شوند، نخبگانی که مصمم اند روند توسعه را به پیش ببرند این نخبگان دست کم درمقایسه با فساد همه گیری که درهاییتی، زئیر وفلیپین دوران مارکوس وجود داشت، نسبتآ ازفساد به دور بوده واغلب با رهبران کشورهایشان مانند لی کوان یودرسنگاپور، سرسرتسه خاما دربوتسوانا، ژنرال پارک چون هی درکره جنوبی وسوهارتو دراندونزی ارتباط دارند. حلقه اصلی سیاستمدارانی که گرد رهبران این کشورها جمع شده اند، غالبآ بسیارکوچک است. ویژگی این نخبگان توسعه گرا، عزم راسخ برای پیشبرد توسعه پایبندی به رشد وتحول اقتصادی وتوانایی آنان برای پیشبرد اهداف خویش است. این ویژگی ها باماهیت بی کفایت وچپاولگر دولت هاییتی قوم وخویش بازی رژیم فاسد مارکوس درفیلیپین ویا حتی دولت هند که تحت سلطه سه گروه مالک است ودر زمینه توسعه تحرک چندانی ندارد، تفاوت دارد. اما از دیگر ویژگی های نخبگان توسعه گرا، حضورهمه جانبه آنان درسطوح بالای بوروکراسی های نظامی وغیرنظامی ومقامات ارشد سیاسی است که این امردر دموکراسی های لیبرال غربی به ندرت مشاهده می شود. درکل چنین نخبگانی بسیار ملی گرا هستند(واین انگیزه خوبی برای توسعه اقتصادی است) واغلب به تهدیدهای امنیت داخلی یا منطقه ای اهمیت می دهند. اما دومین ویژگی مشترک همه دولتهای توسعه گرا، استقلال نسبی نخبگان ونهادهای دولتی تحت فرمان آنهاست منظور از استقلال این است که دولت بتواند دربرابر خواستهای گروه های همسود(چه طبقات باشندو چه گروههای منطقه ای وناحیه ای)، آزادی عمل نسبی داشته باشد وتحت تاثیر این درخواستها قرار نگیرد. گفتنی است که استقلال در این معنا به منزله جدایی از جامعه نیست،برعکس همانطور که ایوانس می گوید درواقع شباهت زیادی با استقلال ریشه دار دارد. به این معنا که استقلال بوروکراسی های توسعه یافته در شبکه متراکمی از پیوند با بازیگران غیر دولتی ودیگر بازیگران دولتی(داخلی یا خارجی) ریشه دارد که همراه یکدیگر به تعیین، تعریف مجدد واجرای هدف توسعه کمک می کنند. درواقع در دولت توسعه گرای سرمایه داری مثل ژاپن، نزدیکی میان دیوان سالاران اصلی وماموران اقتصادی دربخش خصوصی باعث می شود تا انگیزه دستیابی به اهداف توسعه که آمیزه ای از انگیزه های بخش خصوصی ودولتی است، چنین قدرتمند وکارآمد شود. از لحاظ نظری، دراینجا دولت وبازار در یک جهت حرکت می کنند. البته به نظر وید، این دولت است که به عنوان شریک اصلی محسوب شده ودر اداره بازار نقش فعالی دارد.ازدیدلفت ویچ سومین ویژگی دولتهای توسعه گرا این است که عزم نخبگان برای پیشبرد توسعه و استقلال نسبی دولت، به تشکیل بوروکراسی های بسیار قدرتمند، کارآمد و مستقلی کمک کرده است که می توانندشکل کلی توسعه اقتصادی واجتماعی را هدایت و اداره کنند. می توانMITI ژاپن را نمونه ای ایده آل از این بوروکراسی ها دانست، ولی درهمه دولتهای توسعه گرا نهادهای مشابهی همچون هیئت برنامه ریزی اقتصادی کره، هیئت توسعه اقتصادی سنگاپور و وزارت برنامه ریزی مالی وتوسعه بوتسوانا، وجود دارند. آنچه این مراکز عالی فرماندهی اقتصادی را از نهادهای برنامه ریزی بسیاری از کشورهای درحال توسعه متمایز می سازد، قدرت واقعی، اقتدار، توانایی فنی و استقلال آنها در شکل دهی به نیروهای بنیادین سیاست های توسعه است. اما چهارمین ویژگی همه دولتهای توسعه گرا این است که جامعه مدنی، ضعیف، تحقیر یا کنترل دولتی را تجربه کرده است.دراین کشورها،جامعه مدنی یاهمانند بوتسوانا در آغاز کار دولت توسعه گرا هنوز قدرت چندانی نداشته ویا اینکه همچون کره جنوبی،اندونزی وچین درهم شکسته است. به نظر می رسد که این ضعف جامعه مدنی، یکی از شرایط ظهور و تحکیم دولتهای توسعه گرا باشد. بعدها( مثلآ دردهه 1980 درکره) گروهایی مانند دانشجویان، صاحبان مشاغل و مدیران که معمولآ هسته مرکزی جامعه مدنی را تشکیل می دهند ووقتی دموکراسی از راه برسد به سرعت به آن پی پیوندند، فشارهایی را برای استقرار دموکراسی ایجاد کردند.وبلاخره پنجمین ویژگی دولت توسعه گرا این است که اقتدار واستقلال نسبی آنها در اوایل تاریخ توسعه مدرن آنان ایجاد شده و بسیار پیش از اینکه سرمایه های ملی یا خارجی آنها اهمیت یافته و یا صاحب نفوذ شود، تحکیم شده است. اکنون که جذب سرمایه های خارجی به تدریچ اهمیت می یابد و بی شک سرمایه های داخلی نیز در زمان مقتضی اهمیت خواهند یافت.
بند پنجم- اهداف تحقیق:
باتوجه به مباحث فوق وترسیم طرح مسئله می توان این گونه بیان نمودکه هیچ عملی ازدریچه منطق واستدلال بدون هدف انجام نمی گیرد و یک پژوهش علمی نیز از این قاعده مستثنی نیست بنابراین می توان اهدافی از مطرح نمودن این موضوع مطرح کرد که ازجمله می توان به شناخت ویژگی های دولت توسعه گرا از نگاه آدریان لفت ویچ اشاره کرد و همچنین به برسی و شناخت ویژگی های دولت هویدا پرداخت و درآخر به برسی میزان تناسب و سازگاری دولت هویدا با ویژگی های دولت توسعه گرا از نگاه آدریان لفت ویچ پرداخت.
گفتار دوم بند اول- اهمیت وارزش تحقیق:
مساله توسعه ازمسائل اساسی درهر جامعه ای است و اهمیت بحث از توسعه که همواره یکی از مسائل مهم درعرصه عملی و نظری بوده و به خاطر جایگاهی که مسئله توسعه در اشتغال فکری همگان اعم از اندیشمندان ، پژوهشگران ، سیاستمداران ، دانشگاهیان وحتی عامه مردم یافته، تلاش های فکری زیادی را متوجه خود کرده است. صرف نظر از اینکه خود موضوع توسعه به یک حوزه مطالعاتی مهم تبدیل شده است و براین اساس همه جریان عمده تفکر اجتماعی وسیاسی نیز این موضوع را درکنار موضوعات دیگر خود در مرکز توجه ونظریه پردازی قرار داده اند. اما بحث ازدولت توسعه گرا همانطور که عنوان شد شکل دولت انتقالی دولت مدرن است که درجوامع در حال توسعه جدید از قرن نوزدهم تاکنون پدیدار شده است. دولت مذبور دولتی است که نخبگان سیاسی و بوروکراتیک شان عمومآ استقلال نسبی از نیروهای اجتماعی- سیاسی در جامعه بدست آورده اند واز این استقلال به منظور ایجاد یک برنامه رشد اقتصادی سریع همراه با سخت گیری و بی رحمی کم یا زیاد استفاده می کنند. اهمیت وارزش این موضوع زمانی بیشتر می شود که به بررسی وتجزیه تحلیل میزان تناسب وسازگاری دولت هویدا با ویژگیهای دولت توسعه گرا از نگاه آدریان لفت ویچ مشخص می گردد.
بند دوم- روش تحقیق:
هر پژوهش وتحقیقی از یک روش و متد پیروی می کند، این پژوهش از روش توصیفی، تحلیلی با استناد به اسناد کتابخانه ای و تاریخی، صورت خواهد پذیرفت . روش پژوهش توصیفی و تحلیل این پژوهش با توجه به موضوع دارای مطالعه اسنادی و تاریخی می باشد و به این صورت بر اساس اسناد کتابخانه ای موجود به بررسی معیارهای دولت توسعه گرا در دولت هویدا می پردازد وسپس به تحلیل ویژگی های دولت هویدا به مشخصات دولت توسعه گرا پرداخته می شود.
بند سوم- ادبیات تحقیق:
درباره پژوهش ومطالب مربوط به فرضیه پژوهش تا کنون کتابها ومقالاتی نوشته شده است که هر یک از زاویه خاصی به مقوله دولت توسعه گرا می پردازند.آدریان لفت ویچ در کتاب دولت های توسعه گرا، اهمیت سیاست در توسعه اظهار می دارد دولتهای توسعه گرا آن است که اهداف سیاسی وساختارهای سازمانی اشان (به خصوص بوروکراسی هایشان) به سوی توسعه جهت گیری شده اند، در حالی که اهداف توسعه ای اشان به طور سیاسی جهت گیری گردیده اند. لذا در کانون این گونه دولتها، عوامل اساسآ سیاسی، فوریت وآهنگ استراتژی مربوط به توسعه اشان را از خلال ساختارهای دولت شکل داده اند. به طور معمول، توسعه و رابطه نزدیک آن با رشد اقتصادی به عنوان فرایندهای اقتصادی شناخته شده اند. اما اگر چنانچه من استدلال کرده ام، توسعه به عنوان یک فرایند عمیقآ سیاسی با کشف راههای جدیدی مورد فهم قرار گیرد که از آن طریق همه ی منابع- داخلی وخارجی- که با رویکرد جدیدی برای رشد ورفاه بسیج می شوند، جهت گیری شده وبه کار گرفته می شوند. همچنین آقای دکترعبدالامیرنبوی درمقاله ای تحت عنوان ایران ودولت توسعه گرا به این موضوع می پردازدکه پیشینه تامل درباره توسعه ونقش دولت درآن به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید بازمی گردد. با این حال، این موضوع همچنان زنده ودغدغه متفکران ودولتمردان ایرانی است وامروزه میراث پرباری را از نکته سنجی های نظری واقدامات انجام شده در این زمینه در اختیار قرار دارد. بنابراین باید اذعان داشت که موضوع توسعه ونقش دولت درآن از بحث برانگیز ترین مسائل حوزه های گوناگون تفکر وپژوهش درایران، طی یک قرن اخیر، بوده است. درواقع، شاید کمترموضوعی را بتوان یافت که تا این اندازه در کانون تامل وتوجه متفکران وسیاست گذاران ایرانی قرارداشته است. همچنان کمتردولتی ودولتمردی را می توان یافت که در این باره فاقد برنامه یا دست کم جهت گیری بوده باشد. اگرچه صحنه سیاسی- اجتماعی ایران، دراین مدت زمان رویدادها ودگرگونی های فراوان وبنیادینی را تجربه کرده است، تفکر وتلاش به طور جدی ادامه دارد وهراز گاهی نکته ای یا حتی رویکردی جدید درجهت پیشرفت ورفع عقب ماندگی پیشنهاد می شود. جالب اینجاست که به رغم دوبار تغییر نظام سیاسی درسال های1304 و1357 ونیز ظهور جریان ها، احزاب وگروه های گوناگون، با تفکرات وایدئولوژی های مختلف، درکنار پویایی های منطقه ای وبین المللی، مسئله توسعه ونقش دولت درآن همچنان به صورت یک دغدغه وجود دارد. بنابراین بی راه نیست اگرگفته شود دگرگونی ها وتحولات ایران دریک قرن اخیر با داستان توسعه و دستاوردها وناکامی های آن گره خورده است. وضعیت زمانی پیچیده تر می شود که به یاد آوریم بسیاری از رهبران ومردم ایران مانند سایر کشورها دردهه های اخیر، توسعه را یک ارزش می دانند وسعی وکوشش خودرا به کار می برند که به این مولفه بسیار مهم در سطح جهان دست پیدا کنند.
بند چهارم- سازماندهی تحقیق:
تحقیق حاضر از پنج فصل تشکیل شده است.درفصلاول که شامل یک پیشگفتارکه درآن سعی شده است اطلاعات مختصر و مفیدی از هدف وانگیزه انتخاب موضوع تحقیق وهمچنین دامنه و وسعت آن ارائه گردد تا قبل از مطالعه کامل پایان نامه به خواننده تصویر کلی و واضح از مطالب مندرج درآن تعیین گردد قدرانی وسپاس از کسانی که در امر نگارش پایان نامه نگارنده را یاری نموده اند، نیز از مطالب ذکر شده در پیشگفتار می باشد. اما بعد از پیشگفتارمقدمه تحقیق که شامل کلیات است و دارای 9 بخش است که درآن نگارنده به ترتیب به برسی موضوعات زیر پرداخته شده است:
الف) طرح مسئله وتعریف وموضوع تحقیق ب)بیان اهداف انتخاب موضوع پ) میزان اهمیت و ارزش موضوع ت) طرح سوال اصلی و سوالات فرعی ث) بیان فرضیه ها ج) تعریف مفاهیم ومتغیرها
چ) بیان روش کار خود در طی مراحل پژوهش ح) بیان موانع ومشکلات ومحدودیتها
خ) ادبیات پژوهش پرداخته می شود. د)سازماندهی تحقیق
در فصل دوم به برسی و تجزیه تحلیل بحث نظری پرداخته شده است که شامل یک مقدمه وهفت گفتار می باشد.
درگفتار اول به برسی وتجزیه تحلیل مفهوم توسعه که از مفاهیمی است که پس از جنگ جهانی دوم با معنای خاص و ابعاد تازه وارد عرصه سیاست های ملی و بین المللی شد پرداخته ام ، درگفتار دوم به برسی تکامل، تغییر، رشد وترقی با توجه به نظریات اندیشمندانی چون فیر چایلد و دیگران پرداخته شده است، در گفتار سوم به مفهوم توسعه در ادبیات جامعه شناسی پرداخته شده است که در این ادبیات مفهوم توسعه با مفاهیم متعددی از قبیل نوسازی، رشد، صنعتی شدن، توسعه نیافتگی، ک