رابطه بازنشستگی باسلامت جسمانی _روانی

آگوست 12, 2018 Off By 92

رابطه بازنشستگی باسلامت روانی

بازنشستگی تاحدی ازهم گسیختگی را در زندگی فرد بازنشسته آشکار مي‌نماید، اما این در مورد زندگی برخی از افراد جدی تراز دیگران دیده مي‌شود.بخصوص افرادی که در دگرگونیها  تحمل اندک ازخود نشان مي‌دهند، در بازنشستگی دچار مشکل خواهند شد.چنین اشخاصی انعطاف پذیر نمي‌باشند. ازاین رو پیش بینی مي‌شود که اشخاص سخت گیر وانعطاف ناپذیر که اندک تغییرات در وضع موجود راجدی مي‌پندارند، افرادی باشند  که در بازنشستگی دچار مشکل مي‌شوند (اسماعیلی شیرازی،1379).

سازگاری بابازنشستگی به تأییدشدن توسط اعضای خانواده ودید افراد خانواده ازجهان در زمان بازنشستگی بستگی دارد(اسمیت[1]،1997). همچنین،تحت تأثیر عوامل روانی فرد وموقعیتی که گذر در آن صورت مي‌گیرد،قرار دارد. دلبستگی شدید کمي‌به کار (کارها ی تمام وقت،کارهای طولانی)،عدم کنترل روی گذر،اضطراب بازنشستگی (انتظارات منفی قبل از بازنشستگی )، نمرات کم ازخود کارآمدی از عوامل پیش بینی کننده سازگاری دشوار است(منکزو ون سالنج[2]،2005).رضایت از بازنشستگی بافعالیتهای بعد از بازنشستگی در ارتباط است وعلایق تازه،اهداف فردی ورضایت ازبازنشستگی در ارتباط است وعلایق تازه، اهداف فردی ورضایت رابهبود مي‌بخشد(لابک،تامپسون، شنکلند،2005).

بازنشستگی با افسردگی بیشتر در ارتباط است.کار به فرد قدرت مي‌دهد وبازنشستگی باعث پایین آمدن سطح سلامتی مي‌شود. فعالیتهای روزانه بازنشستگان تنوع واستقلال عمل بیشتری دارد وبیشتر قابل کنترل است ولی این فعالیتها کمتر باحل مسأله سروکار دارند واز پیچیدگی کمتری برخوردارند، بنابراین زیاد رضایت بخش نیستند(درنتیا[3]،1999).

بازنشستگی برای بیشتر افراد،یک رویدادتنش زای بسیار مهم یا یک بحران در زندگی نیست (ماتیلا، جاکما و سالوکنگس[4]،1989)وهیچ تأثیر مهمي‌بر سلامت روان یامقدار مشارکت اجتماعی ندارد (فلویدوهمکاران[5]،1992).برعکس،غالباً به عنوان یک تغییر مثبت تجربه مي‌شود(جاکما، ساری جاروی و سالوکنگس[6]،1993).

گذر به بازنشستگی در دوسال آخر برای مردان همراه باروحیه بالا صورت مي‌گیرد واین در حالی است که به بازنشستگی در دوسال آخر برای مردان همراه باروحیه بالا صورت مي‌گیرد واین در حالی است که بازنشستگی همیشگی باعلائم بیشتر افسردگی در مردان در ارتباط است(کیم ومان[7]،2002). عملکرد سلامت روانی در میان افرادی که به کار ادامه مي‌دهند، بدتر مي‌شود، ولی در میان افراد بازنشسته بهتر مي‌شود(مین، مارتی کاینن، همینگ وی، استنسفلد، مارموت[8]،2003).

 

2-5-5- رابطه بازنشستگی باسلامت جسمانی

وقتی فردی بازنشسته مي‌شود، عوامل زیادی بر سلامتی اوتأثیر مي‌گذارد. منابع اقتصادی، روابط اجتماعی، و منابع فردی مثل سلامتی وویژگیها ی شخصیتی،سه عاملی هستند که در نوشته ها با عنوان عوامل مهم سلامتی در بازنشستگی منعکس شده است(لابک وتامپسون[9]،2005).

فردی که از سلامتی کافی برخوردار نیست ارزیابیهای او در مورد بازنشستگی منفی است(بک[10]،1982) و نگرش مثبتی نسبت به بازنشستگی ندارد(ماترن ورایتز[11]،2004). ازطرفی سلامتی مربوط به بازنشستگی و منفی گرایی درمورد بازنشستگی بافعالیت کم، سلامت جسمانی وروانی ناکافی ورضایت کم از زندگی در سالهای بعد از بازنشستگی ارتباط مي‌یابد(بریت وایت،گیبسن وباسلی[12]،1986).

به طور کلی مي‌توان گفت بازنشستگی یک تجربه مضر برای رضایت از سلامتی افراد مسن نیست. زیرا، هیچ ارتباط منفی مهمي‌بین بازنشستگی وسلامت جسمي‌وروانی به دست نیامده است(بتان کورت[13]، 1989).نتایج پژوهش جاکما وسالوکنگس(1991) نیز نشان داد بازنشستگی تأثیر آشکاری بر سلامت جسمانی فرد ندارد.در تحقیق گال، اوانز وهاورد[14](1997)نیز تأثیر مثبت بازنشستگی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

[1] Smith

[2] Henkens& Van Solinge

[3] Drentea

[4] Mattilla,Joukamaa&Salokangas

[5] Floyd et al

[6] Saarijarvi

[7] Kim&Moen

[8] Mein , Martikainen , Hemingway , Stansfeld , Marmot

[9] Lobeck M., Thompson A.R

[10] Beck

[11] Mutran &Reitzes

[12] Braithwaite, Gibson& Bosly

[13] Betancourt

[14] Gall, Evans &Howard