روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی-دانلود پايان نامه ارشد

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم -رویکرد فلسفی

رويكرد فلسفى در تحقيق به چه معنایی است؟ از همين آغاز براى فهم بهترموضوع مثالى ذکر می شود :

مثلاً دانشمندعلوم تجربى درنهان خانه ذهن خود بدون آنكه خود بداند دو فرضيه  دارد ﴿ يكى اينكه علم با مشاهده آغاز مى شود و ديگر آنكه مشاهده، اساس قابل اعتمادى فراهم مى كندكه مى توان از آن معرفت بدست آورد﴾؛ چه بسا باهمين روش گزاره هايى را كه علم مى داند بر علم افزوده است اما اينجا نگاه تيزبين و نقاد فيلسوفان وارد ميدان مي شود و اول دو نظريه مفروض آن دانشمند را كشف مى كند و يكان يكان به نقد و ابطال آن مي پردازد .  فيلسوف درباب نامطمئن بودن مشاهـــده اينگونه استدلال مى كند:

 

  • فيلسوف مى گويد آن دانشمند به اين خاطر مشاهده را در تحقيق اطمينان بخش فرض كرده كه اين فرض او، خود مبتنى براين فرضّيات بوده : اولاً خواص جهان خارج توسط مغز درهنگام ديدن ضبط مى شودومشاهده گر دسترسى مستقيمى به آن خواص دارد . ثانياً دومشاهده گرعادى كه شىء يا منظره ى واحدى رااز يك مكان مورد مشاهده قرارمى دهند هردوهمان چيز را خواهند ديد؛ پس مشاهده مى تواند

ابزاراطمينان بخش پژوهش باشد

 

  • فيلسوف اين پيش فرض ها را اينگونه باطل مى كند كه تصاويرى كه از طريق شبكيه ى چشم به ذهن منتقل مى شود ضرورتاً براى دوياچند مشاهده گر، تجارب يكسانى ايجاد نمى كنند حتى اگرتصايرايجاد شده برشبكيه هايشان عملاً يكسان باشد. اين جمله معروف از هنسون[1] است كه مي گويد: ” براي ديدن، چيزهاى بيشترى از آنچه باچشم برخوردمى كنندوجود دارد” به مثال يا شكل زيرنگاه كنيد[2]:

 

از اين شكل دو نوع ادارك مي توان داشت ؛ يكي سطح فوقانى پلكان وهمچنين سطح تحتانى پلكان ، بعلاوه اگربراى مدّتى به تصوير نگاه شودعموماً به طورغير ارادى چنين ملاحظه خواهدشدكه آنچه ديده مي شودمكرراً ازپلكانى كه از بالا نگاه مي شود به پكانى كه ازپايين ديده مي شودوبالعكس ،درحال تغيير است . در اينجا تصويرنقش بسته برشبكيّه، تغييرنمي كند زيرا شيء مورد نظرمشاهده گرهمچنان بدون تغيير مى ماند اين تغييرادراك به عين خارجى ربطى ندارد . نتايج آزمايشات انجام شده دربرخى قبايل آفريقايى كه فرهنگشان شامل  كشيدن اشياء سه بعدى به وسيله تجسم منظره دو بعدى نبوده است، نشان مي دهدكه افراد آن قبايل اين شكل رارشته ى دوبعدى ازخطوط ديده اند نه يك پلكان .[3]

پس اينجا فيلسوف نتيجه مى گيرد كه تجربه ی بينايى مشاهده گرهنگام نگاه كردن به شيء ، تا حدى به تجارب گذشته ، معرفت وانتظارات وى بستگى دارد. وهميشه مشاهده نمى تواند كافى براى شناخت وپژوهش باشدو گزاره هاى مشاهداتى كه در تحقيق علمى داخل مى شوند خود مبتنى بر پيش فرض ها ونظرياتى اثبات نشده هستند و درواقع این پارادایم ها هستند که دانشمندان را وادار می کنندکه جهان را چگونه ببینند. در واقع زبان مشاهده ای بی طرف وجود ندارد. چنانکه گالیله آونگ یا پاندول را شیء دارای اینرسی می دید ولی اسلاف او اونگ را شیء در حال سقوط وتحت قسر می دیدند که تدیجاً به غایت خود یعنی سکون نزدیک می شود

هر جامعه علمی زیر سلطه و سیطره ی مجموعه ی بسیار وسیعی از مفروضات مفهومی و روش شناختی است این مفروضات در قالب «نمونه های استاندارد»[4] ریخته شده و دانشجویان از طریق همین نمونه های استاندارد نظریه های رایج در رشته ی خود را فرا می گیرند. این نمونه ها در عین حال معیارهایی برای شناخت علم معتبر به شمار می آیند. همواره با مفاهیم کلیدی هر علم مفروضات روش شناختی و متافیزیکی آن علم را به دانشجویان منتقل می کنند. آنها نمونه هایی هستند که در فعالیت های جاری علمی پذیرفته شده اند و به شکل قانون و نظریه موجب پدید آمدن سنت های خاص ومنسجم پژوهش علمی می شوند.[5]

52-NORWOOD R .HANSON

[2] تصویرهایی که می توان از انها دوگونه ادراک داشت فراوانند چه در کتب روانشناسی و چه کتب فلسفی. مثلاً ویتکنشتاین تصویر اردک و خرگوش را در کتاب پژوهش های فلسفی اش اورده و آن را تحلیل کرده است. تصویر دیگر از این نوع تصاویر مکعب نکر(necker) ال ای نکر ، بلورشناس سوئیسی اولین کسی بود که این پدیده را در سال 1832توصیف کرد.( – نقل از مقاله «گذر از روش شناسی علم به روش ستیزی علم» نوشته علی حقی ، نشریه  داخلی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ، شماره 56 ،تابستان1381 ،ص41).

54- چالمز ، آلن اف ،چيستى علم ، ترجمه : زيباكلام ، سعيد ، چاپ دوم،(تهران ،انتشارات سمت 1379)، ص 37.

55- standard examples

[5] – حقی ، علی، «گذر از روش شناسی علم به روش ستیزی علم» ، نشریه  داخلی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ، شماره 56 ،1381. ،ص38.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در مباحث و موضوعات مختلف حقوق بین الملل پژوهش ها شده است اما کمتر کسی درمورد اینکه چگونه بایددراین رشته تحقیق و پژوهش کرد ، پژوهش کرده است . ازآنجایی که در درس  سمـینار، روش های شکلی پژوهش و مراحل آن به دانشجویان آموزش داده می شود جای این مباحث ، یعنی هدایت صحیح ذهن برای کشف حقایق و مصون ماندن از خطاهایی که نادانسته اکثر پژوهشگران به دام آن می افتند ، خالی است و می تواند به عنوان یک نمونه خوب آموزشی برای دانشجویان باشد؛ چرا که در عین پرداختن به قواعد ماهوی تحقیق، سعی شده در توضیح شرایط شکلی تحقیق نیز هدف تحقیق را دنبال کند ومی تواند راهنما و راهبر دانشجویان باشد انشا الله . از آنجا که این حوزه بسیار وسیع است و شاید خود بتواند یک پایان نامه چند صد صفحه ای باشد لذا  به اختصار مطالبی بیان شده که برای عموم دانشجویان علی الخصوص دانشجویان حقوق مفید باشد