رویکردهای اثربخشی سازمانی بر مبنای مدل هدف

آگوست 12, 2018 Off By 92

رویکردهای اثربخشی:

    به طور سنتی، اثربخشی سازمانی بر مبنای ((مدل هدف، یا رویکرد نیل به هدف)) مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس اثربخشی سازمانی با توجه به نیل به اهداف سازمان تعریف می شود. به زعم وی اثربخشی واقعی هر سازمان معین به وسیله میزان توفیق آن در تحقق بخشیدن به هدف هایش مشخص می شود. البته وقتی سازمان هدفی دارد که محدود و معین است، به نحوی کنترل شدنی است و بر روی آن اجماع عمومی وجود دارد، در این صورت اثربخشی آن نسبتا آسان است. دشواری سنجش اثربخشی زمانی آغاز می شود که محصول یا تولیدات سازمان مادی نباشد و در عمل، فراسوی مفروضات رویکرد نیل به هدف، مسائل سازمان تولید شود. رویکرد بعدی عبارت از (( رویکرد سیستمی یا مدل منبع سیستم)) است. این رویکرد مبتنی بر نظریه سیستم های شکل گرفت هاست. برمبنای مفروضات این رویکرد سازمان از اجزای به هم پیوسته تشکیل شده است که با یکدیگر کل واحدی را ایجاد می کنند و تضعیف عملکرد یک جزء بر عملکرد کل سیستم اثر می گذارد.از این رو اثربخشی مستلزم برای بهره برداری از مزیت های محیطی واستفاده از موقعیت خود برای کسب منابع کمیاب و با ارزش تعریف می شود. هرچند رویکرد سیستمی پیوستگی و وابستگی متقابل فعالیت سازمان را افزایش می دهد وبا سنجش منابع و امکانات از قابلیت کاربردی بیشتری برخوردار است با وجود این، رویکرد فوق به جای تاکید فزاینده برخود اثربخشی بر منابع و امکانات مورد نیاز تاکید می کند. رویکرد جدید در اثربخشی عبارت از ((رویکرد مولفه ها و ذی نفعان استراتژیک)) است بر بنیان نظریه سیستمی این رویکرد می کوشد تا همه عامل های کلیدی مهم و اثربخش در بقاء بالندگی سازمانی را شناسایی کند. از این رو، انتظار می رود سازمان بتواند عوامل استراتژیک موثر خود را شناسایی کرده و درک جامعی از ابعاد متنوع آنها داشته باشد. در این راه می تواند از رویکرد چهارمی نسبت به اثربخشی سود ببرد که از آن به نام ((رویکرد ارزش های رقابتی)) یاد می شود. ارزش های رقابتی می تواند در دو جهت و یا دو شاخگی متناقض نما شامل انعطاف پذیری سازمان برای گرایش به نوع آوری و انطباق با تغیر و تحول سازمانی در مقابل نتایج نهایی سازمان شکل گیرد (عباس پور،1387).