طبقه بندي اختلالات مصرف مواد

آگوست 12, 2018 Off By 92

طبقه بندي اختلالات مصرف مواد

در چهارمين مجموعه بازنگري شده تشخيصي و آماري اختلالات رواني(انجمن روانپزشکي آمريکا، 2000). واژة اعتياد[1] به صورتي كه درچاپ‌هاي قبلي بكار رفته بود حذف شده است. درعوض به سه شكل از سوءمصرف مواد اشاره مي كند و آنها را بشرح زير تعريف مي‌كند:

الف – اختلالات سوءمصرف مواد[2]: عبارت است از ، استفاده ناسازگارانه از مواد شيميايي كه داراي آثار معنادار باليني يا تنيدگي هستند و با مشكلات قانوني، عملكرد شغلي، مشكلات تحصيلي، مشكل در خانواده، و رفتارهاي خطرناكي كه موجب زيان به جسم  مي‌شود همراه است. در توضيح اختلالات وابسته به مواد يازده طبقه از مواد که داراي آثار جسمي و رواني هستند را معرفي کرده و به توضيح آنها پرداخته است. اين يازده طبقه از مواد عمدتا موادي هستند که مصرف آنها عوارض جانبي ايجاد کرد، تداوم مصرف آنها الگويي از وابستگي را پديد مي آورد. اين مواد عبارتند: الکل ، آمفتامين ها (محرکهاي دستگاه سمپاتيک)، کافيين، حشيش، کوکايين، توهم زاها، مواد استنشاقي، نيکوتين، مواد افيوني، فنيل سيکليدين، مسکن ها و ضد اضطراب (انجمن روانپزشکي آمريکا، 2000).

ب – اختلال وابستگي به مواد[3]: عبارتست از فقدان كنترل در اثر مصرف بيش از يكبار مواد كه با نشانه هاي زيرهمراه مي‌باشد؛ تحمل ، علائم ترك، مصرف رو به افزايش، تلاش‌هاي ناموفق براي ترك، گذراندن وقت زياد براي بدست آوردن مواد، از دست دادن فعاليت هاي مهم زندگي و يا كاهش آنها بخاطر مصرف مواد و ادامه مصرف با وجود آگاهي از مشكلات آن (گلنتز[4] و همکاران، 2002).

ج – سومين اصطلاح اختلالات القايي مواد است[5]: به معني ظاهر شدن بعضي از نشانه هاي روانشناختي مانند افسردگي، اضطراب و يا ديگر اختلالات ذهني كه هركدام از اين نشانه ها درنتيجة مصرف مواد حاصل مي‌شوند (انجمن روانپزشکي آمريکا، 2000).

  1. Addiction
  2. Substance Abuse Disorders
  3. Substance dependency disorders

[4] . Glantz

  1. Substance induced disorders