عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-پايان نامه ارشد

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبانی تجربی (مطالعات پیشین)

همانگونه كه ذكر شد در سال‌هاي اخير، روش ارزش گذاري مشروط كاربرد گسترده‌اي در برآورد ارزش اقتصادي محيط زيست پيدا نموده است، به طوري كه امروزه از اين روش به عنوان يك ابزار قدرتمند در تجزيه و تحليل‌هاي اقتصادي ياد مي‌شود. هرچند در كشورهاي توسعه يافته اين تكنيك در برآورد ارزش بهبود كيفيت آب، منافع كاهش آلودگي هوا، ارزش وجودي يا انتخابي مناطق بكر طبيعي يا گونه‌هاي مهم اكواوژيكي و ميزان منافع بدست آمده از بازديد مناطق تفريحي به كار گرفته شده است اما كاربرد اين روش در كشورهاي در حال توسعه در سطح محدودتري قرار دارد و اغلب مطالعات موجود در مورد كاربرد اين روش، در كشورهاي توسعه يافته انجام گرفته است. با توجه به مطالب فوق، مروري بر برخي بررسي‌هاي انجام شده در اين مورد سودمند به نظر مي‌رسد:

 

2-5-1 مطالعات خارجی

  • ژوگمين و همکاران[1] در مقاله خود در سال 2003 تحت عنوان” تجزيه و تحليل كاربرد ارزش گذاري مشروط در چين به منظور اندازه‌گيري ارزش اقتصادي كل تقويت خدمات اكوسيستمي در منطقه “اجینا[2]” از طريق مصاحبه حضوري و جداگانه با نمونه‌اي شامل 700 خانوار ساكن در منطقه و با به كارگيري روش ارزش گذاري مشروط و مدل‌‌هاي پارامتريك[3] به منظور تخمين مقدار تمايل به پرداخت افراد جهت تقويت و تجديد خدمات اكوسيستم اجینا به نتايج ذيل دست يافتند:
  • ميزان تمايل به پرداخت خانوارها به منظور تقويت و تجديد خدمات اكوسيستم اجینا معادل مبلغ متوسط سالانه 37/19 يوان برآورد گرديد كه در اين ميان ميزان ميانگين سالانه تمايل به پرداخت خانوارهاي ساكن در منطقه رودخانه اصلي 78/20 يوان بود و خانوارهاي ساكن در ساير بخش‌هاي حوضه رود هي[4]” تمايل به پرداخت مبلغ متوسط سالانه 41/14 يوان را داشتند.

[1] – Zhogmin et all, 2003

2 – Ejina

[3] – Parametric Models

[4] – Hei Basin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط