محیط کار و تاثیر ان بر استرس شغلی

آگوست 11, 2018 Off By 92

استرس شغلي

استرس شغلي موضوعي است كاملا شناخته شده ، ابعاد گسترده اين موضوع ما را بر آن مي دارد تا به منظور درك استرس مربوط به محيط كار و راههاي پيشگيري و كاهش آن كوششي به كار بنديم .به اين منظور در اين قسمت چند تعريف از استرس شغلي ارائه مي‌گردد:

بيرو نيومن[1] فشار رواني ناشي از شغل را چنين تعريف مي كنند : « شرايط ناشي از تاثير و تاثر افراد با مشاغل آنان ، تغييرات دروني كه آنان را به انحراف از كنش معمول خود ناچار ميسازد ، علامت مشخصه اين فشار رواني است.»

ايوان سوئيچ[2] و ماتسون[3] عقيده دارند :« اين تاثير و تاثر ( فرد با شغلش ) نوعي پاسخ انطباقي است كه با ميانجيگري ويژگي هاي شخص و يا فرايندهاي روان شناختي تحقق مي يابد ، يعني معلول هر نوع عمل خارجي ، موقعيت يا واقعيتي است كه شخص را در برابر تقاضاهاي خاص جسماني و يا روان شناختي قرار مي دهد.» (همان منبع، ص 219)

با توجه به تعاريف بالا مي توان فشار شغلي را چنين تعريف كرد: فشار شغلي عبارت است از پاسخ انطباقي به يك موقعيت خارجي ،كه به اختلالات جسماني ، روان شناختي و يا رفتاري افراد منجر مي شود .در تعريف مذكور اختلالات جسماني يا فيزيولوژيكي مانند : زخم معده ، از دست دادن اشتها ، سر درد ، تغيير ضربان قلب، اختلالات تنفس و … مي باشد. غرض از اختلالات رواني ( روان شناختي ) مواردي مانند : اضطراب ، افسردگي ، عصبي شدن ، حساسيت ، تنش ، احساس ملالت ، و… است و همچنين اختلالات رفتاري مانند: بيخوابي ، كم غذايي ، يا افرا در خوردن غذا ، شتابزدگي در سخن گفتن ، تعجيل در انجام امور و … مي باشد. (همان منبع، ص219)

استرس شغلي را مي توان روي هم جمع شدن عامل هاي استرس زا و آن گونه وضعيتهاي مرتبط با شغل دانست كه بيشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند .براي نمونه ، يكي از وضعيتهاي پر استرس و مرتبط با شغل اين است كه ، از يك سو كارگر يا كارمند در معرض خواستها يا فشارهاي زياد در محيط كار قرار بگيرد ، و از سوي ديگر براي بر آوردن اين خواستها وقت محدودي در اختيار داشته باشد، طبيعي است كه چون نمي تواند از پس انجام آنها بر آيد با ايرادگيريهاي پي در پي سرپرستان روبرو مي شود.

همچنين استرس ناشي از شغل ، استرسي است كه فرد معيني بر سر شغل معيني دستخوش آن مي شود .در اين تعريف چند نكته نهفته است : شخص شاغل تا چه اندازه از تجربه برخوردار است ، ميزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرايط موجود چقدر است، چه نوع شخصيتي از خود در محيط كار نشان مي دهد.

در اين دو تعريف يك نكته از قلم افتاده است، و آن تاثير متقابلي است كه شخص بر محيط و محيط بر شخص دارد.از همين رو ، تعريف كاملتر چنين است: كنش متقابل بين شرايط كار و ويژگي هاي فردي شاغل به گونه اي است كه خواستهاي محيط كار (و در نتيجه، فشارهاي مرتبط با آن ) بيش از آن است كه فرد بتواند از عهده آن ها برآيد. (آرراس، 1377، ص36)

[1]  Beehr & Newman

[2]  Ivancevich

[3]  Matteson