مقاله رایگان با موضوع تحلیل واریانس، رضایت از زندگی، عزت نفس، سطح معنادار

دسامبر 29, 2018 0 By mitra1--javid

همکاران، 1985) بزرگسالان( آریندل و همکاران، 1999) بیماران روانی(آریندل و همکاران، 1991) و سالمندان( پونز و همکاران،2000) میشود.
4-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تحقیق حاضر از نرم افزارSPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. برای ارائه یافته ها نیز، از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.در سطح آمار توصیفی از شاخص های مرکزی و پراکندگی و در سطح آمار استنباطی از تحلیل واریانس چند متغیری96 استفاده شد.

فصل چهارم
نتایج و تجزیه و تحلیل
داده ها

1-4 يافته هاي توصيفي

آماره های توصیفی به تفکیک گروه ها در جدول 1-4 نمایش داده شده است.

جدول 1-4: آماره های توصیفی متغیر جنسیت برحسب گروه ها
گروه
فراوانی
فرا.وانی
درصد
بی سرپرست
60
50
50
عادی
60
50
50
کل
120
100
100

همان طور که در جدول 1-4 نمایش داده شده است، توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت، در جدول2-4 نمایش داده شده است.
جدول 2-4: توزيع فراواني افراد بر حسب جنسيت در گروه ها
متغير
گروه ها
فراواني
درصد
جنسيت
مرد
60
50

زن
60
50

کل
120
100

همان طور كه در جدول 2-4 نمایش داده شده است، توزيع جنسيت برابر است
. در ادامه به توصیف آماره های توصیفی هر یک از متغیر ها در جدول های 3-4، 4-4، و 5-4 پرداخته شد.

جدول 3-4: آماره های توصيفي اختلالات رفتاری به تفكيك گروه ها

گروه ها
بی سر پرست
عادی

ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
اضطراب/ افسردگی
82/11
84/4
46/9
99/3
گوشه گیری/ افسردگی
21/7
76/3
45/4
52/2
شکایات جسمانی
26/3
04/2
80/2
69/1
مشکلات اجتماعی
51/8
52/5
61/5
52/3
مشکلات تفکر
06/11
07/5
88/9
25/6
مشکلات توجه
36/22
24/8
78/17
47/7
قانون شکنی
85/9
35/5
81/7
46/3
پرخاشگری
11/15
77/6
38/11
21/6

همان طور كه در جدول 3-4 مشاهده مي شود،‌ ميانگين نمرات اختلالات رفتاری در دانش اموزان بی سر پرست بيشتر از سايردانش اموزان عادی است.
آماره های توصيفي عزت نفس و رضایت از زندگی به تفكيك گروه ها در جدول 4-4 ارائه شده است.

جدول 4-4: آماره های توصيفي عزت نفس و رضایت از زندگی به تفكيك گروه ها

گروه ها
بی سر پرست
عادی

ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
عزت نفس
7/31
29/2
40/8
86/1
رضایت از زندگی
41/17
75/6
56/23
57/6

با توجه به اطلاعات نمايش داده شده در جدول 4-4، ميانگين نمرات عزت نفس و رضایت از زندگی در گروه عادي در مقايسه با گروه ديگر بيشتر است.

2-4 يافته هاي استنباطي
در این قسمت فرضیه های پژوهش بر حسب نتایج آزمون های آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. پیش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری باید یکسری از مفروضه های این آزمون مورد بررسی قرار گیرند. به منظور بررسی پیش فرض های تحلیل واریانس چند متغیری از آزمون های ام. باکس97، جهت بررسی یکسانی ماتریس واریانس متغیرها در بین گروه ها و همچنین آزمون لون98جهت سنجش برابری واریانس های خطای متغیرها در بین گروه هااستفاده شد. پس از بررسی پیش فرض ها نتایج تحلیل واریانس چند متغیری به منظور مقایسه ی میانگین نمرات متغیرها در بین دانش آموزان بی سر پرست و عادی ارائه گردید. نتایج آزمون ام باکس معنادار بود. آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس های خطای متغیرها در بین گروه ها در جدول 6-4 ارائه شده است.

جدول 5-4: آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس های خطای متغیرها در بین گروه ها
سطح معناداری
درجه آزادی 2
درجه آزادی 1
آماره ی F
متغیر
152/0
118
1
08/2
اضطراب/ افسردگی
075/0
118
1
22/3
گوشه گیری/ افسردگی
402/0
118
1
707/0
شکایات جسمانی
056/0
118
1
16/5
مشکلات اجتماعی
498/0
118
1
463/0
مشکلات تفکر
060/0
118
1
68/3
مشکلات توجه
098/0
118
1
79/2
قانون شکنی
193/0
118
1
71/1
پرخاشگری

با توجه به اطلاعات جدول 5-4، سطح معناداری آماره ی F در اختلالات رفتاری بزرگتر از 05/0 است در نتیجه فرض همسانی واریانس خطای متغیرها در بین گروه ها برقرار است. با توجه به نتایج آزمون ام باکس و لون استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مجاز است.
نتایج تحلیل واریانس چند متغیری جهت مقایسه ی اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان بی سر پرست و عادی در جدول 6-4 گزارش شده است. با توجه به معنادار بودن ام باکس شاخص اثر پیلایی گزارش شده است.
جدول 6-4: تحلیل واریانس چند متغیری متغیرها در بین گروه ها
نام ‌آزمون
مقدار
آماره یF
درجه آزادي
خطاي درجه آزادي
سطح معناداری
اثر پيلاي99
244/0
56/4
8
111
005/0

براساس نتایج جدول 6-4 ملاحظه می گردد که سطح معناداری مقادیر آماره ی F005/0 است، در نتیجه می توان گفت میانگین نمرات اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان بی سر پرست و عادی تفاوت معناداری دارد .
در جدول 7-4 نتایج اثرات بین آزمودنی ها در اختلالات رفتاری گزارش شده است.

>جدول 7-4: اثرات بين آزمودني ها در اختلالات رفتاری
منبع تغييرات
متغيرهاي وابسته
مجموع مجذورات
درجه‌ي آزادي
ميانگين مجذورات
آماره ی F
سطح معني داري

گروه
اضطراب/ افسردگی
67/166
1
67/166
398/8
004/0

گوشه گیری/ افسردگی
63/229
1
63/229
338/22
005/0

شکایات جسمانی
53/6
1
53/6
856/1
176/0

مشکلات اجتماعی
300/252
1
300/252
734/11
001/0

مشکلات تفکر
008/42
1
008/42
294/1
258/0

مشکلات توجه
208/603
1
208/603
173/10
002/0

قانون شکنی
033/124
1
033/124
107/6
015/0

پرخاشگری
133/418
1
133/418
887/9
002/0
با توجه به مقادیر به دست آمده ی آماره ی F و سطح معني داري نمايش داده شده در جدول 10-4( 01/0≥p) واضح است که میانگین نمرات اختلالات رفتاری در نوجوانان بی سر پرست و افراد عادی تفاوت معناداری دارد .
به منظور بررسی تفاوت میانگین نمرات عزت نفس و رضایت از زندگی نیز از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. به منظور بررسی پیش فرض های تحلیل واریانس چند متغیری از آزمون های ام. باکس100، جهت بررسی یکسانی ماتریس واریانس متغیرها در بین گروه ها و همچنین آزمون لون101جهت سنجش برابری واریانس های خطای متغیرها در بین گروه هااستفاده شد. پس از بررسی پیش فرض ها نتایج تحلیل واریانس چند متغیری به منظور مقایسه ی میانگین نمرات متغیرها در بین دانش آموزان بی سر پرست و عادی ارائه گردید. پیش فرض های آزمون تحلیل واریانس چند متغیری به ترتیب در جدول های 8-4، 9-4، گزارش شده است.

جدول 8-4: آزمون ام. باكس متغیرها در بین گروه ها
ام. باكس
F
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معني داري
804/4
57/1
3
000/2506320
194/0

با توجه به مقادیر نمایش داده شده در جدول 8-4، ملاحظه می گردد که سطح معناداری آماره یF( 24/0) بزرگتر از 05/0 است بنابراین می توان گفت فرض برابری ماتریس های واریانس مشاهده شده ی عزت نفس و رضایت از زندگی در بین نوجوانان بی سر پرست و عادی تایید می شود لذا استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری بلامانع است.

جدول 9-4: آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس های خطای متغیرها در بین گروه ها
سطح معناداری
درجه آزادی 2
درجه آزادی 1
آماره ی F
متغیر
061/0
118
1
66/3
عزت نفس
443/0
118
1
591/0
رضایت از زندگی

با توجه به اطلاعات جدول 9-4، سطح معناداری آماره ی F در عزت نفس و رضایت از زندگی بزرگتر از 05/0 است در نتیجه فرض همسانی واریانس خطای متغیرها در بین گروه ها برقرار است
با توجه به نتایج آزمون ام باکس و لون استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مجاز است.
نتایج تحلیل واریانس چند متغیری جهت مقایسه ی عزت نفس و رضایت از زندگی در بین دانش آموزان بی سر پرست و عادی در جدول 10-4 گزارش شده است.

جدول 10-4: تحلیل واریانس چند متغیری متغیرها در بین گروه ها
نام ‌آزمون
مقدار
آماره یF
درجه آزادي
خطاي درجه آزادي
سطح معناداری
لامبداي ويلكز102
780/0
51/16
2
117
005/0

براساس نتایج جدول 10-4 ملاحظه می گردد که سطح معناداری مقادیر آماره ی F005/0 است، در نتیجه می توان گفت میانگین نمرات عزت نفس و رضایت از زندگی در بین دانش آموزان بی سر پرست و عادی تفاوت معناداری دارد .
در جدول 11-4 نتایج اثرات بین آزمودنی ها در اختلالات رفتاری گزارش شده است.

جدول 11-4: اثرات بين آزمودني ها در عزت نفس و رضایت از زندگی
منبع تغييرات
متغيرهاي وابسته
مجموع مجذورات
درجه‌ي آزادي
ميانگين مجذورات
آماره ی F
سطح معني داري
گروه
عزت نفس
208/35
1
208/35
06/8
005/0

رضایت از زندگی
67/1134
1
67/1134
526/25
005/0
با توجه به مقادیر به دست آمده ی آماره ی F و سطح معني داري نمايش داده شده در جدول 11-4( 01/0≥p) واضح است که میانگین نمرات عزت نفس و رضایت از زندگیدر نوجوانان بی سر پرست و افراد عادی تفاوت معناداری دارد .

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری