مقاله رایگان درمورد
سریهای زمانی، طراحی الگو

مقاله رایگان درمورد سریهای زمانی، طراحی الگو

دی ۳, ۱۳۹۷ 0 By mitra2--javid

مشاهدات است که برحسب زمان مرتب شده باشد(آذر و مومنی،۱۳۷۷).
ب.دادههای مقطعی۸: دادههایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمعآوری میشوند.
ج.دادههای تلفیقی: دادههایی هستند که از ترکیب دو دسته دادههای سری زمانی و مقطعی حاصل میشود. در مواردی که تعداد دادههای در دسترس برای به کار بردن معادله سریهای زمانی به تنهایی کافی نباشد، برای پیشبینی و تهیه الگویی مناسب، میتوان دادههای زمانی و مقطعی را با هم تلفیق نمود و الگوی مورد نظر را براساس مجموع دادهها برآورد نمود. در این صورت تعداد مشاهدات (N) برابر است با تعداد سالهای موردنظر (t) ضربدر تعداد دادههای مقطعی در یک سال (n).
3-6-1- مدل دادههاي سري زماني – مقطعي (دادههای ترکیبی)
در این پژوهش به منظور تخمين مدلهای رگرسيوني از دادههاي ترکیبی استفاده شده است. در اين روش دادههاي سري زماني و مقطعي با هم تركيب ميشوند و براي مواردي كه نميتوان مسائل را به صورت سري زماني يا مقطعي بررسي كرد و يا زماني كه تعداد دادهها كم است، مورد استفاده قرار ميگيرد. (افلاطوني،۱۳۸۹).
مزیت استفاده از دادههای ترکیبی نسبت به دادههای مقطعی و سری زمانی:
۱-امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده تر فراهم میگردد.
۲-دادههای ترکیبی اطلاعات آگاهکننده، تنوع یا تغییر پذیری، درجات آزادی، کارایی بیشتر و نیز هم خطی کمتری بین متغیرها فراهم میکند.
۳-دادههای ترکیبی یعنی دادههای مرکب از یک سری زمانی از نمونههای مقطعی بالقوه، از نظر اطلاعات بسیار غنیتر از نمونه مقطعی (N) و سریهای زمانی (T) خواهند بود. اما با ترکیب این دو، تعداد دادهها به NT افزایش مییابد که این امر میتواند منجر به برآوردهای کاراتری از پارامترها گردد.
۴-دادههای ترکیبی، شناسایی اثراتی (اثرات غیر قابل مشاهده) را ممکن میسازد که با استفاده از آمارهای مقطعی و سری زمانی به آسانی قابل شناسایی نیستند.
۵-دادههای ترکیبی از واحدهای کوچکی گردآوری میشوند. بنابراین انحرافات ناشی از تجمع افراد یا شرکتها نیز حذف میشوند(مهرگان،۱۳۸۷).
۳-۶-۲ –روشهای تخمین
برآورد روابطی که در آنها از دادههای ترکیبی استفاده میشود، اغلب با پیچیدگیهایی مواجه است. در حالت کلی، مدل زیر نشاندهنده یک مدل با دادههای ترکیبی است:

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهمحیط زیست، منابع طبیعی، حقوق بین الملل، زیست محیطی

رابطه(۳-۷) Y_it=β_۱it+∑_(k=2)^k▒〖β_kit x_kit+e_it 〗
که در آن i=1,2,…,N به واحدهای مقطعی و t=1,2,…,T به زمان اشاره دارد. Yit نیز متغیر وابسته برای i امین واحد مقطعی در سال