منابع عمده تعارض را نام ببرید؟

آگوست 11, 2018 Off By 92

منابع عمده تعارض عبارتند از:

  • بافت اجتماعی: تغييريك فرايند غير قابل اجتناب است كه مي تواند هم فرصتهايي را براي رشد و سازگاري ايجاد كند يا منجر به حالت تدافعي و انزوا شود.به هر حال تغيير در ابتدا براي افراد و روابط استرس زاست.تغيير روابط ونقشها برای زوجین امروزی چالش انگیز است. تغییرات اجتماعی مثل دو شغله بودن، تقسیم مسئولیت های والدین، عوامل استرس زای اقتصادی، بی ثباتی اجتماعی، منابع بالقوه تعارض می باشند(لانگ و يانگ[1]،1998) .
  • استرس موقعیتی: گاهی اوقات، وقایع پیش بینی شده و پیش بینی نشده احتیاج به سازگار شدن دارند و ممکن است ایجاد تعارض کنند. بیماری های مزمن، مرگ والدین سالمند، بحران های مالی، مشکلات مربوط به فرزندان، اغلب ایجاد کننده تعارض هستند. درجه و شدت اثر این عوامل بستگی به مهارت زوجین در چگونگی مواجهه با این عوامل دارد(شريعتمداري،1383).
  • نظریه تفاوتهای ادراکی: يك منبع ايجاد تعارض اين است كه طرفين يك موقعيت را بطور متناوب مورد توجه قرار مي دهند.تعارض با تفاوت ادراك و فهم موضوع شروع و به صورت رفتاري و هيجاني آشكار مي شود.بطور كلي دو ديدگاه با نظريه ادراكي وجود دارد: مدل متمركز برهیجان و مدل متمركز بر عمل. در الگوي متمركز بر هيجان علت تعارض و حالتهاي روان شناختي را در نظر مي گيرند، در حاليكه الگوي متمركز بر عمل رفتار را به عنوان كانون اساسي و مهم در نظر مي گيرد (لانگ و يانگ،1998).

 

  • نظریه برابری[2]: درک افراد از برابری در روابط ، به وسیله  ارزیابی از نتایج  مشخص می شود.به عبارت ديگر شخص به آنچه كه از رابطه بدست آورده و آنچه همسرش در يافت كرده است ،توجه مي كند.اگر يكي از آنها احساس كند رابطه غير عادلانه و نابرابر شده است منجر به تنشهاي روانشناختي مي شود و اين تنشها باعث بروز تعارض مي شود.براي مثال در یک زوج دو شغلی، یک شخص ممکن است در توزیع مسئولیتهای منزل، احساس بی عدالتی کند(لانگ و يانگ،1998).

تئوري برابري فرض مي كند كه اشخاصي كه در روابط غير منصفانه مشاركت مي كنند احتمالا از آن رابطه ناراضي هستند هنگامي كه فرد در شرايطي قرار مي گيرد كه براي يكي از قواعد برابري بي فايدگي را تجربه می کند احساس نارضایتی کرده و بیشتر بر پایان رابطه توجه دارند.(دهقان،1380)

 

  • نظریه تبادل (معاوضه): تئوری مبادله در زمینه تعارض، تحلیلی شبه اقتصادی از تعامل بین دو نفر ارائه می کند. تعامل در قالب هزینه ها وپاداشهایی که این دو نفر برای یکدیگر بوجود می آورند نگریسته می شود و جنبه دو طرفه پاداش ها ، تنبیه ها یا هزینه ها توجه می شود (برنشتاین، به نقل از پورعابدی و منشی ،1380).

تعارض و اختلافات زناشویی ، از ابتدا به عنوان تابعی از نرخهای تقویت و تنبیه مفهوم سازی می شود. شاید مناسب ترین واژه برای تقویت یا پاداش  واژه رضایت، و برای تنبیه یا هزینه واژه نارضایتی باشد.بنابراین نظریه مبادله براین باور است که افراد می کوشند تا میزان رضایت (پاداش)را به حداکثر و میزان نارضایتی(هزینه) را به حداقل برسانند.بعضی از پاداشهایی که زوجها مبادله می کنند شامل پول، اجناس، عشق، مقام اجتماعی و اطلاعات است (فورن هام[3]،1983 ؛به نقل از یانگ،1998).

فرضیه کلی این تئوری این است که افراد در جستجوی موقعیتهایی هستند که در آن پاداشها از هزینه ها بیشتر باشد و از رفتارهایی که مستلزم هزینه زیاد است اجتناب کنند.بنابراین فرد A تا جايي نسبت به فرد B قدرت دارد و می تواند بر رفتارهای او تاثیر بگذاردكه قادر باشد پاداشها و هزینه هایی را که برای فرد B   وجود دارد کنترل یا تعیین کند.آنچه که یک شخص در یک رابطه دریافت می دارد با آنچه در آن رابطه هزینه کرده است باید تاحدودی برابر باشد.عدم تعادل هزینه ها و دریافت ها  باعث تعارض و عدم رضایت  فردی که سهم کمتری از  منابع را  می برد  می شود و  می تواند وضعیت کل خانواده را به مخاطره بیاندازد (ریچر[4]، 2000؛ به نقل از ذوالفقارپور ،1380).

  • نظریه اسناد: این نظریه نشانگر آن است که واکنش مردم به یک مشکل، بر مبنای عقایدشان در مورد علت مشکل است. در زندگی زناشویی علت مشکل را به همسر نسبت دادن و مسئولیت شخصی را برای ایجاد تعارض نپذیرفتن يك روش معمولی است تا شخص نسبت به خود احساس بهتری داشته باشد بدون اینکه تعارض را حل کند(بوکام[5]،پستین[6]،1990 ؛ به نقل از یونگ،1998) .

جاکوبسن[7] و دیگران دریافتند که زوجهای درمانده ، رفتار منفی و همراه با عدم همکاری همسران خود را به عوامل درونی اسناد می دهند و از این طریق حداکثر برخورد منفی خود را تضمین می کنند. بلعکس احتمال می رود که زوجهای غیر درمانده رفتارهای پاداش دهنده و مثبت همسران خود را بیشتر  به عوامل درونی نسبت دهند.(برنشتاین؛  به نقل از پورعابدی،1380).

در واقع زوجهای درمانده بر رفتار منفی همسران خود تاکید می کنند و رفتار مثبت آنان را به حساب نمی آورند در حالی که زوجهای غیر درمانده بر اعمال مثبت تاکید می نمایند و  اعمال منفی که ممکن است انجام شود را مورد توجه قرار نمی دهند.

گاهی بجای تلاش برای تغییر رفتار نامطلوب همسر، باید انتظارات و باورهای همسر ناراضی دوباره بررسی و احتمالا اصلاح شوند.مطالعات میدانی و پژوهشهای آزمایشگاهی روی تعارض نشان داده که وقتی افراد بدانند در حل مسائل کنترل دارند، بطور موثرتری با حوادث و رویدادهای منفی زندگی سازگار می شوند.

 

  • نظریه رفتاری[8]: در مقابل تئوری ادراکی، تئوري رفتاری تعارض معتقدند که فهم و درک عمل و رفتار همسر در زمان تعارض و نیز جستجوی رفتارهای جدید برای کنترل تعارض مهم است.(یونگ ،2000).

 

 

کنترل و مدیریت موفق آمیز تعارض موارد زیر را شامل می شود:

روشن شدن وظایف و تعهدها، تعیین مرزهای بین شخصی، کمک به سهیم شدن در تصمیم گیری ها و استفاده از رابطه باز.

موقعیتی که  این نظریه  را روشن  می سازد  این  است که همسری که  دیگری  را تحقیر می کند و مورد انتقاد قرار می دهد و او بجای اینکه با رفتار کلامی برخورد کند خانه را ترک می کند و این ترک خانه منجر به افزایش تعارض می شود تا حل آن.تمرکز تئوریهای رفتاری برتغییر رفتار در هر دو همسر است.

 

  • نظریه رشد[9]: مطابق این نظریه، تعارض نتیجه تجارب زوجین در زمینه استرس پیش بینی شده و پیش بینی نشده در مراحل تکامل می باشد. بدین معنی که در جریان انتقال از یک مرحله رشدی به مرحله دیگر مشکلاتی بروز پیدا می کند. تولد و پرورش یک کودک تغییرات زیادی در ساختار و استقلال درون خانواده ایجاد می کند.که این مستلزم سازگاری در تمام اعضای خانواده است ( دوفی[10]، 1999) .

گذر از یک مرحله رشدي به مرحله دیگر پیشرفت خانواده را در بالاترین سطح استرس قرار می دهد. این استرس ها و تغییرات برای سازگاری موفقیت آمیز ساختار جدید مورد نیاز است. انتقال ها لزوما استرس زا نیستند و در محدوده طبقه بندی مراحلی که شخص در دوره زندگی اتخاذ می کند قرار نمی گیرند.سازگاری با استرس بر این مسئله تکیه دارد که خانواده در برخورد با شرایطی که با آن مواجه می شود چگونه می اندیشد و چه می کند و نحوه سازگاری با موقعیتهای استرس آور تحت تاثیر ارزیابی ضرورتها، وظايف آنها و نيز منابع موجود(منابع مادي، فيزيكي ، رواني، اجتماعي) قرار دارد( السون[11]، 1999؛ به نقل از شفیعی نیا ،1381).

 

  • نظریه مذاکره[12]: نظریه گفتگو مربوط به درک علت تعارض زوجهاست. نظریه گفتگو تعارض را در نتیجه شکست استراتژی گفتگو می داند.استراتژی گفتگو و نحوه عمل مثل تشویقهای کلامی در رابطه میتواند موثر باشد.بنابراین شیوه ها و رفتارهای گفتگو بجای نیازهای واقعی علت تعارض می شود.مثلا زن دوست دارد که شوهرش عصر در خانه باشد،بنابراین او شوهرش را با فعالیت جنسی به خاطر ماندن در خانه پاداش می دهد.زن تلاش می کند که نیازهای شوهرش را برآورده کند و او را با بازی فعالیت جنسی بیشتر بعنوان راه حلی که به نفع هر دوی آنهاست در خانه نگه میدارد.اگر موفق نشود وقتی شوهرش با دوستانش بیرون می رود شروع به شکایت و انتقاد می کند و در نتیجه شوهر بیشتر به دوستانش تمایل پیدا می کند، زن نیز ممکن است با کاهش فعالیت جنسی رفتار شوهرش را تلافی کند و با این روش او را وادار به پذیرفتن راه حل خویش کند(یونگ، 2000).

[1]. Yung

[2] . equall theory

[3] .Furnham

[4].Richer

[5] Baucom

[6] Epistein

[7] Jacobson

[8] .behaviour theory

[9]  .developmental theory

[10] . Duffy

[11] . Elson

[12].  negotiation theory