منابع و ماخذ پایان نامه 
انژکتور، دیزل، انژکتورهای، نشئت

منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، دیزل، انژکتورهای، نشئت

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

یک جت باریک به داخل پوست نفوذ کند(شکل ۱-۲). به این وسیله تفنگ انژکتور جت۹ گفته می‌شود.

شکل ۱-۲ تفنگ انژکتور جت]۲[

از استفاده‌های دیگر این انژکتور می‌توان به موتور دیزل و اسپری رنگ اشاره نمود.

انژکتورهای پیچشی
نام این انژکتور از چرخش مایع داخل آن نشئت می‌گیرد. این

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی ویژگی های اجتماعی، بخش غیررسمی، نیروی کار